Bota al contingut principal
Mulet reclama una reflexió al voltant de la febre de sol·licituds i la necessitat de regular, distribuir i planificar per a evitar processos especulatius i disfuncions territorials en la tramitació d’inversions en renovables

València, 19 d’abril  de 2020

El sector de les energies renovables sembla que seguirà la ruta prevista i es resoldran les sol·licituds plantejades, malgrat la crisi a la qual ens puga portar el coronavirus. Invertir en renovables continuarà sent una opció de negoci malgrat l’aturada que estan vivint els projectes en tràmit. El sector confia que tot es reprenga una vegada remeta el virus i acabe la quarantena.

“Sembla existir una febre de sol·licituds a Red Eléctrica que, a 29 de febrer ja havia atorgat 111,5 GW d’eòlica i fotovoltaica, més del triple de la potència instal·lada en l’actualitat. Algunes autonomies com la valenciana, estan entre els plans d’implantació de molta de la potència que es preveu instal·lar al nostre país, la qual cosa pot implicar unes importants afeccions de tota mena sobre el territori i trencar l’equilibri territorial”, ha indicat Mulet.

Algunes d’aquestes plantes són descomunals i afecten superfícies enormes, algunes de les quals, amb un alt valor paisatgístic, agrícola i memorialístic, com per exemple en el cas de Monòver on un projecte de Capital Energy se situaria en el Fondó, als voltants de l’aeròdrom des del qual van partir a l’exili els últims integrants del Govern republicà. “Tenim en la retina altres processos i projectes energètics com el Castor, on l’empresa dirigia a l’administració en el procés de tramitació amb les conseqüències sabudes on acaben sent els ciutadans i l’administració els qui acaben indemnitzant a empreses privades, de manera que considerem necessari i urgent que es revertisca la situació  i siga l’administració de manera coordinada amb les autonomies els qui establisquen les condicions per a evitar efectes territorials indesitjats o una carrera desenfrenada de rebaixes i beneficis que poden acabar tenint resultats contraproduents”, ha dit Mulet.

Així ha citat com a exemple que mentrr un dels projectes presentats a la província de València té previst crear sis llocs de treball, la informació facilitada per Capital Energy per al parc alacantí preveu 967 llocs de treball directes en la fase de construcció i 129 una vegada estiga operant. “Una diferència radical”, ha ressaltat el senador de designació autonòmica de Compromís, Carles Mulet, que ha reclamat “rigor i fer les coses bé” a l’administració central que tramitarà aquests projectes amb una major capacitat de producció.

Les lleis avancen en les diferents autonomies. Així, governs autonòmics com el valencià han anat prenent mesures en les seues lleis territorials de cara a facilitar la instal·lació de plantes generadores en sòl no urbanitzable comú que es consideren estratègiques per a aconseguir els seus objectius energètics. En tal cas, prèvia declaració de l’interès econòmic estratègic per les conselleries competents en medi ambient, territori i economia, i amb els informes favorables en matèria de territori i paisatge, o altres informes sectorials que resultaren necessaris, es tramitarien mitjançant llicències municipals (sempre que existira compatibilitat urbanística per a això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic). Mentrestant, uns altres com el d’Andalusia han regulat per al foment de l’activitat productiva d’Andalusia (https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1) que identifica “la necessitat d’agilitar i simplificar determinats procediments administratius en matèria energètica, mediambiental, de salut i d’ordenació del territori i urbanisme”.

Per a això, per a infraestructures hidràuliques, energètiques i mines eliminen els plans especials i els projectes d’actuació que haurien d’avaluar-se per les administracions autonòmiques (avaluació ambiental estratègica els plans especials com qualsevol instrument urbanístic i avaluació d’impacte ambiental els projectes), per a reduir-ho a un informe de compatibilitat urbanística que donarien els ajuntaments. El sector energètic està demanant aquest mateix tipus de tractament en diferents autonomies.

Mulet, que ha manifestat el seu suport a aquest tipus de fonts renovables, ha reclamat un informe al Govern i conèixer com serà l’estratègia del Govern davant els projectes que estan arribant, tenint en compte que les competències d’ordenació del territori són autonòmiques i intersecten en aquestes implantacions i cóm està avaluant el Ministeri una distribució equitativa en l’avaluació de l’impacte ambiental dels projectes de més de 50MW que està tramitant.

El senador proposa mesures i una distribució “racional” d’aquestes plantes en les zones més idònies “per a evitar l’especulació que s’està vivint amb intermediaris pel mig i que les rebaixes d’algunes autonomies acaben perjudicant el territori o els ingressos que les administracions puguen obtenir”.

