Anar directament a les notícies

Els comptes clars: valoracions respecte a l’informe del Tribunal de Cuentas

Publicat el en General

ACLARIMENTS DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES DE LA COALICIÓ COMPROMÍS, RESPECTE L’INFORME SOBRE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS DONACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES VINCULADAS ORGÁNICAMENTE, EJERCICIOS 2009, 2010 Y 2011

Davant algunes notícies aparegudes a la premsa diària, especialment al diari Las Provincias, arran de la publicació de l’Informe sobre fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 2009, 2010 y 2011, l’Àrea d’Administració i Finances ha elaborat la següent explicació i aclariment:

1.- Per obligació legal, les administracions públiques han de comunicar al Tribunal de Cuentas totes les subvencions que per tots els conceptes reben els partits polítics i els grups institucionals que naixen de les eleccions. La funció de l’organisme és estudiar el bon ús de les mateixes i si la seua aplicació respon als criteris i finalitats per a les quals han estat concedides. També, auxiliar als òrgans econòmics dels parlaments autonòmics, diputacions i ajuntaments en matèria de revisió dels comptes dels grups institucionals. Així, és ingenu pensar que les formacions polítiques, especialment les que tenen representació al Congrés dels Diputats, que a més tenen obligació legal, poden fugir de retre comptes o no remetre els estats comptables de la seua activitat ordinària. Es fiscalitzen l’ús de les subvencions, els ingressos ordinaris per quotes i els extraordinaris per donacions, amb més o menys èxit com hem pogut comprovar, o l’estat financer global. I a cada institució, els diners lliurats als respectius grups que poden nàixer de partits, coalicions o federacions de partits. El Tribunal de Comptes (TCU d’ara endavant) té accés a Hisenda i a la Seguretat Social per verificar també que els saldos bancaris, moviments o despeses de personal coincideixen al cèntim amb els declarats. Voler explicar que s’amaga informació és faltar a la veritat de manera inconscient.

2.- Com el propi informe recentment fet públic indica, totes les comptabilitats del BLOC, així com de totes les coalicions on ha participat o dels respectius grups institucionals han estat presentades en temps i forma. Concretament, a juny de 2012 es varen remetre els comptes anuals i a juny de 2013 el balanç, comptes de resultats i diaris. Rebuts pel TCU, ens varen formular preguntes i peticions de documentació que varen ser contestades amb les oportunes al·legacions i aclariments demanats, sense que l’organisme fiscalitzador hi haja trobat cap irregularitat. Com és lògic i dins de les seues funcions, han formulat observacions i suggeriments com a qualsevol informe de fiscalització habitual als nostres ajuntaments. I el document deixa una cosa claríssima: que han conciliat la seua informació, l’enviada pels organismes que ens han lliurat les subvencions, amb la nostra. Que han vist com hem gastat els recursos i com els hem obtingut i que en cap cas hi ha hagut irregularitat. La primera evidència que hem de destacar.

3.- L’informe recull també que les comptabilitats electorals municipals, autonòmiques i generals, han estat fiscalitzades pel mateix TCU (municipals i generals) i Sindicatura de Comptes (nacionals valencianes). Els informes varen ser favorables, sense cap proposta de reducció de la subvenció obtinguda pels resultats electorals ni manifestada cap irregularitat. Qualsevol informació que contradiga això és matèria de tribunals en faltar a la veritat.

4.- Cal destacar que ens trobem davant d’una fiscalització de partits polítics, no de coalicions ni grups institucionals. L’informe explica que el BLOC es troba obligat a retre comptes, en tant que partit amb representació parlamentària al Congrés des de novembre de 2011 i com a titular de tots els drets de subvencions electorals i per funcionament, com així ha estat en temps i forma. L’informe, per tant, contempla els exercicis de 2009, 2010 i 2011 però en el nostre cas, com altres noves formacions, únicament de 2011.

