Bota al contingut principal

Compromís s’ha reunit hui amb representants del sector d’universitats del STEPV i del seu secretariat nacional i traslladarà via Carles Mulet la situació dels milers d’interins valencians a la Comissió de Funció Pública

València, 18 de juny de 2020
Compromís traslladarà a la Comissió de Funció Pública del Senat, de la qual Carles Mulet forma part com a portaveu, la  situació “altament preocupant” que viuen els milers d’interins afectats per la no convocatòria de processos selectius en les places que ocupen en els estaments de l’administració en el termini que estableix l’article 70.1 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP) i arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de març, que censura aquesta pràctica i rebutja la seua conversió en indefinits.

“Davant una situació d’abús sobre aquest personal per part de nombroses administracions, en els quals s’ha perpetuat la seua precarietat amb la figura de l’interinatge i davant la dimensió econòmica i de mala governança que està ja suposant indemnitzacions quantioses per condemnes, proposem que el Govern done solucions extraordinàries a un gran problema que afecta professors, sanitaris, administratius i tècnics, que han demostrat sobradament la seua capacitat i professionalitat per a seguir en els llocs que ocupen”, ha assenyalat Mulet.

En aquest sentit des de la coalició han plantejat entre possibles mesures per a recuperar el pols i la normalitat entre el personal funcionari en una època de crisi provocada per la pandèmia del Covid, la modificació de l’EBEP , l’eliminació temporal de la taxa de reposició per a recuperar el personal perdut al servei dels ciutadans, la convocatòria de processos extraordinaris de consolidació i accés per a acabar amb una bola d’interinitat “que pot tindre unes conseqüències econòmiques imprevisibles sobre la Justícia, les hisendes de les administracions i la vida de nombroses persones perfectament vàlides en el seu treball i que poden veure’s al carrer davant la impossibilitat de preparar-se un procés d’oposicions fruit de les seues situacions personals, un dany més en aquestos casos de discriminacions insostenibles en el pla humà del treballador”.
Mulet ha presentat ja nombroses preguntes referides a situacions concretes per a conèixer el parer del Govern i les seues previsions davant la relació abusiva en la qual viuen milers de funcionaris interins al nostre país.

En la reunió amb el senador Carles Mulet han participat José Francisco Martínez i Fèlix Gargallo(Universitat de València ), Miguel Marín (Universitat d’Alacant), Joan Raül Burriel (Universitat Jaume I) i Marc Candela, del Secretariat Nacional del STEPV. Aquesta organització ha iniciat la seua pròpia campanya específica en les universitats valencianes.

Carles Mulet: “El Gobierno español debe dar una solución política que consolide a los funcionarios interinos afectados por la sentencia europea”

Compromís se ha reunido hoy con representantes del sector de universidades del STEPV y de su secretariado nacional y trasladará vía Carles Mulet la situación de los miles de interinos valencianos a la Comisión de Función Pública

València, 18 de junio de 2020
Compromís trasladará a la Comisión de Función Pública del Senado, de la que Carles Mulet forma parte como portavoz, la  situación “altamente preocupante” que viven los miles de interinos afectados por la no convocatoria de procesos selectivos en las plazas que ocupan en los estamentos de la administración en el plazo que establece el artículo 70.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo, que censura esta práctica y rechaza su conversión en indefinidos.

“Ante una situación de abuso sobre este personal por parte de numerosas administraciones, en los que ha perpetuado su precariedad con la figura del interinaje y ante la dimensión económica y de mala gobernanza que está ya suponiendo indemnizaciones cuantiosas por condenas, proponemos que el Gobierno de soluciones extraordinarias a un gran problema que afecta a profesores, sanitarios, administrativos y técnicos, que han demostrado sobradamente su capacidad y profesionalidad para seguir en los sitios que ocupan”, ha señalado Mulet.

En este sentido desde la coalición han planteado entre posibles medidas para recuperar el pulso y la normalidad entre el personal funcionario en una época de crisis provocada por la pandemia del Covid, la modificación del EBEP, la eliminación temporal de la tasa de reposición para recuperar el personal perdido al servicio de los ciudadanos, la convocatoria de procesos extraordinarios de consolidación y acceso para acabar con una bola de interinidad “que puede tener unas consecuencias económicas imprevisibles sobre la Justicia, las haciendas de las administraciones y la vida de numerosas personas perfectamente válidas en su trabajo y que pueden verse en la calle ante la imposibilidad de prepararse un proceso de oposiciones fruto de sus situaciones personales, un daño más en estos casos de discriminaciones insostenibles en el plano humano del trabajador”.

Mulet ha presentado ya numerosas preguntas referidas a situaciones concretas para conocer el parecer del Gobierno y sus previsiones ante la relación abusiva en la que viven miles de funcionarios interinos en nuestro país.

En la reunión con el senador Carles Mulet han participado José Francisco Martínez y Fèlix Gargallo(Universitat de València), Miguel Marín (Universitat d’Alacant), Joan Raül Burriel (Universitat Jaume I) y Marc Candela, del Secretariado Nacional del STEPV. Esta organización ha iniciado su propia campaña específica en las universidades valencianas.