Bota al contingut principal

La candidata de Compromís a la Presidència de la Generalitat, Mónica Oltra, ha presentat en Les Corts una Proposició de Llei d’incompatibilitats i Conflictes d’Interessos de persones amb càrrecs públics no electes.

Segons ha explicat Oltra hui en roda de premsa al parlament valencià, “aquesta és una llei per pegar una portada a les portes giratòries per les quals càrrecs públics es passen a l’empresa privada”.

Entre altres mesures aquesta Proposició de Llei estableix que durant els cinc anys següents al cessament d’un càrrec públic no puga oferir els seus serveis, ni formar part d’empreses relacionades amb les competències del càrrec ocupat, ni exercir de paper mediador que pugua provocar un conflicte d’interessos amb la funció exercida.

La proposta parteix de la idea que la corrupció no només es combat portant als tribunals els responsables, sinó que cal evitar que algú puga arribar a corrompre’s.

Segons argumenta Oltra en l’exposició de motius d’esta Proposició de Llei “l’abundància de casos de corrupció, d’actuacions èticament rebutjables per part de persones amb càrrecs públics i la falta de resposta per part del legislador, ha generat un clima d’indignació social cap a la política. Aquesta desconfiança augmenta davant la pràctica reiterada del “fitxatge” d’antics membres de governs per la privatització de la qual s’ha produït sota la direcció del mateix responsable polític que després passa a formar part de la plantilla de dita empresa”.

Les activitats compatibles amb el càrrec i l’ètica pública no poden quedar a la lliure decisió del concepte moral de la persona amb càrrec públic. Han de ser regulades a través dels mecanismes legals necessaris, que garantisquen l‘honorabilitat i objectivitat d’aquelles persones que gestionen allò públic a l’hora d’adoptar decisions i que regulen conseqüències punibles per a aquells que ho incomplisquen.

Esta Proposició de Llei estableix incompatibilitats i obligacions per als càrrecs públics tant durant el seu mandat com després del cessament del seu càrrec. Així, entre d’altres, durant el mandat les persones amb càrrec públic no podran subscriure contractes per ells mateixes o a través de societats o empreses participades per elles o les seues famílies fins el quart grau de consanguinitat o tercer d’afinitat, directament o indirectament, que afecten el sector en què presta serveis.

Durant els cinc anys següents a la data del seu cessament, les persones que exercisquen càrrecs no podran oferir els seus serveis ni exercir qualsevol altre paper mediador, remunerat o no, que poguera provocar un conflicte d’interessos amb la funció exercida o formar part d’òrgans col·legiats en empreses o societats privades ni relacionades amb les competències del càrrec ocupat.

Registre Valencià per l’Ètica en l’Exercici de Càrrec Públic

Amb esta proposició també es crearia el Registre Valencià per l’Ètica en l’Exercici de Càrrec Públic que arreplegaria les dades sobre activitats, bens i patrimoni de les persones que exercisquen càrrecs públics no electes.

Les funcions d’este Registre són rebre i custodiar les declaracions i documentació de les persones amb càrrec públic, dictaminar sobre la compatibilitat entre les activitats, patrimoni i bens i l’exercici del càrrec públic, requerir a les persones amb càrrec públic en situació d’incompatibilitat per a regular la seua situació o abandonar l’exercici del càrrec, incoar i dur a terme sancions disciplinàries quan es requerisca en aplicació dels preceptes de la present Llei, realitzar un informe anual i posar en coneixement de la fiscalia situacions de possible il·lícit penal immediatament que se’n tinga coneixement.