Respecte a les subvencions als diferents grups parlamentaris i municipals, el text de l’informe indica, com ratifica el marc legal aplicable, que en cuanto a la rendición de las cuentas correspondientes al ámbito institucional, la Ley Orgánica 8/2007 dispone que se estará a lo que prevean sus respectivos reglamentos o normativa local específica. A este respecto, los estados financieros del ejercicio 2011 presentados por BLOC no incluyen la actividad correspondiente al Grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas, ni la derivada de la participación de Compromís-Q en el Grupo Mixto en las Cortes Generales así como la de los grupos políticos de ámbito municipal, entre ellos el grupo en la Diputación de Castellón. En consecuencia, la contabilidad de dichos grupos no ha sido objeto de la fiscalización ordinaria realizada sobre las cuentas anuales presentadas.” De la lectura del paràgraf, la informació periodística ha extret la no presentació dels comptes, cosa totalment falsa. El responsable del TCU explica, de manera correcta, que la seua funció s’ha limitat a estudiar els comptes del partit polític, objecte de l’informe, on assenyala que no s’han integrat els comptes dels grups institucionals, qüestió legal, regulada per normativa específica i optativa fins ara i prevista a partir de 2014. És a dir, i com a exemple, el TCU coneix que els nostres grups municipals han rebut subvencions i entén que davant de cada ajuntament s’han retut comptes. No pot dir que està bé allò que no ha vist. Ho suposa perquè no té noticia en contrari. La justificació dels respectius grups supramunicipals ha estat presentada davant les Corts Valencianes, les diputacions de València i Castelló o el mateix Congrés per a la seua fiscalització per tindre personalitat jurídica diferent i CIF propi com cada grup municipal en la majoria de casos i per recomanació del mateix TCU en una instrucció. Per això, no s’ha consolidat o integrat en la comptabilitat del BLOC ni ha estat objecte de fiscalització en tindre personalitat jurídica propia i individual (amb CIF diferents davant d’Hisenda o número de patronal a la Seguretat Social) en el cas dels grups institucionals de les Corts, diputacions i Congrés.

No obstant, en pro de la transparència, a més de presentar-les davant els serveis econòmics respectius, també han estat enviades al Tribunal de Cuentas per la seua vinculació, organisme que, cal reiterar, estudia la regularitat comptable de partits i no de grups institucionals. Al segon paràgraf de l’informe s’explica claríssiment en dir “Adicionalmente, en esta misma fecha, se han presentado ante este Tribunal los estados financieros de las Coaliciones Compromís-Q y Coalició Compromís, que comprenden el Balance a 31 de diciembre de 2011 y la cuenta de resultados.” Testimoni evident de la seua remissió que desmunta la teoria de l’ocultació de comptes manifestada pel diari.

5.- La interpretació errònia del mitjà escrit, amb intencionalitat o no, genera incertesa sobre les justificacions dels grups institucionals totalment fora de lloc que ens obliguen a eixir al pas. Per abandonar tota la classe de dubtes a l’apartat III. Representatividad de los estados contables rendidos indica l’informe que “Se han examinado las cuentas de BLOC del ejercicio 2011 presentadas por la formación política… Adicionalmente, se han examinado los estados financieros de las Coaliciones Compromís-Q y Coalició Compromís que, como se ha señalado, comprenden únicamente el reconocimiento de los derechos de cobro derivados de las subvenciones de funcionamiento, estando el resto de las operaciones integradas en las cuentas formuladas por BLOC”. Queda per tant meridiànament clar que el TCU ha examinat els comptes de les coalicions municipals, diputacions, Corts Valencianes i Congrés que no están dins de la comptabilitat del BLOC, objecte repetim de l’informe.

6.- Respecte a la no justificació de la subvenció de Ministeri de l’Interior per un import de 43.763,94€, fet que publica el diari Las Provincias, en la seua edició del 10 de novembre de 2013 i destaca especialment, el mateix Informe del Tribunal de Cuentas ho explica, acreditant que sí que s’han enviat documents comptables com pretén amagar el rotatiu. Literalment escriuen que “Del análisis de la documentación contable justificativa de dichos estados se deduce que estos se limitan a recoger en el caso de Compromís-Q el reconocimiento de los derechos pendientes de cobro a cierre del ejercicio 2011, derivados de las subvenciones de funcionamiento y para gastos de seguridad procedentes del Ministerio de Interior (por importe de 43.763,94 euros), así como de la subvención por importe de 1.996,60 euros por la participación del representante de la coalición en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados y, en el caso de Coalició Compromís, la subvención de la Generalitat Valenciana para gastos de funcionamiento (por importe de 97.976,30 euros).” Després de llegir el text en negreta, qualsevol manipulació per explicar que no han estat presentades les comptabilitats queden totalment desacreditades. Parla a més d’anàlisi. Més encara, com que totes les subvencions per obligació legal han estat comunicades al TCU, l’òrgan fiscalitzador les ha quadrades i localitzades perfectament, les ha estudiades com és la seua obligació i ha emés informe de bon ús per vigilància pròpia o de tercers. Sap de la concessió, però desconeix si s’han pagat o no en l’exercici i entén que queden reflectides com a pendents de pagament. Si no les hagueren trobat reflectides o els haguera desquadrat la informació, no cal dir que haurien manifestat l’absència de justificació comptable. No cal dir res més.

