Bota al contingut principal

Compromís li recorda la posició avançada de l’executiu valencià en matèria de rendes d’inclusió i li demana que l’Estat transferisca fons a les autonomies i no interferisca en els seus sistemes

Madrid, 21 d’abril de 2020
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha intervingut aquesta vesprada en el Ple per a reclamar-li al vicepresident segon, Pablo Iglesias, que “blinde els serveis socials com a quarta pota de l’Estat del Benestar i com a serveis essencials”, al costat de la sanitat, l’educació o les pensions. Mulet ha recordat al vicepresident la necessitat de comptar i respectar a les autonomies en aquest procés en comptes de tractar de centralitzar. “El País Valencià té transferides competències en matèria de renda d’inclusió i com un dret estan reconegudes en el seu Estatut d’Autonomia. El nostre sistema és dels més avançats de l’Estat i qualsevol regulació que faça l’Administració General no pot ser en detriment o perjudici de les comunitats autònomes que van per davant o sense comptar amb l’acord de les CCAA”, ha explicat.

Així, “muntar un sistema paral·lel de prestacions no contributives amb càrrec a la Seguretat Social i no als Pressupostos Generals de l’Estat pot ser molt perjudicial per als qui, com els valencians, tenim establides prestacions”, ha remarcat el portaveu valencianista, que ha proposat “que l’Estat transferisca fons a les CCAA que són les competents en la decisió i gestió de la renda i que aquestes utilitzen els fons adaptatant-se a les seues legislacions. Els seus socis van blindar a la banca, que blinden ara als serveis socials”.

En aquest sentit Mulet ha defensat la “solvència en la gestió realitzada en aquesta crisi per les autonomies” i ha reclamat al vicepresident segon que s’establisca un sistema de prestacions “similar al de la dependència al 50% amb les autonomies”, però “pagant clar”, ja que li ha recordat que “l’Administració General de l’Estat no paga la seua part en l’actualitat”. Aquest sistema permetria establir una prestació mínima que cada autonomia podria complementar.

Mulet inquiere a Pablo Iglesias la necesidad de financiar a las CCAA y blindar los derechos sociales como ‘esenciales’

Compromís le recuerda la posición avanzada del ejecutivo valenciano en materia de rentas de inclusión y le pide que el Estado transfiera fondos a las autonomías y no interfiera en sus sistemas

Madrid, 21 de abril de 2020
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha intervenido esta tarde en el Pleno para reclamarle al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que “blinde los servicios sociales como cuarta pata del Estado del Bienestar y como servicios esenciales”, junto a la sanidad, la educación o las pensiones. Mulet ha recordado al vicepresidente la necesidad de contar y respetar a las autonomías en este proceso en vez de tratar de centralizar. “El País Valenciano tiene transferidas competencias en materia de renta de inclusión y como un derecho están reconocidas en su Estatut d’Autonomía. Nuestro sistema es de los más avanzados del Estado y cualquier regulación que haga la Administración General no puede ser en detrimento o perjuicio de las comunidades autónomas que van por delante o sin contar con el acuerdo de las CCAA”, ha explicado.

Así, “montar un sistema paralelo de prestaciones no contributivas con cargo a la Seguridad Social y no a los Presupuestos Generales del Estado puede ser muy perjudicial para quienes, como los valencianos, tenemos establecidas prestaciones”, ha remarcado el portavoz valencianista, que ha propuesto “que el Estado transfiera fondos a las CCAA que son las competentes en la decisión y gestión de la renta y éstas utilizarán los fondos adaptados a sus legislaciones. Sus socios blindaron a la banca, que blinden ahora a los servicios sociales”.

En este sentido Mulet ha defendido la “solvencia en la gestión realizada en esta crisis por las autonomías” y ha reclamado al vicepresidente segundo que se establezca un sistema de prestaciones “similar al de la dependencia al 50% con las autonomías”, pero “pagando claro”, ya que le ha recordado que “la Administración General del Estado no paga su parte en la actualidad”. Este sistema permitiría establecer una prestación mínima que cada autonomía podría complementar.