Bota al contingut principal

Davant la greu situació econòmica i política que pateix el País Valencià, a causa dels elevats índexs de corrupció, opacitat, despeses impròpies, i escàs nivell democràtic, a més de patir uns nivells de finançament inferiors al que tots els estudis qualifiquen com equitatiu, el Congrés dels Diputats insta el Govern a dur a terme una sèrie d’accions que revertisquen el panorama exposat per tal que l’economia valenciana es recupere i els corruptes siguen sotmesos amb celeritat a la justícia i els valencians recuperen la democràcia, mitjançant l’execució de les següents accions:

L’avançament del Fons de Competitivitat al País Valencià, a fi que els Pressupostos de la Generalitat per al 2015 s’adapten en major mesura a la realitat d’ingressos previstos.

Impulsar les modificacions normatives necessàries perquè la Generalitat Valenciana puga recaptar l’impost autonòmic sobre Dipòsits Bancaris, la recaptació del qual, tot i no estar prevista legalment, ha estat inclosa com a ingressos en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015.

L’elaboració d’una auditoria relativa als costos dels serveis públics transferits a la Generalitat Valenciana i les quanties aportades per l’Estat per al seu finançament des que van ser transferits, que calcule el deute històric generat i establisca un pla de pagaments i devolució.

Dur a terme una auditoria ciutadana i pública que revise el model de privatització dels serveis públics de la Generalitat Valenciana, especialment el model de concerts en l’àmbit sanitari, que aporte llum sobre els seus costos econòmics, les deficiències del model i els incompliments dels plecs, per tal de permetre la seua reversió sense que supose cap cost econòmic per a les arques públiques.

Posar solució a l’escassetat de jutges i magistrats de manera urgent garantint l’increment i reforç de la plantilla, especialment d’aquells que s’ocupen dels múltiples casos de corrupció la tramitació judicial dels quals ha recaigut en l’àmbit valencià, juntament amb la facilitació de tots els mitjans humans i materials que permeten garantir el bon funcionament de la justícia.

Acordar el compromís públic de no indultar cap polític valencià condemnat per delictes relacionats amb la gestió dels diners públics o la recaptació com és el frau fiscal ni dur a terme gestions des del Ministeri d’Interior dirigides a atorgar el tercer grau.

Impulsar una normativa que garantisca el dret d’informació de la ciutadania mitjançant la garantia d’emissions plurals i veraces, vetant les directrius polítiques partidistes i prohibint el control ideològic de les informacions abocades, garantint el lliure exercici de la professió periodística. Una normativa que tinga com a àmbit d’aplicació la totalitat de l’Estat, en afectar un dret fonamental, impedint l’ús de mitjans de comunicació públics com a mecanismes de propaganda partidista, com es pretén des de la Diputació Provincial de València a través del lloguer de les emissions de Televisió d’àmbit autonòmic.

Acordar dur a terme una auditoria pública relativa a la gestió pel Consell de l’educació concertada, a la vista de l’informe de la Intervenció General i de la denúncia interposada per la fiscalia anticorrupció.

Acordar impulsar juntament amb els agents socials un pla de reindustrialització de l’economia valenciana des del suport a la formació, la innovació i la internacionalització que faça front a l’elevada desocupació, economia submergida i precarietat impulsant el canvi del model productiu.

Impulsar l’aprovació normativa que impedisca el cobrament de taxes per la utilització de serveis públics destinats a les persones en situació de discapacitat o dependència.

Establir els mitjans necessaris per garantir l’ús del valencià en les institucions públiques dependents de l’Estat.

Establir la prohibició de limitar l’accés als medicaments per part del Consell d’acord amb un criteri econòmic relatiu al seu cost, obligant a l’accés immediat als medicaments d’última generació per a les persones que pateixen Hepatitis C.

Acordar garantir una concessió d’aigua de bona qualitat del riu Xúquer per a la producció d’aigua potable a les comarques de la Ribera, executar les mesures necessàries per revertir el deteriorament qualitatiu i quantitatiu de les masses d’aigua subterrànies i superficials en les demarcacions hidrogràfiques del Xúquer i del Segura, i garantir els recursos hídrics necessaris -en quantitat i qualitat- per revertir la situació actual de deteriorament del Parc Natural de l’Albufera.

Acordar declarar les comarques de Castelló com a zona lliure de fracking per risc ambiental.

Acordar impulsar la modificació normativa necessària per tal de recuperar l’exempció fiscal de l’Impost de Societats a les entitats i institucions sense ànim de lucre amb facturacions inferiors a 100.000 euros, en els termes previstos fins a l’aprovació de la Llei 24/2014.

Acordar el rescat de la gestió de l’AP7 garantint-ne l’absoluta gratuïtat.

Acordar el tancament definitiu del Centre d’Internament d’Estrangers situat en Sapadors, València, per tal d’evitar nous casos de maltractament a immigrants i garantir la protecció dels drets humans.

Acordar l’increment de les ajudes a l’agricultura valenciana, de manera que s’ature l’abandonament de terres conreades, s’assegure la continuïtat generacional dels agricultors i es defense la competitivitat dels productes en el mercat únic europeu i altres zones d’exportació.

Impulsar un pla de prevenció de la nova plaga que afecta els cítrics, Trioza erytreae, que ha començat a aparèixer en cultius de Galiza, per frenar-ne la possible expansió a la costa mediterrània i evitar l’impacte econòmic que podria provocar-hi.

Acordar el tancament definitiu de la central Nuclear de Cofrents juntament amb un pla d’inversions per a la comarca de la Vall d’Aiora basat en la sostenibilitat i la creació d’ocupació.

Acordar el traspàs de la gestió dels aeroports a la Generalitat Valenciana juntament amb el traspàs de la gestió de la xarxa de trens de rodalies i regionals dins del territori valencià, tot incloent en la negociació del finançament per vertebrar el territori, millorar i, si escau ampliar la xarxa, com les línies Castelló-Vinaròs, Xàtiva-Alcoi i Gandia-Dénia-Oliva.