7.- Especifica el TCU que la subvenció és un dret pendent de cobrament i que aquestes quanties han estat abonades i comptabilitzades als inicis de l’exercici de 2012. Per tant, no es tracta de cap irregularitat, ja que la necessària justificació ve reflectida en la comptabilitat de l’any 2012. De fet, en celebrar-se les Eleccions Generals el 20 de novembre de 2011 i amb el lamentable estat de les finances de la Generalitat Valenciana, les comunicacions de les subvencions varen arribar ben entrat 2012. S’hi incorporen com a dret reconegut pendent de cobrament. Com les despeses es varen atendre des de comptes ordinaris, en fiscalitzar els comptes del BLOC detecten que s’han realitzat. En cas contrari, ens haurien obligat al seu retorn.

8.- Respecte a la duplicitat de factures per un valor de 13.067,10€, corresponents a la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 2011, fet del qual també informa l’esmentat diari, cal dir que efectivament s’havia produït una duplicitat de factures i així ho vàrem informar al seu dia al TCU per pròpia iniciativa. El TCU comptava amb tota la informació, però li mancaren les factures originals que en cap moment aquest organisme ens va sol·licitar. Per la nostra part, no tenim cap problema a facilitar-los els originals d’aquestes factures, sempre que ens ho demanen, que no ha estat el cas. L’autor de l’informe, destacant el fet, que no té més transcendència, deixa constància de la seua tasca de comprovació. No respon a una altra cosa i és freqüent en els informes d’auditoria la presència d’estes consideracions. Demostren que han mirat amb rigor els papers, res més.

9.- Respecte als comptes bancaris oberts amb el CIF del BLOC, cal dir que aquesta pràctica, per tal que els col·lectius locals pogueren tindre un compte obert amb aquestes característiques, ha estat una praxi tradicional en la nostra organització atesa l’autonomia dels col·lectius locals que consagren els nostres Estatuts. A partir del moment en què se’ns va informar que aquesta praxi podia ocasionar problemes en la confecció de la nostra comptabilitat general i la seua posterior fiscalització, l’Àrea d’Administració i Finances, va contactar en l’any 2011 amb tots els col·lectius locals que mantenen comptes oberts amb aquestes característiques per tal de que els clausuren el més aviat possible, cosa que ja han fet més del 90% dels col·lectius locals.

10.- Respecte a la subvenció rebuda pel Grup Parlamentari de les Corts Valencianes en l’any 2011 per un import de 220.983,79€, cal dir que, al contrari del que manifesta l’Informe i que recull l’esmentat diari en el seu article, sí que es va presentar la comptabilitat del Grup Parlamentari amb data del 24 de juny de 2013, dins del termini establert. Per descomptat, en aquesta comptabilitat constava l’ingrés d’aquestes subvencions. Més encara, ha estat publicat profusament la rendició de comptes als serveis econòmics de les Corts dels partits arran de la polèmica dels sobresous. Per tant, dir que hem ocultat com hem gastat els diners, quan a més està penjat a la nostra web, és una acció bastant irresponsable. Si no haguérem retut comptes davant les Corts en temps i forma, ja hi hauria qui ho faria saber, no cal patir molt.

