Anar directament a les notícies

Compromís reclama al Senat un fons sanitari especial per al País Valencià per a garantir una adequada assistència a l’estiu

Publicat el en Sanitat i Benestar

Mulet a Montero: “que pague els milions i que no marege”. La coalició recorda que l’autonomia augmenta la seua pressió assistencial de manera notable estiu rere estiu i que existeix un deute multimilionari pel FOGA històric

València, 15 de maig  de 2020

Compromís ha reclamat al Senat que el Govern central destine un fons sanitari especial per al País Valencià, com autonomia que augmenta la seua pressió assistencial fruit dels desplaçaments de la ciudadania a l’estiu, per a destinar-ho al reforç dels equips de personal d’atencion primària en els centres de salut, a la compra de material específic, cobertura farmacéutica i altres mesures per a garantir la correcta atenció sanitària a la població i control de la pandèmia de la COVID-19 el pròxim estiu. 

Carles Mulet, portaveu de la coalició i membre de la comissió de Sanitat de la Cambra Alta recorda que “el deute amb la Generalitat ha sigut quantificaten més de 400 milions d’euros i la nostra autonomía, vulga reconèixer-ho la ministra o no, ha realitzat un gran esforç en material, hospitals de campanya i prevenció de la pandèmia i no podem seguir així si tot aquest treball no es reconeix i es paga en la justa mesura que ens correspon. Això de l’Estat amb els valencians és un ròssec  intolerable”, ha denunciat.

Per això li ha demanat a la titular d’Hisenda que abone d’una vegada el pagament del Fons de Garantía Assistencial (FOGA) Històric del Ministeri de Sanitat a la Generalitat pendent des del pas del sinistre Cristóbal Montoro per la cartera d’Hisenda “quelcom que segurament ella també patiria com a consellera d’Andalusia i que per a o per B l’actualitat sempre acaba penalitzant als valencians que segueixen maltractats pel Govern central”, assenyala Mulet. El senador ha reclamat a Montero que “no marege, pague el que ens deu i es deixe de lliuraments a compte i més FLA, ja que és un atzucac per a la nostra autonomia i un sobreendeudament que no ens mereixem”.

El País Valencià és un dels territoris de tot l’Estat espanyol que més va augmentar la presió assistencial enregistrada durant els mesos d’estiu, fruit de l’augment considerable de la población en els departaments de salut de zones de costa, pel trasllat a segones residencies o a espais vacacionals de persones d’altres autonomies de l’Estat. Fruit d’aquests trasllats, durant l’època estiuenca municipis com per exemple Orpesa, Benidorm, Altea, Santa Pola, Guardamar o Torrevella multipliquen per 5 el seu població, municipis de la Marina Alta per 8, i unes altres com per exemple Peníscola, Benicàssim, Almenara o Cullera per 10. I en el mateix sentit, s’experimenta una multiplicació proporcional en l’atenció en els centres de salut, hospitals i establiments farmacèutics. 

Aquest augment de la presió assistencial obliga, tots els anys, a la Conselleria de Sanitat a plantejar plans especials per a atendre a tota aquesta ciudadania desplaçada d’altres autonomies. Uns plans especials que, en l’estiu de 2019, van suposar una despesa de més de 61 milions d’euros. 

Fruit d’aquesta cobertura a la ciudadanía que no resideix en el País Valencià, l’Estat deu a la Generalitat Valenciana más de 340 milions d’euros mitjançant el Fons de Garantía Assistencial (FOGA) del Ministeri de Sanitat. Mulet recorda que “Montero va arribar a preveure per a aquest 2020, un total de 416,5 milions que se li deuen a València pel FOGA (Fons de Garantia Assistencial de Sanitat) a compte de l’exercici pressupostari de 2019, que finalment tampoc ha abonat”.

Desescalada a l’estiu

Aquest estiu, i davant l’eventual desescalada de les mesures de confinament adoptades el mes de març passat per la crisi sanitària de la COVID-19 que prevé eliminar totes les restriccions de mobilitat a la fi de juny, es preveu de nou un notable increment de la presió assistencial en els departaments de salut valencians, amb la complexitat que la pandèmia de la COVID-19 comporta, quant a l’atenció diferenciada a la sintomatologia d’aquest virus, la necessitat d’efectuar test, reservar llits d’UCI, i altres mesures afegides que serà necessari posar en marxa respecte a campanyes d’estiu anteriors. 

Atès que l’Estat ha de garantir una adequada desescalada i gestió de la pandèmia de la COVID-19 más enllà de la finalització de l’estat d’alarma, i que aquesta gestiópassa per garantir els recursos suficients perquè les comunitats autònomes puguen desenvolupar una atenció sanitària suficient per a contenir el virus, s’ha de proveir als diferents governs autonòmics de recursos, también, per a atendre a tota la població desplaçada, considerant l’augment del risc de contagi que suposen aquests desplaçaments massius de població i les conseqüències que poden tenir en els sistemes de salut i en el conjunt de la societat. 

