Bota al contingut principal

El senador s’ha fet eco de peticions municipals, col·lectius socials, memorialístics, de diferents territoris de l’Estat i culturals. La coalició tramita en aquests moments diferents lleis

MADRID, 27 de setembre de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha liderat en els primers 300 dies de legislatura, un any més, la classificació en el nombre d’iniciatives realitzades pels representants valencians. Mulet ha realitzat en aquests dies 7 894 iniciatives, seguit per Fernando de Rosa amb 2 593 i Rubén Fausto Moreno, amb 1 388. El representant de Compromís destaca amb el 56% del total de 14 032 iniciatives, entre preguntes escrites, sol·licituds d’informes, mocions i preguntes orals.

Quadre-resum representants valencians

Malgrat l’estranya situació generada per la Covid19, l’activitat no ha cessat. El senador ha realitzat alhora funcions d’enllaç amb altres formacions polítiques i col·lectius de l’Estat (extremenyes, aragoneses, castellanes, lleoneses i aragoneses, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla). La coalició s’ha significat en aquests mesos pel seu paper reclamant la recuperació de les freqüències de tren després de la finalització de l’estat d’alarma amb peticions en diferents autonomies, va ser el primer a demanar mesures a Madrid després de la recrudescència en el nombre d’afectats ja al març davant la inacció existent i les afeccions que estava suposant per a altres sistemes sanitaris de l’Estat com el valencià o un millor sistema de finançament, per citar-ne alguns. Així mateix, s’ha reunit amb col·lectius afectats per l’impagament dels ERTO, entitats del tercer sector que lluiten contra l’abús sexual infantil, jubilats, alcaldes de costa afectats pels temporals i la regressió de la costa.

En matèria legislativa Compromís i la resta del Grup Parlamentari de l’Esquerra Confederal va presentar a l’abril un proposta de Llei de Víctimes del Franquisme prou més ambiciosa que la del Govern. Aquesta mateixa setmana el Ple ha aprovat la Proposició de Llei de Finançament del Transport Públic Metropolitàpromoguda per la coalició i que busca justícia a l’hora d’actualitzar el dret a la mobilitat urbana en condicions de qualitat, eficiència, sostenibilitat financera i rigorós respecte a la protecció física del medi ambient. També ha superat la fase de consultes la Proposició de Llei sobre la Ràdio Digital.

Mulet proposarà la setmana vinent una moció per a aportar solucions a la crisi que viuen els interins afectats pel frau de llei a Espanya, defensarà la tramitació d’una nova Declaració d’Impacte Ambiental en l’ampliació del port de València, així com les inversions compromeses amb la tercera ciutat de l’Estat i que no s’han complit en matèria d’infraestructures.

Aquest mateix dijous la coalició defensarà en la Comissió d’Agricultura del Senat la presa de mesures davant les afeccions de la plaga del Cotonet de Sud-àfrica sobre la citricultura i el tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de València.

Mulet promueve el 56% de las iniciativas de los senadores valencianos en el Senado en los primeros 300 días de legislatura

El senador se ha hecho eco de peticiones municipales, colectivos sociales, memorialísticos, de distintos territorios del Estado y culturales. La coalición tramita en estos momentos distintas leyes

MADRID, 27 de septiembre de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha liderado en los primeros 300 días de legislatura, un año más, la clasificación en el número de iniciativas realizadas por los representantes valencianos. Mulet ha realizado en estos días 7 894 iniciativas, seguido por Fernando de Rosa con 2 593 y Rubén Fausto Moreno, con 1 388. El representante de Compromís destaca con el 56% del total de 14 032 iniciativas, entre preguntas escritas, solicitudes de informes, mociones y preguntas orales.

A pesar de la extraña situación generada por la Covid19, la actividad no ha cesado. El senador ha realizado a la vez funciones de enlace con otras formaciones políticas y colectivos del Estado (extremeñas, aragonesas, castellanas, leonesas y aragonesas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). La coalición se ha significado en estos meses por su papel reclamando la recuperación de las frecuencias de tren tras la finalización del estado de alarma con peticiones en distintas autonomías, fue el primero en pedir medidas en Madrid tras el recrudecimiento en el número de afectados ya en marzo ante la inacción existente y las afecciones que estaba suponiendo para otros sistemas sanitarios del Estado como el valenciano o un mejor sistema de financiación, por citar algunos. Asimismo, se ha reunido con colectivos afectados por el impago de los ERTE, entidades del tercer sector que luchan contra el abuso sexual infantil, jubilados, alcaldes de costa afectados por los temporales y la regresión de la costa.

En materia legislativa Compromís y el resto del Grupo Parlamentario de la Izquierda Confederal presentó en abril un propuesta de Ley de Víctimas del Franquismo bastante más ambiciosa que la del Gobierno. Esta misma semana el Pleno ha aprobado la Proposición de Ley de Financiación del Transporte Público Metropolitano promovida por la coalición y que busca justicia a la hora de actualizar el derecho a la movilidad urbana en condiciones de calidad, eficiencia, sostenibilidad financiera y riguroso respeto a la protección física del medioambiente. También ha superado la fase de consultas la Proposición de Ley sobre la Radio Digital. Mulet propondrá la próxima semana una moción para aportar soluciones a la crisis que viven los interinos afectados por el fraude de ley en España, defenderá la tramitación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental en la ampliación del puerto de València, así como las inversiones comprometidas con la tercera ciudad del Estado y que no se han cumplido en materia de infraestructuras. 

Este mismo jueves la coalición defenderá en la Comisión de Agricultura del Senado la toma de medidas ante las afecciones de la plaga del Cotonet de Sudáfrica sobre la citricultura y el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de València.