Anar directament a les notícies

9. Protecció del paisatge i dels ecosistemes singulars

Establiment de mesures cautelars de protecció de les zones LIC i IBAs, d’’acord amb l’’esperit de les directives europees i les sentències del tribunal de Luxemburg, mentre no gaudisquen de l’’adequada declaració de protecció per part de les diferents administracions competents.

Completar de manera urgent la delimitació i fitació de les zones de domini públic marítimoterrestre. Revisió d’’ofici de les delimitacions dubtoses o contradictòries, especialment les relacionades amb la urbanització a menys de 500 metres de la costa. Completar de manera urgent la delimitació i fitació de les vies ramaderes encara pendents. Suspensió cautelar de qualsevol procés de modificació d’’amplària o traçat que afecte vies encara no delimitades.

Incentius i ajuts a les modalitats de turisme rural, rehabilitació, restauració i millora paisatgística i altres activitats tradicionals compatibles amb la conservació dels ecosistemes rurals i forestals.