Anar directament a les notícies

Intervenció de Rafa Xambó al darrer Consell d’Administració de RTVV

Publicat el en General Llibertat i Igualtat

Un organigrama de gestió és la resposta organitzativa i funcional per a la direcció d’un grup empresarial i la seua activitat professional. Des d’aquest punt de vista, l’organigrama corporatiu respon sempre a una estratègia empresarial (a mitjà i llarg termini) i un pla d’operacions (anual).

Per tant, la presentació de qualsevol tipus d’organigrama corporatiu de RTVV ha d’anar acompanyat dels objectius, missions, recursos econòmico-financers, recursos humans, etc. que el grup RTVV pretén portar a terme.

L’organigrama que se’ns presenta no aporta la informació imprescindible perquè els membres del Consell d’Administració (CA) puguem valorar ni l’estratègia empresarial ni el pla d’operacions que la Direcció General de RTVV (DG) té l’obligació de presentar. Ni explica el model de gestió que el DG proposa per al grup d’empreses de RTVV.

En conseqüència, l’actual document ha de ser retirat fins que se’ns presenten amb detall les línies d’un autèntic pla de viabilitat del grup empresarial.

CONSIDERACIONS PUNTUALS
A banda d’això, i pel que fa a aquest document, he de fer algunes consideracions puntuals que considere molt importants:

El document fa servir com a recurs “literari” la necessitat de guanyar en economia i eficiència, aspecte en el qual estaríem d’acord.

Però això salta pels aires quan veiem que els càrrecs de més importància de l’organigrama se reserven a dos professionals de fora de l’empresa com són la Direcció de la Ràdio i el Director d’Antena de TVV. El tema em sembla del tot rellevant atés que seran les dues autoritats en el dia a dia de les dues SA, tant des del punt de vista de la programació com de la seua marxa econòmica.

Per molts “Controller” que vostè pose, la seua funció no és executiva sinó només, com el seu nom indica “de control”. Segons els manuals d’economia política de la comunicació, la graella d’emissió (de la ràdio i de la tv) és l’autèntica columna vertebral de l’execució pressupostària. Aquestes dues són les àrees que contracten col•laboradors, empreses externes, compren productes, decideixen enllaços, envien unitats mòbils, programen producció aliena o col•laboren amb el sector privat en la producció de productes destinats a l’emissió en les finestres del grup RTVV.

Em preocupa especialment que vostè deixe aquests dos llocs estratègics de l’organigrama en dues persones totalment desconeixedores de la casa (RTVV) i del teixit empresarial i professional del nostre sector.

Porte molts anys en l’anàlisi del sistema de comunicació valencià i només conec a la nova directora de Ràdio 9 com a Secretària Autonòmica de Comunicació o Cap de Premsa de la Presidència de la Generalitat. Es tracta, per tant, d’una professional adscrita clarament al partit polític de govern. Pel que fa al nou Dir. d’Antena només sabem que ha treballat al diari El Mundo i a Intereconomía i que tindrà a les seues mans la graella de tots els canals de RTVV i també l’emissió.

Per cert, cap dels dos coneix la llengua dels valencians, és a dir, la teòrica llengua de treball del nostre grup. De la mateixa manera que tota la documentació de la DG es fa en castellà.

A primera vista –perquè em falta informació que vostè no ens ha facilitat– em fa l’efecte que vostès carreguen la retallada en la part baixa de l’organigrama (unitats i seccions), però alguns càrrecs de la banda alta de l’organigrama, lluny de patir cap retallada, apugen la seua jerarquia i la seua retribució econòmica.

En aquest sentit, crida l’atenció que introduïsca a l’organigrama directiu al responsable del Departament Multimèdia. No li negaré jo la importància de l’aposta per les NTIC, que, certament tenen un valor estratègic. Ara bé, si no recorde malament, vostè va encarregar el disseny i la gestió d’aquest departament a una empresa de Madrid (Advanced Media Consulting), amb una despesa de 360.000 euros. ¿ Per què ? ¿ No eren bons els treballadors de RTVV ? ¿ Els responsables d’aquesta empresa continuen treballant a Canal 9 ? ¿ Què fan ?

CONSIDERACIÓ FINAL
El més important d’aquest organigrama és el que no es diu. Els darrers anys, RTVV ha incomplit la legalitat quant als processos de contractació de serveis i també de persones en el grup. Han entrat persones sense oposicions, sense atendre cap borsa de treball i en la majoria de casos sense els requisits imprescindibles en una empresa pública. Jo ara no li’n diré els noms. Però a la premsa, per exemple, ha eixit repetidament el nom de l’antic director de Ràdio 9 (i la seua filla) que ara ocupa un alt càrrec a RTVV sense que se’ls conega cap activitat. I n’hi ha molts.
Però sobretot vull cridar l’atenció per l’incompliment sistemàtic del que s’anomena la contractació de treballadors de lliure designació (vulgarment, el 3%) que carrega sobremanera la despesa de RTVV sense cap mena de necessitat, sovint per simple nepotisme. Jo li demane expressament:

Quants en són ?
Què fan ?
Quines categories ocupen ?

Si ho sap. Perquè algunes fonts sospiten que no ho sap ni vostè, que es limita a contractar-los tal com li demanen en Presidència. Aquest estiu mateix, per exemple, quan vostès feien córrer la brama que sobren treballadors de RTVV, la nòmina de contractats a dit ha augmentat. I podria dir-li noms.

Segons els manuals de la funció pública, els llocs de lliure disposició estan dissenyats per a desenvolupar funcions de confiança i assessorament, no per al funcionament regular de l’empresa, que ha de recaure com és natural en els treballadors de plantilla. I n’hi ha alguns que porten més de 10 anys en l’empresa contravenint també tota la normativa del cas. Segons les sentències sobre casos com aquest (inclosa una del T. Suprem), aquesta via de contractació ha de ser puntual i pública. Per tant, li demane, en primer lloc, que ens facilite la relació de llocs de treball ocupats ara mateix per aquest procediment:

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 30 de Marzo de 2009 (rec.4188/2005) se expresa con gran claridad:

“Por el contrario, es coherente con la jurisprudencia de la Sala que recuerda el carácter excepcional que la Ley asigna a este sistema de libre designación y en la necesidad de que, cuando se considere necesario acudir a él, se haga también excepcionalmente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse. Es esa motivación la que la sentencia recurrida echa en falta. Y, desde luego, no es apreciable, como parece sugerir la Comunidad de Madrid en la descripción de los rasgos de los puestos de trabajo controvertidos que puede obtenerse de las propias relaciones y, en general, del expediente administrativo.

I en segon lloc, si de veritat vostè aposta, com deia, per l’economia i l’eficiència, li demane expressament que renuncie a aquesta via de contractació i que cobrisca les seues necessitats amb professionals de la casa, que em fa l’efecte que han demostrat la seua vàlua.

Per altra banda, López Jaraba no va contestar a res del que li plantejava Rafa Xambó i va dir clarament que no donarà l’informe PriceWater Cooper’s. Tampoc no va respondre per què ha contractat Jesús Montesinos que no fa cap alta havent bons periodistes a RTVV.