Anar directament a les notícies

6. Economia social i autònoms: per una gestió democràtica de l’’economia

El moviment de les societats laborals i cooperatives té com característica principal que la propietat dels béns productius està en mans dels treballadors i les treballadores, i com a principis bàsics, l’’autogestió i la cogestió amb l’’objectiu de realitzar una gestió democràtica de l’’empresa i una participació en les seues comunitats per a la millora del seu entorn.

L’’economia social històricament ha creat xarxa empresarial que, per la seua relació amb el desenvolupament local i pel seu compromís amb l’’acció comunitària, la solidaritat i l’’interés comú ajuden a potenciar models innovadors de més benestar.

D’’altra banda, també cal destacar la dimensió del treball autònom al País Valencià i per això calen polítiques valentes per facilitar el desenvolupament de l’’anomenada economia social i el suport al treball autònom.

COMPROMÍS impulsarà les següents mesures:

Potenciar les mesures i instruments de suport a l’Economia Social.

Incentivar les noves empreses, oferint assessorament respecte al pla d’empresa i/o formació per a la gestió empresarial.

Facilitar el suport financer, tant de recursos propis com de préstec, per al desenvolupament de les empreses.

Facilitar els avals per al creixement, així com l’aplicació de fórmules de capital risc.

Donar suport a les estructures representatives de l’Economia Social, especialment les que representen l’esforç d’agregació dels diferents sectors.

Potenciar els acords amb la Universitat per a l’ensenyament universitari, amb la gestió d’accions formatives habituals.

Potenciar la divulgació i coneixement del sector de l’Economia Social, a partir de les bones pràctiques que es realitzen en el que es refereix a les propostes emprenedores que signifiquen creixement d’ocupació.

Demanar als mitjans de comunicació, especialment als públics, la feina de divulgació de les realitats de l’Economia Social.

Potenciar la presència de les caixes d’estalvi en el finançament del sector, alhora que defensar l’estatus quo actual de la seua forma jurídica actual, per raons de la seua eficàcia empresarial i social.

Presència, als organismes de diàleg social, dels representants de l’Economia Social.

Suport públic a la creació i al desenvolupament de cooperatives, societats laborals i d’’altres formes d’’economia social, amb la mida adequada, modernes i competitives. Pla de subvencions per al sector de l’’economia social destinat a la inversió productiva, la professionalització de la gestió, la formació continuada i la incorporació de noves iniciatives procedents d’activitats que entren en recessió.

Impulsar la realització de la nova llei de cooperatives amb el consens amb tots els agents implicats, que reconega la diversitat de models cooperatius, enfortisca el sector, facilite la gestió i la creació de noves cooperatives.

Constituir el Consell Superior de l’’Economia Social com a àmbit de concertació i planificació de les polítiques del sector, entre l’’Administració i les organitzacions representatives. Dotar econòmicament el Consell Superior per fomentar les polítiques de recerca i investigació d’’alt nivell dedicades específicament a l’’economia social i la democràcia econòmica.

Constituir l’’Institut del Foment i de la Formació de l’’Economia Social per a tot el sector d’’acord amb les noves competències. Aquest Institut hauria de fomentar en els diferents programes formatius universitaris i ocupacionals mòduls de formació en matèria dels avantatges competitius i socials de l’’economia social. I, en tot cas, millorar l’’accés de les empreses d’economia social als fons destinats a la formació continuada.

Crear un pla de difusió del cooperativisme a les universitats, les escoles de formació i l’’educació secundària, així com espais de formació de joves empresaris, que facilite el coneixement del cooperativisme.

Reconèixer el sector com a agent social en tots els marcs de negociació i com a consultor de les polítiques referents a economia, ocupació, afers socials, formació, qualificació professional, relacions laborals i contractació.

Impulsar un pla de suport a les empreses d’’inserció i centres especials de treball. Augmentar els recursos destinats a l’’enfortiment de les empreses que treballen per la inserció laboral de col·lectius amb risc d’exclusió social.

