Anar directament a les notícies

2. Formació per a una ocupació de qualitat

Un objectiu prioritari de COMPROMÍS és la creació d’’ocupació de qualitat en aquells sectors emergents com les energies renovables, la lluita per reduir les causes del canvi climàtic i l’’atenció a les persones vinculada al desenvolupament de l’’Estat del benestar i a l’’aplicació de la Llei de dependència, així com la creació d’’ocupació en el sector públic.

La creació de llocs en els sectors d’’atenció a les persones ha de servir també per millorar l’’equitat de gènere, en reduir la pèrdua del potencial de treball femení que ara no pot compaginar la carrera professional amb la maternitat i l’’atenció als parents grans.

S’’han de millorar els nivells de qualificació estenent la formació per a l’’ocupació perquè la població adulta, en el món laboral, obtinga les qualificacions necessàries per al seu desenvolupament professional i personal. En la propera legislatura, s’’ha d’aprovar una llei pel dret a l’’educació permanent.

Reformar en profunditat el sistema educatiu i la necessitat d’’integrar els tres subsistemes (reglat, ocupacional, continu) i fer un esforç per adequar l’’oferta educativa a la demanda del món empresarial.

Foment dels recursos econòmics per desenvolupar la formació professional en el seu conjunt, l’’ocupacional en especial, així com la integració de tota la formació professional (reglada, contínua i ocupacional), de manera preferent en els instituts públics, dotant de majors recursos materials i humans els centres formatius públics.

La formació professional incentivarà la qualitat de les pràctiques en les empreses, incrementant els programes escola/treball.

Potenciar una oferta suficient i de qualitat on la universitat jugue un paper important en la revalorització de la formació a partir d’’una anàlisi de necessitats de formació (planificació, diagnosi) amb un contacte permanent amb les organitzacions sindicals i empresarials i garantint que hi haja una oferta formativa disponible al llarg de l’’any i no només en períodes puntuals.

Es realitzaran programes per reduir el fracàs escolar dels joves i s’’impulsaran Programes de Garantia Social.

Enfortir el paper dels formadors/es, ja que la formació d’’aquests ha de ser un valor en l’’augment de qualitat de la formació professional i contínua.

Realització de programes de formació específics per a dones que desitgen la reincorporació al treball després d’’una llarga absència.

Establir un pla per a la formació dels discapacitats físics, psíquics i sensorials en atur, impulsar una nova normativa que fomente la integració social i laboral dels disminuïts, determinant que les empreses contracten un 2% de les seues plantilles amb persones amb disminucions.

Impulsar plans de formació i inserció laboral per regularitzar la situació dels immigrants, establint plans d’’acollida mitjançant les administracions locals.

Augmentar substancialment els recursos destinats a les polítiques actives d’’ocupació, adequant-les a la realitat actual de l’’ocupació i l’’atur. Donar continuïtat al model d’’escoles taller, model que combina formació i treball que ha obtingut molt bons resultats els darrers anys quant a la formació i inserció laboral de joves amb especials dificultats.

Plans de xoc territorials de reactivació econòmica i per a la creació d’’ocupació a les comarques i zones amb taxes d’’atur superior a la mitjana autonòmica valenciana.

Crear ocupació entre PIMES, persones emprenedores i autònomes mitjançant acords amb entitats financeres i de banca ètica que facen possible un millor accés al crèdit i menors tipus d’interès.

Millorar les oportunitats d’ocupació de les persones que es troben en situació d’’atur mitjançant els programes mixts d’ocupació i formació, d’’acord amb les empreses, afavorir les pràctiques formatives de la formació professional i universitària, facilitar oferta de formació professional que es puga capitalitzar (acreditar) i permeta a les persones que busquen feina la millora de les seues competències professionals, i crear un sistema d’’orientació permanent per a tota la població que servisca de suport a les persones en els constants canvis del mercat de treball.

Augmentar la inversió pública en educació i formació professional per afavorir les possibilitats d’ocupació de les persones. Hem de superar com a país els dèficits que patim des de fa anys, tant en relació amb el fracàs escolar com la manca d’’oferta suficient de places d’’FP incial.

Impulsar la reconversió d’’ocupació submergida i precària en ocupació reconeguda, amb drets i qualitat a partir del desenvolupament d’’un acord institucional i del reforçament de les mesures d’’inspecció de treball i hisenda.

Proposar al Consell de l’’Estat l’’elevació del salari mínim garantit fins al 60% del salari mitjà (en torn als 1.000 €), d’’acord amb la Carta Social Europea i una major regulació del contracte de temps parcial, establint amb exactitud la jornada laboral i ampliant el règim de protecció social. Control per part de la Inspecció de Treball de les hores treballades, que sovint excedeixen dels límits legals.

Intervenir activament en el cas d’acomiadaments col·lectius per tal de trobar solucions favorables als treballadors i treballadores i no acceptar Expedients de Regulació d’’Ocupació (ERO) de manera automàtica, especialment en els cassos en que no hi haja acord amb els agents socials.

Condicionar la signatura de contractes públics amb la Generalitat al compliment de determinats paràmetres de qualitat en l’’ocupació mitjançant el desenvolupament d’’un codi de bones pràctiques a la contractació, a les Administracions Públiques del País Valencià, amb introducció de clàusules socials.

Introducció a l’’Acord Estratègic per a l’’Economia Valenciana, d’’un compromís tripartit per a potenciar la participació dels treballadors i les treballadores a l’’organització del treball, com a eina per a millorar la competitivitat de les empreses valencianes, i democratitzar les relacions laborals.