Anar directament a les notícies

Compromís demana que es paguen puntualment les nònimes del Consorci Hospitalari de Castelló

Publicat el en Sanitat i Benestar

El grup parlamentari de Compromís a les Corts ha demanat al Consell que realitze les gestions oportunes per a solucionar la situació econòmica del Consorci Hospitalari provincial de Castelló, després de les denúncies del sindicat CCOO que “evidencien” que està afectant al pagament de les nòmines dels treballadors.

La portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, arreplega en un escrit presentat en el registre d’entrada del parlament autonòmic la petició del sindicat perquè s’aprove un cronograma que garantisca el pagament puntual de la nòmina corresponent a l’exercici 2014.

El sindicat adverteix que “cada mes l’abonament de la nòmina és més difícil de realitzar” per part de la direcció del centre. Assenyala, així mateix, que l’acord marc i el conveni col·lectiu dels empleats públics que presten serveis en aquest hospital, funcionaris i laborals, la normativa bàsica de l’Estat i la de funció pública autonòmica, reconeixen el dret individual d’aquests treballadors a percebre les retribucions per l’acompliment de les seues funcions.

“Res no diu, no obstant això, la normativa de funció pública respecte al temps de pagament del salari o a la mora per falta o retard en el pagament”, adverteix el sindicat.

És per això que es considera que “aquesta llacuna ha de contemplar-se a l’empara del regulat en la normativa laboral”, recollida en l’article 29 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix que “la liquidació i el pagament del salari es faran puntual i documentalment en la data i lloc convinguts”.

“Si l’empresa no fa efectius els salaris o retarda el seu abonament reiteradament, incorre en un lícit administratiu tipificat com a molt greu en la Llei d’Infraccions i Sancions”, afig.

Amb la finalitat de garantir el “equilibri” i la “igualtat” respecte a la resta d’empleats públics, i per la “inseguretat” i “intranquil·litat” que assegura que s’estan produint els retards si en el seu cas, demana que s’aprove un cronograma per al pagament de la nòmina corresponent a 2014, i fixa les dates per al mateix.