Bota al contingut principal

Isaura Navarro: “En l’actualitat hi ha un increment en el nombre d’autocaravanes que ha posat de manifest la necessitat d’introduir millores necessàries en matèria de reglamentació, infraestructures, serveis i planificació turística”

La diputada del grup parlamentari Compromís, Isaura Navarro, ha anunciat la presentació d’una proposició no de llei en Les Corts per què es realitzen canvis normatius per regular el fenomen autocaravanista amb la finalitat de fomentar-lo.

Segons Navarro “des de Compromís considerem que el turisme d’autocaravanes té una normativa molt restrictiva que ha de ser modificada a fi de què els ajuntaments puguen regular l’estacionament i parada de les autocaravanes, habilitant zones específiques”.

El Decret 6/2015, de 23 de gener del Consell, regulador dels càmpings i de les àrees de pernocta en transit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana estableix que una autocaravana es un vehicle que el codi de circulació tipifica com automòbil i que inclou un mobiliari bàsic en el seu interior que li confereix la condició de casa o llar, per el que es troba homologat per a exercir la funció d’habitatge durant els viatges.

En l’actualitat hi ha un fenomen autocaravanista, un increment en el nombre d’autocaravanes a Espanya que ha posat de manifest la necessitat d’introduir millores necessàries en matèria de reglamentació, infraestructures, serveis, planificació turística, entre altres. L’usuari habitual de l’autocaravana sol utilitzar-la per a viatjar totes les estacions de l´any, encara que en l´època estival el seu ús es major.

Per a Navarro “en aquest sentit es necessari que des de els diferents nivells de l’Administració central, autonòmica i local, s’adopte un paper actiu en l’ordenació de la mobilitat en autocaravanes amb la finalitat de corregir les disfuncions que actualment existeixen i al mateix temps satisfer les necessitats d’un sector socioeconòmic en expansió”.

En quant a la diferencia entre l’estacionament i l’acampada cal assenyalar que a més d’estacionar una autocaravana com qualsevol altre vehicle, també tenen la possibilitat d’acampar, si be doncs els seus ocupants passen a estar sotmesos a les diferents normatives autonòmiques sobre acampada i campaments de turisme i han de realitzar aquest tipus d’activitats en els llocs especialment habilitats al efecte, es a dir, o bé en les zones d’acampada preparades normalment per els departaments de medi ambient de les Comunitats Autònomes en les àrees naturals, o bé en establiments privats com càmpings o campaments de turisme.

Cal aclarir que les competències autonòmiques entren en acció quan l’autocaravana esta acampada, ja que quan esta estacionada correctament son les lleis de tràfic o les normatives municipals les que s’han d’aplicar. Per tant es considera que una autocaravana esta estacionada i no acampada sempre que ocupe la mateixa superfície parada que en marxa, es a dir, que no tinga desplegats elements com taules, cadires, tendals, etc. Les dimensions de les autocaravanes, així com la falta habitual d’espais adequats per aquest tipus de vehicles obliga als seus usuaris a ocupar dos espais marcats per als turismes, dos places en els aparcaments públics on també solen estar marcats i assenyalats espais per autobusos, microbusos etc i això crea problemes per als aficionats a aquest tipus de turisme i també incertesa.

En les vies urbanes el regim de parada i estacionament es regula per Ordenança municipal, si bé en ningun cas poden oposar-se, alterar, desvirtuar o induir a confusió amb els preceptes del Reglament. Tenint en compte que la distribució dels aparcaments públics entre tots els usuaris ha de ser equitativa, les autocaravanes no poden ser privades del dret a estacionar en les vies públiques, mentre la parada o estacionament no siga perillós, s’execute en la forma i manera indicada, no supose un obstacle per a la circulació, el vehicle este col·locat en la forma indicada i es troba situat a més en un lloc autoritzat. Per tant l´exclusió de determinats usuaris de la via publica ha de ser necessàriament motivada i fonamentada en raons objectives, com poden ser les dimensions exteriors d’un vehicle o la seua massa autoritzada i no per criteris construcció o utilització, ni per raons subjectives. En aquest sentit les autocaravanes poden efectuar les maniobres de parada i estacionament en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle.

Pel que respecta a les vies interurbanes, el Reglament General de Circulació estableix que les parades i estacionaments s´han de fer fora de la calçada, en el costat dret d’aquesta i deixant lliure la part transitable de la vorera d’emergència. Per tant, les autocaravanes poden efectuar maniobres de parada i estacionament en les mateixes condicions i limitacions que qualsevol altre vehicle.

Per tot açò amb esta proposició no de llei es preten que Les Corts insten al Consell a modificar el decret regulador dels càmpings i de les àrees de pernocta en trànsit per autocaravanes, per què els Ajuntaments puguen desenvolupar la normativa que regula el estacionament i parada de les autocaravanes habilitant zones especifiques i aixi permetre el foment de esta forma de turisme. Així mateix habilitar zones en els campaments, acampades, i altres llocs al aire lliure per a romandre i pernoctar les autocaravanes, amb l’adequació dels serveis que comporta, per a fomentar esta forma de fer turisme.