Bota al contingut principal

La diputada de Compromís, Nathalie Torres, ha presentat una proposta per tal que les Corts Valencianes insten el Govern Central a modificar el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de manera que es dote d’un marc jurídic adequat al teletreball, que regule situacions com les mesures de prevenció i higiene laborals necessàries, la possibilitat de compensar despeses ocasionades, la limitació d’horaris o el dret a la desconnexió digital, tot tenint en compte la conciliació i la salut laboral.

Segons Torres, “la no existència de regulació estatal sobre el teletreball en l’Administració Pública suposa que no hi ha cap indicació sobre els aspectes anteriorment esmentats, i que afecten a drets dels i les treballadores de l’Administració Pública”.

D’altra banda, “al nostre àmbit territorial, la posada en pràctica del teletreball en la funció pública valenciana ha significat que un 80% del funcionariat ha estat connectant-se diàriament en aquells llocs de treball susceptibles de poder-se desenvolupar en aquesta modalitat, segons dades de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació. Una experiència que no hauria tingut lloc sense la pandèmia i que obri una oportunitat cap a la modernització i flexibilització de l’administració pública”.

A més a més, “des de Compromís considerem que el teletreball també és una oportunitat per a reduir l’accidentalitat laboral, la qual es dóna principalment en els desplaçaments entre i cap al lloc de treball. I, fins i tot, contribuiria a combatre el despoblament dels nostres municipis, principalment de l’interior que, a causa de les diferents transformacions del model productiu, ha anat perdent població en detriment de les grans àrees urbanes, sobretot les costaneres”.

“Però el decret 82/2016 del Consell que regula el teletreball en l’administració pública valenciana, també s’ha de revisar i actualitzar, en diàleg amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Funció Pública, així com avaluar periòdicament el seu impacte i implantació. Cal recordar que la introducció progressiva del teletreball en l’administració valenciana s’ha vist tremendament accelerada per la COVID-19; i per la Declaració d’Emergència Climàtica a la Comunitat Valenciana, aprovada pel Ple del Consell el 6 de setembre de 2019, que incorpora, entre d’altres objectius, l’assoliment de la neutralitat de l’Administració de la Generalitat en emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) per a 2025”.

Així, “tota aquesta regulació que proposem, tant la modificació que hauria de fer el Govern central com la que li pertocaria al Consell, no hauria de comportar un canvi de paradigma, on la majoria del treball de la nostra funció pública es faça a partir d’ara a distància, sinó que ha de ser de caràcter complementari a la modalitat presencial. Volem que amb les actualitzacions de les normes vigents es garantisca tant la conciliació com la salut laboral de funcionaris i funcionàries”, ha conclòs la diputada de Compromís, Nathalie Torres.