Compromís reclama desde el Senado al Gobierno una estrategia de planificación de las plantas de energías renovables

Mulet reclama una reflexión entorno a la fiebre de solicitudes y la necesidad de regular, distribuir y planificar para evitar procesos especulativos y disfunciones territoriales en la tramitación de inversiones en renovables

València, 19 de abril de 2020

El sector de las energías renovables parece que seguirá la ruta prevista y se resolverán las solicitudes planteadas, a pesar de la crisis a la que nos pueda llevar el coronavirus. Invertir en renovables seguirá siendo una opción de negocio a pesar del parón que están viviendo los proyectos en trámite. El sector confía en que todo se retome una vez remita el virus y acabe la cuarentena.

“Parece existir una fiebre de solicitudes en Red Eléctrica que, a 29 de febrero ya había otorgado 111,5 GW de eólica y fotovoltaica, más del triple de la potencia instalada en la actualidad. Algunas autonomías como la valenciana, están entre los planes de implantación de mucha de la potencia que se prevé instalar en nuestro país, lo que puede implicar unas importantes afecciones de todo tipo sobre el territorio y romper el equilibrio territorial”, ha indicado Mulet.

Algunas de estas plantas son descomunales y afectan superficies enormes, algunas de las cuales, con un alto valor paisajístico, agrícola y memorialístico, como por ejemplo en el caso de Monòver donde un proyecto de Capital Energy se ubicaría en el Fondó, en las inmediaciones del aeródromo desde el que partieron al exilio los últimos integrantes del Gobierno republicano. “Tenemos en la retina otros procesos y proyectos energéticos como el Castor donde la empresa dirigía a la administración en el proceso de tramitación con las consecuencias sabidas donde acaban siendo los ciudadanos y la administración quienes acaban indemnizando a empresas privadas, de forma que consideramos necesario y urgente que se revierta la situación  y sea la administración de forma coordinada con las autonomías quienes establezcan las condiciones para evitar efectos territoriales indeseados o una carrera desenfrenada de rebajas y beneficios que pueden acabar teniendo resultados contraproducentes”, ha dicho Mulet. Así ha citado como ejemplo que mientras uno de los proyectos presentados en la provincia de València tiene previsto crear seis puestos de trabajo, la información facilitada por Capital Energy para el parque alicantino prevé 967 empleos directos en la fase de construcción y 129 una vez esté operando. “Una diferencia radical”, ha resaltado el senador de designación autonómica de Compromís, Carles Mulet, que ha reclamado “rigor y hacer las cosas bien” a la administración central que tramitará estos proyectos con una mayor capacidad de producción.

Las leyes avanzan en las distintas autonomías. Así, gobiernos autonómicos como el valenciano han ido tomando medidas en sus leyes territoriales de cara a facilitar la instalación de plantas generadoras en suelo no urbanizable común que se consideren estratégicas para alcanzar sus objetivos energéticos. En tal caso, previa declaración del interés económico estratégico por las consellerias competentes en medio ambiente, territorio y economía, y con los informes favorables en materia de territorio y paisaje, u otros informes sectoriales que resultaran necesarios, se tramitarían mediante licencias municipales (siempre y cuando existiera compatibilidad urbanística para ello sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico). Mientras, otros como el de Andalucía han regulado para el fomento de la actividad productiva de Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1) que identifica “la necesidad de agilizar y simplificar determinados procedimientos administrativos en materia energética, medioambiental, de salud y de ordenación del territorio y urbanismo”.

Para ello, para infraestructuras hidráulicas, energéticas y minas eliminan los planes especiales y los proyectos de actuación que deberían evaluarse por las administraciones autonómicas (evaluación ambiental estratégica los planes especiales como cualquier instrumento urbanístico y evaluación de impacto ambiental los proyectos), para reducirlo a un informe de compatibilidad urbanística que darían los ayuntamientos. El sector energético está pidiendo este mismo tipo de tratamiento en distintas autonomías.

Mulet, que ha manifestado su apoyo a este tipo de fuentes renovables, ha reclamado un informe al Gobierno y conocer cual va a ser la estrategia del Gobierno ante los proyectos que están llegando, teniendo en cuenta que las competencias de ordenación del territorio son autonómicas e intersectan en estas implantaciones y cómo está evaluando el Ministerio una distribución equitativa en la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de más de 50MW que está tramitando.

El senador propone medidas y una distribución “racional” de estas plantas en las zonas más idóneas “para evitar la especulación que se está viviendo con intermediarios de por medio y que las rebajas de algunas autonomías acaben perjudicando el territorio o los ingresos que las administraciones puedan obtener”.