Anar directament a les notícies

Voto por correo

No et quedes sense votar
Valencià | Castellano
 • 1 L'elector/a haurà de sol•licitar personalment el vot per correu des del 24 de setembre fins al 31 d'octubre en qualsevol Oficina de Correus.
 • 2L'empleat/da de Correus encarregat/da de rebre la sol•licitud exigirà a la persona interessada l'exhibició del document nacional d'identitat i comprovarà la coincidència de la firma, i no se n'admetrà una fotocòpia.
 • 3L'Oficina de Correus remetrà la sol•licitud a la Direcció Provincial de l'Oficina del Cens Electoral en el termini de tres dies des de la presentació.
 • 4Una vegada rebuda la sol•licitud de vot en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, en comprovaran la inscripció en el Cens i realitzaran l'anotació corresponent en este perquè el dia de les eleccions no es realitze el vot personalment emetent el certificat sol•licitat.
 • Una vegada admesa la sol•licitud, JA NO ES PODRÀ VOTAR PERSONALMENT

Subjectes

Els/les ciutadans/es que estiguen temporalment fora del territori de l'Estat espanyol una vegada efectuada la convocatòria d'eleccions, i prevegen estar en esta situació fins al dia de la votació, sempre que figuren inscrits/es en el Registre de Matrícula Consular com a no residents. (La inscripció en el Registre es pot realitzar al mateix temps que se sol•licita el certificat d'inscripció en el Cens Electoral.)

Procediment

 • 1 Del 24 de setembre al 19 d'octubre, l'elector/a ha de sol•licitar a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent el certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
 • 2 La sol•licitud ha de realitzar-se per mitjà d'imprés específic que podrà arreplegar-se en les oficines consulars de Carrera o seccions consulars d'Ambaixada, o descarregar-se telemàticament des de la pàgina web del Ministeri de l'Interior i del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.
 • La sol•licitud s'entregarà personalment en l'Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d'Ambaixada, després de la identificació prèvia de l'elector/a per mitjà de l'exhibició del document nacional d'identitat (DNI) o passaport espanyol, i el/la funcionari/ària consular n'haurà de verificar la inscripció en el Registre de Matrícula Consular com a no resident i la coincidència de la firma.
 • Esta Oficina Consular de Carrera o Secció Consular d'Ambaixada remetrà immediatament la sol•licitud a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent.
 • Esta sol•licitud només tindrà validesa per a un procés electoral (o per a diversos si se celebren en la mateixa data), i comporta que el dret de sufragi s'efectue des de l'estranger.

Remissió de la documentació electoral

 • 3 Després de la recepció de la sol•licitud, la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, una vegada comprovada la inscripció de la persona interessada en el Registre de Matrícula Consular com a no resident, considerarà a tots els efectes com a rebuda la sol•licitud i fins el 21 d'octubre enviarà, per correu certificat, al domicili a l'estranger de la persona interessada la documentació electoral, que estarà integrada per:
  • Un full explicatiu.
  • Un certificat d'inscripció en el Cens Electoral vigent.
  • Una papereta de cada una de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions i un sobre o sobres de votació en què s'introduirà la papereta corresponent.
  • El sobre en el qual figura l'adreça de la Mesa on li correspon votar, dirigit al/a la president/a d'esta.
  • Imprés per a la devolució dels gastos de l'enviament del vot per correu.

Enviament del vot

 • 4 Abans del 6 de novembre, l'elector/a remetrà per correu certificat urgent el sobre dirigit a la Mesa electoral en què haurà introduït el certificat d'inscripció en el Cens Electoral i el sobre de votació amb la papereta elegida, així com si ho desitja, l'imprés omplit per a la devolució dels gastos d'enviament.
 • Si són diverses les eleccions, l'elector/a introduirà dins del sobre dirigit a la Mesa electoral els sobres de votació amb les paperetes respectives de cada procés electoral.
 • És indispensable que en el sobre dirigit a la Mesa electoral conste el mata-segells o una altra inscripció oficial d'una Oficina de Correus de l'Estat corresponent, als efectes de certificar que s'ha remés dins del termini previst.
 • El Servici de Correus conservarà fins al dia de la votació (10 de novembre) la correspondència dirigida a la Mesa i la traslladarà a les 9 del matí. Així mateix, seguirà traslladant la que es puga rebre en el dia fins a les 20 hores d'este.
 • 1 Del 24 de setembre al 19 de octubre, els/les valencians/es inscrits/es en el Cens Electoral de Residents Absents hauran de formular la sol•licitud de vot dirigida a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, a través d'imprés oficial.
 • 2 L'imprés oficial els serà remés d'ofici. No obstant això, es trobarà disponible fins el 5 de novembre en les oficines consulars, a més de poder obtindre's també telemàticament a través de la pàgina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació i del Ministeri de l'Interior.
 • Junt amb la sol•licitud s'adjuntarà un dels documents següents: fotocòpia del passaport, fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI), expedits per les autoritats espanyoles o, a falta d'això, certificat de nacionalitat o certificat d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedits pel Consolat d'Espanya del país de residència, als efectes de poder identificar l'elector/a.
 • 3 El/l'elector/a podrà enviar l'imprés de sol•licitud a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral, per mitjà d'una de les opcions següents:
  • Per internet amb certificat electrònic. Haurà d'accedir al tràmit "Sol•licitud vot CERA" en l'adreça sede.ine.gob.es per mitjà d'un certificat electrònic reconegut associat al seu Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Per internet amb la Clau de Tramitació Telemàtica (CTT), si no es disposa de certificat electrònic. Haurà d'accedir al tràmit "Sol•licitud vot CERA" en l'adreça sede.ine.gob.es per mitjà de la CTT, seguir les instruccions que se li presenten i adjuntar el fitxer de la imatge d'UN dels documents següents:
   • Document Nacional d'Identitat espanyol (DNI).
   • Passaport expedit per les autoritats espanyoles.
   • Certificació de nacionalitat espanyola d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).
   • Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).
  • Per correu postal o per fax a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual es trobe inscrit/a a Espanya, sense tindre en compte els canvis de municipi d'inscripció produïts l'any anterior a la data de la convocatòria. Haurà d'omplir la data, firmar-la i adjuntar un dels documents següents:
   • Fotocòpia del passaport expedit per les autoritats espanyoles.
   • Certificat de nacionalitat espanyola d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).
   • Certificació d'inscripció en el Registre de Matrícula Consular (d'expedició gratuïta en el Consolat o Ambaixada en què estiga inscrit/a).