Compromís reclama en el Senado un fondo sanitario especial para el País Valenciano para garantizar una adecuada asistencia en verano 

Mulet a Montero: “que pague los millones y que no enrede”. La coalición recuerda que la autonomía aumenta su presión asistencial de forma notable verano tras verano y que existe una deuda multimillonaria por el FOGA histórico. 

València, 15 de mayo de 2020

Compromís ha reclamado en el Senado que el Gobierno central destine un fondo sanitario especial para el País Valenciano, como autonomía que aumenta su presión asistencial fruto de desplazamientos de ciudadanía en verano, para destinarlo al refuerzo de los equipos de personal de atención primaria en los centros de salud, a la compra de material específico, cobertura farmacéutica y otras medidas para garantizar la correcta atención sanitaria a la población y control de la pandemia de la COVID-19 el próximo verano. 

Carles Mulet, portavoz de la coalición y miembro de la comisión de Sanidad de la Cámara Alta recuerda que “la deuda con la Generalitat ha sido cuantificada en más de 400 millones de euros y nuestra autonomía quiera reconocerlo la ministra o no, ha realizado un gran esfuerzo en material, hospitales de campaña y prevención de la pandemia y no podemos seguir así si todo este trabajo no se reconoce y se paga en la justa medida que nos corresponde. Lo del Estado con los valencianos es un suma y sigue intolerable”, ha denunciado.

Por eso le ha pedido a la titular de Hacienda que abone de una vez el pago del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) Histórico del Ministerio de Sanidad a la Generalitat pendiente desde el paso del siniestro Cristóbal Montoro por la cartera de Hacienda “algo que seguramente ella también sufriría como consejera de Andalucía y que por A o por B la actualidad siempre acaba penalizando a los valencianos que siguen maltratados por el Gobierno central”, señala Mulet. El senador ha reclamado a Montero que “no enrede, pague lo que nos debe y se deje de entregas a cuenta y más FLA, ya que es un callejón sin salida para nuestra autonomía y un sobreendeudamiento que no nos merecemos”.

El País Valenciano es uno de los territorios de todo el Estado español que más aumentó la presión asistencial registrada durante los meses de verano, fruto del aumento considerable de la población en los departamentos de salud de zonas de costa, por el traslado a segundas residencias o a espacios vacacionales de personas de otras autonomías del Estado. Fruto de estos traslados, durante la época veraniega municipios como por ejemplo Orpesa, Benidorm, Altea, Santa Pola, Guardamar o Torrevieja multiplican por 5 su población, municipios de la Marina Alta por 8, y otras como por ejemplo Peníscola, Benicàssim, Almenara o Cullera por 10. Y en el mismo sentido, se experimenta una multiplicación proporcional en la atención en los centros de salud, hospitales y establecimientos farmacéuticos. 

Este aumento de la presión asistencial obliga, todos los años, a la Conselleria de Sanidad a plantear planes especiales para atender a toda esta ciudadanía desplazada de otras autonomías. Unos planes especiales que, en el verano de 2019, supusieron un gasto de más de 61 millones de euros. 

Fruto de esta cobertura a la ciudadanía que no reside en el País Valenciano, el Estado debe a la Generalitat Valenciana más de 340 millones de euros mediante el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) del Ministerio de Sanidad. Mulet recuerda que “Montero llegó a prever para este 2020, un total de 416,5 millones que se le deben a València por el FOGA (Fondo de Garantía Asistencial de Sanidad) a cuenta del ejercicio presupuestario de 2019, que finalmente tampoco ha abonado”.

Desescalada en verano

Este verano, y ante el eventual desescalada de las medidas de confinamiento adoptadas el pasado mes de marzo por la crisis sanitaria de la COVID-19 que prevé eliminar todas las restricciones de movilidad a finales de junio, se prevé de nuevo un notable incremento de la presión asistencial en los departamentos de salud valencianos, con la complejidad que la pandemia de la COVID-19 comporta, en cuanto a la atención diferenciada a la sintomatología de este virus, la necesidad de efectuar test, reservar camas de UCI, y otras medidas añadidas que será necesario poner en marcha respecto a campañas de verano anteriores. 

Dado que el Estado tiene que garantizar una adecuada desescalada y gestión de la pandemia de la COVID-19 más allá de la finalización del estado de alarma, y que esta gestión pasa por garantizar los recursos suficientes para que las comunidades autónomas puedan desarrollar una atención sanitaria suficiente para contener el virus, se tiene que proveer a los diferentes gobiernos autonómicos de recursos, también, para atender a toda la población desplazada, considerando el aumento del riesgo de contagio que suponen estos desplazamientos masivos de población y las consecuencias que pueden tener en los sistemas de salud y en el conjunto de la sociedad.