Bota al contingut principal

El senador reclama la urgent reforma del model de finançament autonòmic, inversions justes i finançar el 50% de la dependència. Proposa que les entitats locals puguen utilitzar fins al 100% dels seus romanents i no tan sols el 35%
 
MADRID, 8 de setembre de 2020
El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha rebaixat el triomfalisme de la intervenció del president del Govern, Pedro Sánchez i ha qualificat la gestió dels primers mesos de l’actual Govern i de la pandèmia de “erràtica”, “falta d’eficàcia” i d’actuar amb “supèrbia”. El representant valencianista en la seua intervenció li ha demanat que faça realitat els seus compromisos previs que van donar peu a l’actual legislatura “perquè la Covid no pot ser excusa per a incomplir allò signat” i li ha enumerat les prioritats: la reforma del model de finançament autonòmic, del 50% de la Llei de Dependència i la gestió de l’Ingrés Mínim Vital, inversions justes, la defensa de l’agricultura valenciana i l’execució d’infraestructures hídriques i la lluita contra el repte del canvi climàtic.


 Per al senador del Grup de l’Esquerra Confederal, l’actual situació necessita de realitats i no de promeses o bones paraules. “Moratòries hipotecàries i crèdits tramitats de manera caòtica i amb requisits que han deixat en la cuneta a bona part dels necessitats. Pagament d’ERTE tard i malament, deixant a la gent sense ingressos durant mesos. Una gestió nefasta de l’IMV amb poc més de 80.000 sol·licituds resoltes. Han fallat a la gent, diferenciat autonomies de primera i de tercera i relluït massa supèrbia. Ara per a acabar-ho d’arreglar intenten trobar el vot d’un partit desnortat que va votar en contra de la seua investidura. Uns altres, que preferim governs sense el PP signem un document que esperem que complisca per les solucions que conté per a les persones”, li ha recordat.
 
EELL i romanents
Mulet ha proposat, a més, al president que les entitats locals puguen utilitzar fins al 100% dels seus romanents i no tan sols el 35% que preveu el RDL sense incomplir la Llei d’Estabilitat Pressupostària i transformar aquests diners en subvencions perquè no computen en la regla de despesa “ja que seran recursos imprescindibles per a la recuperació postCovid i permetria a les EELL habilitar de manera extraordinària recursos amb els superàvits acumulats per als pressupostos de 2021”.
 
El representant de Compromís ha enumerat durant la seua intervenció la necessitat de protegir el sector rural i primari i intervenir com més prompte millor davant el caos ferroviari existent en el nucli de Rodalia de València i les restriccions que han deixat a moltes comarques sense el nombre suficient de trens després de la finalització de l’estat d’alarma. També ha traslladat les reivindicacions dels jubilats que estan sent penalitzats en les seues pagues després de més de 45 anys cotitzats, la dels interins de l’administració contractats en frau de llei o la necessitat de recuperar el Dret civil valencià. 

Compromís tilda en el Senado al Gobierno de “soberbio, poco eficaz y de incumplir las promesas” como el acuerdo de investidura

El senador reclama la urgente reforma del modelo de financiación autonómica, inversiones justas y financiar el 50% de la dependencia. Propone que las entidades locales puedan utilizar hasta el 100% de sus remanentes y no tan solo el 35%

MADRID, 8 de septiembre de 2020
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha rebajado el triunfalismo de la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha calificado la gestión de los primeros meses del actual Gobierno y de la pandemia de “errática”, “falta de eficacia” y de actuar con “soberbia”. El representante valencianista en su intervención le ha pedido que haga realidad sus compromisos previos que dieron pie a la actual legislatura “porque la Covid no puede ser excusa para incumplir lo firmado” y le ha enumerado las prioridades: la reforma del modelo de financiación autonómica, del 50% de la Ley de Dependencia y la gestión del Ingreso Mínimo Vital, inversiones justas, la defensa de la agricultura valenciana y la ejecución de infraestructuras hídricas y la lucha contra el reto del cambio climático.

Para el senador del Grupo de la Izquierda Confederal la actual situación necesita de realidades y no de promesas o buenas palabras. “Moratorias hipotecarias y créditos tramitados de manera caótica y con requisitos que han dejado en la cuneta a buena parte de los necesitados. Pago de ERTE tarde y mal dejando a la gente sin ingresos durante meses. Una gestión nefasta del IMV con poco más de 80.000 solicitudes resueltas. Han fallado a la gente, diferenciado autonomías de primera y de tercera y relucido demasiada soberbia. Ahora para acabarlo de arreglar intentan encontrar el voto de un partido desnortado que votó en contra de su investidura. Otros, que preferimos gobiernos sin el PP firmamos un documento que esperemos que cumpla por las soluciones que contiene para las personas”, le ha recordado.

EELL y remanentes
Mulet ha propuesto, además, al presidente que las entidades locales puedan utilizar hasta el 100% de sus remanentes y no tan solo el 35% que prevé el RDL sin incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y transformar este dinero en subvenciones para que no computen en la regla de gasto “ya que serán recursos imprescindibles para la recuperación postCovid y permitiría a las EELL habilitar de forma extraordinaria recursos con los superávits acumulados para los presupuestos de 2021”.

El representante de Compromís ha enumerado durante su intervención la necesidad de proteger el sector rural y primario e intervenir cuanto antes ante el caos ferroviario existente en el núcleo de Cercanías de València y las restricciones que han dejado a muchas comarcas sin el número suficiente de trenes tras la finalización del estado de alarma. También ha trasladado las reivindicaciones de los jubilados que están siendo penalizados en sus pagas tras más de 45 años cotizados, la de los interinos de la administración contratados en fraude de ley o la necesidad de recuperar el Derecho civil valenciano.