Bota al contingut principal

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha anunciat que s’incrementaran els controls sobre la utilització de caixes fixes, la contractació pública i el possible ús de becaris en pràctiques per a encobrir relacions laborals efectives en la Generalitat.

Alcaraz ha assenyalat que la Inspecció General de Serveis (IGS) de la Generalitat “té davant de si un repte important per a aquesta legislatura, ja que de l’èxit depén en gran manera que es desterren de la nostra Administració autonòmica aqueixes pràctiques que tant han devaluat les nostres institucions en els últims anys”.

Per això, considera prioritari reforçar i potenciar la IGS “amb un nou marc d’actuació que garantisca el seu paper de garantir el compliment sistemàtic de la llei i millorar els mecanismes de detecció de les irregularitats i males pràctiques que puguen produir-se en el si de l’Administració”.

En aquest sentit, “malgrat la tasca difícil, condicionada per l’escassetat de recursos financers, insuficients per a posar en marxa de forma immediata totes les actuacions que farien falta”, el Pla 2016-2017 durà a terme 29 actuacions “la implantació de les quals resulta apressant”.

Els controls sobre la contractació pública incorporaran mecanismes destinats a evitar conflictes d’interessos “que menyscaben els principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, així com la no-discriminació i igualtat de tracte entre els candidats”.

Així mateix, entre altres actuacions, el Pla analitzarà “les plantilles de les entitats del sector públic i els processos de selecció de personal temporal o de provisió de llocs realitzats en els últims anys en aquest àmbit, per a comprovar si s’han realitzat d’acord amb la normativa vigent”. El Pla avaluarà també les mesures d’estalvi i eficiència energètica en els edificis públics de la Generalitat.