Impulsar un pla de suport a la transformació de societats mercantils en risc de tancament per la seua transformació en cooperatives o societats laborals per tal d’assegurar la continuïtat de les empreses i dels llocs de feina.

Crear el Distintiu de Qualitat de l’’economia social, que actue com a marca de reconeixement del sector, així com impulsar els certificats de Responsabilitat Social entre les empreses d’’economia social.

Enfortir l’’economia social a partir del suport a les seues estructures associatives i representatives. Enfortiment del prestigi i la visibilitat, especialment a través dels mitjans de comunicació públics.

Promoure les aliances estratègiques del sector amb els ens locals, en particular en les polítiques de creació d’’ocupació i d’’empreses i la contractació de serveis. Estudiar les possibilitats de legislar per afavorir la contractació social per part dels ens locals.

Incentivar la incorporació de socis i sòcies de treball, exercint discriminació positiva envers els col·lectius amb major dificultat d’’accés al món laboral i als càrrecs de responsabilitat. Afavorir programes d’’ajudes de formació per als quadres directius de les organitzacions.

Crear un fons públic d’inversió en projectes d’’economia social. Realitzar polítiques actives per tal de facilitar el finançament dels projectes de reconversió cap a nous sector productius. Millorar el suport financer al creixement de les empreses d’’economia social a través de l’’Institut Valencià de Finances.

Garantir el suport financer a les experiències de banca ètica promogudes des de la societat civil, així com d’’altres propostes d’economia solidària (consum ecològic, turisme solidari, agricultura ecològica, etc.).

Impulsar la reserva d’’una part de la licitació d’’obres i serveis per a les empreses d’’economia social, estudiant la viabilitat d’accedir fins a un percentatge del 25%. Impulsar la incorporació de clàusules socials en la contractació pública per incrementar l’’impacte social dels projectes.

Impulsar l’’estudi i aplicació d’’un pla de concertació territorialitzat entre l’’Administració pública i les empreses de l’’economia social per la gestió de serveis públics, com a eina alternativa a la gestió pròpia en aquells àmbits en què existisca una gestió privada.

Ampliar el concepte de TRADE (treballadors autònoms dependents) amb l’’objectiu d’’ampliar la cobertura de drets que genera aquesta figura a moltes més persones treballadores autònomes dependents.

Impulsar la millora de les condicions laborals i el compliment dels drets del col·lectiu TRADE. Garantir els contractes dignes, tutelar la llibertat d’’associació i impulsar acords d’’interès professional entre empreses, corporacions públiques i TRADE. Desenvolupar els aspectes pendents i adaptar la normativa en prevenció de riscs laborals a aquest col·lectiu. Impulsar l’’aplicació del sistema alemany de reducció de jornada compatible amb el cobrament parcial de l’’atur al col·lectiu.

Vetllar per part de la Generalitat, mitjançant instruments com la Inspecció de Treball, per la tutela dels TRADE i la correcta aplicació de la normativa legal, que impulse el desenvolupament dels Acords d’’Interès Professional.

Adaptar per part de les administracions locals els instruments i les polítiques que desenvolupen, principalment a través de les àrees de promoció econòmica, a la realitat i les necessitats dels TRADE.

Garantir l’elaboració de polítiques actives adreçades al col·lectiu TRADE i una interlocució política per part del Consell de la Generalitat. Crear una Comissió Valenciana de Suport al Treball Autònom amb la participació de les organitzacions representatives i la Generalitat, i crear una Direcció General del Treball Autònom que impulse i coordine aquestes polítiques.

Facilitar l’’accés al crèdit a les persones autònomes que inicien una activitat, i al desenvolupament i creixement de projectes a través dels instruments de finançament públic (Institut Valencià de Finances) i suport per a l’’accés al finançament privat.

Adaptar i ampliar l’’oferta formativa per tal d’impulsar una veritable formació continuada de les persones treballadores autònomes i un reciclatge de treballadors i treballadores de sectors en crisi cap a sectors en desenvolupament.

Facilitar els mecanismes i la gestió tributària per tal de garantir la continuïtat de l’’activitat productiva de les persones autònomes en cas de dificultats financeres.