Bota al contingut principal

Mulet: “la Sindicatura de Comptes exposa com en 2012 tots els contractes de l’aeroport tenen irregularitats”.

El coportaveu de Compromís a les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha exposat avui, com els comptes fets públics divendres per la Sindicatura de Comptes, corresponents a l’exercici 2012, de l’empresa pública, Aeroport de Castelló, contenen tots ells irregularitats considerables.

El propi informe dóna compte com l’expresident de la Diputació, Carlos Fabra, va embarcar al Consell en una aventura de la qual la Diputació havia de ser copartícep, per després no complir. “L’acord del Govern Valencià de 5 de novembre de 2002 es va autoritzar la constitució d’Aeroport de Castelló SL preveia que la Diputació Provincial de Castelló participés fins a un 50% en la dita Societat, i en 2012, la participació de la Diputació es va limitar al 0,02%”.

La Sindicatura va enumerant significatius incompliments, relacionats amb l’àrea de contractació; no consta que l’òrgan de contractació d’ACSL haja aprovat els plecs de condicions prèviament a la licitació, ni que se sotmeten a informe jurídic. En els expedients revisats no hi ha constatació documental que justifique l’elecció dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, les modificacions practicades han afectat elements essencials del contracte, raó per la qual la Sindicatura considera que hauria de fer-se una nova licitació.

Les factures de 2012 estan pendents d’aprovació i no hi constància que s’haja comprovat l’adequada correspondència entre els serveis prestats i facturats amb els previstos en el contracte. Altres casos, parlen de la mancança de justificació, de plecs, de formalització de documents escrits, durant l’exercici de 2012 s’han adjudicat cinc contractes (sense considerar els menors) per un import global de 4.837.899 euros (IVA exclòs) i tots ells tindrien irregularitats: Seguretat privada de l’aeroport 1.872.273 €; Servei de trànsit aeri 2.573.625 €; Assistència jurídica 180.000 €; Estudis de seguretat operacional 130.000 €.

També contenen irregularitats serioses els contractes significatius adjudicats en exercicis anteriors, que han sigut objecte de modificació o pròrrogues en 2012, com ara les assistència tècnica en la gestió de posada en marxa de l’aeroport 335.000 €, Subministrament i instal·lació dels sistemes de seguretat de l’aeroport 5.901.711 €, el subministrament en estat operatiu de ràdio ajudes i equipament de torre 5.049.780 € o el de Consultoria i assistència tècnica del contracte de construcció de l’aeroport 900.000 €.

Mulet ha destacat que des del seu inici, i a pesar de tindre un equip tècnic en nòmina impressionant, tots els anys l’anàlisi dels comptes d’Aerocas exposen com la gran majoria de contractes que es fan contenen greus irregularitats, que sovint obliguen a fer modificacions i acaben encarint tot els procediment.

“Es va contractar digitalment un equip humà, que el seu principal mèrit era ser familiar de dirigents del PP, i veiem com contractes que superen els 5 milions d’euros estan replets d’errors de procediment, i les repercussions que això pot tindre són incalculables. Hi ha irregularitats tant greus com facturacions de seguretat d’haver pagat durant 2012 441.986 € en concepte de vigilància del “costat terra” (seguretat de passatges i dels volums de càrrega), d’un aeroport que no es troba operatiu”, conclou Mulet.