11.- Per altra part, respecte de la subvenció de despeses de seguretat pagada pel Ministeri de l’Interior, cal dir que es tracta d’una quantitat ben distinta de la que informa l’esmentat diari, ja que en cap cas es tracta de 43.000€, sinó de 2.137,29€. Aquesta subvenció de seguretat és finalista; és a dir, que cal justificar-la amb despeses concretes de seguretat, i, per la nostra part, una vegada vàrem estar assabentats d’aquest canvi en els criteris de subvencions als partits amb representació parlamentària a les Corts Generals, contactàrem amb el Ministeri de l’Interior per tal de concretar els mecanismes de justificació que en l’actualitat s’hi requereixen.

12.- Finalment i en referència als fons propis amb saldo negatiu de 1.167.319,63€, cal dir que són:

  • El préstec hipotecari (176.290,22€) per compra de la seu.
  • Tres pòlisses de crèdit subscrites pel Bloc Nacionalista Valencià amb motiu dels processos electorals (per un saldo total de 687.069,09€).
  • Deutes amb proveïdors habituals i de campanya que ens facilitaren el pagament ajornat (essencialment les despeses de les Eleccions Generals i factures de maig de 2011 per uns 300.000€).

Per obligació legal, hauríem d’haver cobrat el 90% de les subvencions municipals al sis mesos, novembre de 2011, que ascendien a més de 600.000€.

Per les eleccions autonòmiques teníem acreditat i sense cobrar al voltant de 188.000 euros. Acreditat per la Sindicatura i sense consignació pressupostària perquè s’ha inclòs a 2014 per la GVA, una manera de fer política també molt lamentable. La podrem donar d’alta a partir de l’1 de gener sense saber quan la cobrarem, que hauria de ser abans de les eleccions de 2015.

Per les eleccions generals, en corresponien 92.000€, que devia el Ministeri de l’Interior.

La Generalitat Valenciana ens devia també 97.000€ per subvencions per despeses de funcionament.

I, per últim, el Ministeri de l’Interior no ens havia pagat el ja coneguts 43.000€ de subvenció per funcionament que diu el diari que no havíem justificat perquè no sap llegir documentació comptable.

En total, ens devien a data de 31 de desembre de 2011 un import de 1.020.000 euros que nosaltres havíem avançat amb crèdits al 70%.

Per tant, la fotografia comptable a 31 de desembre de 2011 ens deixava patrimonialment amb un dèficit de 147.000 euros aproximadament, inferior a l’import del crèdit hipotecari de la Seu Nacional. Si al balanç apareguera com a actiu el valor de la Seu Nacional a preu de mercat (a 2008, amb un valor de 300.000 euros, propietat de la UPV i on el BLOC s’ha subrogat en l’obligació de pagar el crèdit per fer-ne ús), tindríem un saldo favorable patrimonial. És a dir, hem superat tres comtesses electorals –quatre, si comptem les europees de 2009- i tenim el partit sanejat. Tot sabent les subvencions que ens devia l’organisme fiscalitzador de les mateixes, que no estaven consignades com a dret reconegut seguint criteris del mateix TCU que indica que s’han d’integrar quan acaba la fiscalització definitiva i hi ha consignació al pressupost, parlar de fallida tècnica és innecessari i així ho farem saber als seus responsables. A més, els crèdits tenien garantia personal i l’hipotecari garantia real sobre l’immoble. És fer política, desinformar i donar una imatge desvirtuada mentre s’han permès segons quines coses sense que s’hagen personat en les causes. L’escàndol més gran la condonació de desenes de milions d’euros en deutes bancaris.

13.- Pel que respecta a la informació dels bancs on el BLOC i la Coalició Compromís manté comptes bancaris, cal dir que per la nostra part complírem amb l’obligació d’enviar una carta d’autorització perquè lliuraren la documentació que els poguera sol·licitar el TCU. Si, finalment, alguna entitat no ha atés el requeriments d’aquest Tribunal, és un fet imputable a les entitats que no han col·laborat amb el TCU i en cap cas a nosaltres.

Tota aquesta informació la podeu consultar a la secció de Transparència de la nostra web.

En aquest enllaç, també podeu descarregar-vos l’informe sencer del Tribunal de Cuentas. La informació específicament referida a Compromís la podeu trobar a partir de la pàgina 51.

Josep Melero i Martí
Cap de l’Àrea d’Administració i Finances
Òscar Peris i Ros
Secretari de Finances