Anar directament a les notícies

La nova Llei de Coordinació de Policies Locals aposta per acabar amb la figura de l’interí

Publicat el en General
  • García: “S’obrirà un procés de consolidació per als prop de 1.200 interins que actualment tenim a la Comunitat i s’articula un mecanisme per cobrir les vacants derivades de jubilacions anticipades”.

Segons ha explicat hui el Diputat Autonòmic de Compromís, Paco García Latorre, “una de les grans reivindicacions del col·lectiu policial ha estat la d’eliminar la precarització laboral que pateix entre un 10 i un 15% de les plantilles que conformen els Cossos de Policia Local a la Comunitat Valenciana”.

“De fet -apunta García- hi ha municipis valencians on la taxa d’interinitat supera el 50% del personal, fet que genera una disfunció en la prestació de serveis i en la qualitat dels mateix, ja que aquest personal hi ha funcions que no pot realitzar”.

Aquesta és una de les qüestions que s’aborda en el Projecte de Llei de la Generalitat de coordinació de policies locals que es debatrà en el Ple de Les Corts del proper dimecres.

Des de Compromís, s’ha treballat amb l’Associació de Policies Locals Interins de la Comunitat Valenciana (APLICV) per tal de donar un punt i final a aquesta situació, primer abordant la seua situació laboral a la nova Llei, incloent una clàusula que permeta realitzar un procés de consolidació de l’ocupació dels professionals que actualment ocupen interinament aquests llocs de treball, i després establint mecanismes en la norma per agilitar els processos de selecció i que les vacants siguen cobertes de manera que no done cabuda a més personal interí.

Previsió de jubilacions anticipades

Una altra qüestió que també aborda la nova llei, és la previsió de jubilacions anticipades que poden donar-se amb l’entrada en vigor del nou Decret de classes passives per als agents de les policies locals, els quals, en base a uns coeficients correctors i temps de treball, podran optar per la jubilació anticipada als 60 anys.

En aquest sentit, davant aquest canvi normatiu, i donada la necessitat de nous agents preparats per ser incorporats a les plantilles de les policies locals, s’ha proposat que, durant el procés de transició, l’òrgan autonòmic competent en Seguretat Pública, prèvia petició de les entitats locals, podrà encarregar a l’Institut Valencià de Seguretat Publica i Emergències (IVASPE), els cursos selectius que es requerisquen per tal de poder oferir als municipis valencians la cobertura immediata de les places d’agent que resulten per jubilació anticipada. Les entitats locals que s’acullen a aquest sistema, han d’incloure les vacants en les respectives ofertes d’ocupació pública corresponents a l’exercici en què es realitze la petició.

García apunta que “amb aquestes dues previsions, la de consolidació d’interins i la de cobrir vacants per jubilació anticipada, en un període de 2-3 anys, gràcies a la nova Llei es poden veure renovades les plantilles de Policia Local de la Comunitat en un 25%, generant una oferta de treball superior a les 2.000 places”.