Bota al contingut principal

El senador de Compromís, Carles Mulet, celebra la seua tramitació en un moment tan crucial. “És el moment de defensar la igualtat de drets i posar fi a la discriminació que pateixen capitals com València i altres poblacions mitjanes”. La proposta contemplaria 3.000 milions per al transport en 2020

Madrid, 11 de juny de 2020

La Proposició de Llei de Finançament del Transport Públic Urbà i Metropolità registrada per Compromís al Senat “suposa una solució efectiva per a posar fi als constants problemes i conflictes pel finançament del transport”, com els viscuts ahir després de conèixer-se que l’Autoritat del Transport Metropolità de València no está contemplat en el Decret que prepara el Govern i que previsiblement aprovarà el Consell de Ministres dimarts que ve.

compromissenat · 11062020 Mulet FonsTransport

Per al portaveu de Compromís al Senat que va registrar la setmana passada la iniciativa, Carles Mulet, “el registre d’aquesta Llei la fa més vigent que mai i és un exemple de la seua utilitat per a corregir els constants oblits i discriminació que suposa que aquesta primera injecció econòmica per a pal·liar els efectes de la Covid deixe a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València al marge”. 

La pròpia Proposta de Llei assenyala la creació d’un Fons Estatal per a finançar la mobilitat col·lectiva urbana i interurbana que finançarà els dèficits d’operació i inversions; la constitució d’una comissió gestora amb funcions sobre la liquidació, control, resolució de subvencions i sobre lus fons que es dotaran anualment en els Pressupostos Generals de l’Estat per una suma no inferior al 0,25% del PIB de l’any anterior. Així, per a 2020 es contemplarien 3.000 milions, “quantitat que millora la disponibilitat econòmica per a la mobilitat, preveu finançar projectes d’inversió i que deixa clares les assignacions de recursos del Fons per a cada grup de consorcis metropolitans, de manera que allunyarà l’arbitrarietat i constant discriminació que pateixen alguns organismes com el valencià i entitats locals”, ha assenyalat Mulet.

És el moment de defensar la igualtat de drets i posar fi a la discriminació que també es dóna en benefici sempre de les grans capitals i deixant als valencians a la cua de les inversions”, ha agregat.

El portaveu de Compromís al Senat va censurar ahir que en qualsevol decisió o repartiment de fons “els valencians siguem els perjudicats malgrat ser la tercera metròpolis de l’Estat”, d’haver patit una caiguda dràstica en l’ocupació a conseqüència del Covid-19 i el confinament i de comptar amb una autoritat metropolitana, “per la qual cosa se’ls acaben les excuses i aquesta decisió és clarament impresentable”, va declarar Carles Mulet. 

Compromís ha reclamat la compareixença al Senat del ministre de Foment i Transport, José Luís Ábalos, pel seu nou oblit, “per haver desfet camí i actuar com si no existira la nostra autoritat del transport metropolità en el repartiment d’aquests 800 milions i per llançar excuses de mal pagador. Si se’ns han de donar diners que siga ara, al costat de Madrid, Barcelona i Canàries”.

Solucionar los constantes conflictos por la financiación del transporte costaría el 0,25% del PIB según contempla la Ley de Compromís 

El senador de Compromís, Carles Mulet, celebra su tramitación en un momento tan crucial. “Es el momento de defender la igualdad de derechos y poner fin a la discriminación que sufren capitales como València y otras poblaciones medias”. La propuesta contemplaría 3.000 millones para el transporte en 2020

Madrid, 11 de junio de 2020

La Proposición de Ley de Financiación del Transporte Público Urbano y Metropolitano registrada por Compromís en el Senado “supone una solución efectiva para poner fin a los constantes problemas y conflictos por la financiación del transporte”, como los vividos ayer tras conocerse que la Autoridad del Transporte Metropolitano de València no está contemplado en el Decreto que prepara el Gobierno y que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes.

Para el portavoz de Compromís en el Senado que registró la pasada semana la iniciativa, Carles Mulet, “el registro de esta Ley la hace más vigente que nunca y es un ejemplo de su utilidad para corregir los constantes olvidos y discriminación que supone que esta primera inyección económica para paliar los efectos de la Covid deje a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València al margen”. 

La propia Propuesta de Ley señala la creación de un Fondo Estatal para financiar la movilidad colectiva urbana e interurbana que financiará los déficits de operación e inversiones; la constitución de una comisión gestora con funciones sobre la liquidación, control, resolución de subvenciones y sobre los fondos que se dotarán anualmente en los Presupuestos Generales del Estado por un monto no inferior al 0,25% del PIB del año anterior. Así, para 2020 se contemplarían 3.000 millones, “cantidad que mejora la disponibilidad económica para la movilidad, prevé financiar proyectos de inversión y que deja claras las asignaciones de recursos del Fondo para cada grupo de consorcios metropolitanos, de manera que alejará la arbitrariedad y constante discriminación que sufren algunos organismos como el valenciano y entidades locales”, ha señalado Mulet.

Es el momento de defender la igualdad de derechos y poner fin a la discriminación que también se da en beneficio siempre de las grandes capitales y dejando a los valencianos a la cola de las inversiones”, ha agregado.

El portavoz de Compromís en el Senado censuró ayer que en cualquier decisión o reparto de fondos “los valencianos seamos los perjudicados a pesar de ser la tercera metrópolis del Estado”, de haber sufrido una caída drástica en la ocupación como consecuencia del Covid-19 y el confinamiento y de contar con una autoridad metropolitana, “por lo que se les acaban las excusas y esta decisión es claramente impresentable”, declaró Carles Mulet. 

Compromís ha reclamado la comparecencia en el Senado del ministro de Fomento y Transporte, José Luís Ábalos, por su nuevo olvido, “por haber desandado el camino y actuar como si no existiera nuestra autoridad del transporte metropolitano en el reparto de estos 800 millones y por lanzar excusas de mal pagador. Si se nos va a dar dinero que sea ahora, junto a Madrid, Barcelona y Canarias”.