Bota al contingut principal

El senador de Compromís assenyala que “el Govern ha d’intensificar el finançament de mesures contra el cotonet i els eurodiputats espanyols de PP i PSOE acabar amb la inundació d’aliments amb pesticides que entren a Europa

Madrid, 24 de març de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat al Govern central que multiplique la seua col·laboració amb les autonomies en la lluita contra el cotonet de Sud-àfrica, com així ho està fent la Generalitat Valenciana davant la dimensió i expansió que està adquirint aquesta plaga que aconsegueix ja a territoris com Múrcia, Andalusia i Catalunya. 

Mulet ha recordat que “les competències de control d’entrada de material vegetal i de propagació en els ports correspon al Govern, així com d’autoritzar uns tractaments en els cítrics quan l’administració valenciana i el sector l’estaven reclamant desesperadament”. Hui en dia les organitzacions agràries, com la Unió de Llauradors han xifrat en més de 120 milions les pèrdues ocasionades per aquesta plaga per als agricultors, entre la producció afectada i el cost del control de la mateixa. La Conselleria d’Agricultura està distribuint 350.000 paranys amb feromones per a les zones més afectades. 

Es tracta”, indica Mulet “d’uns tractaments cars i insuficients”. El que més preocupa el senador “és el context d’inacció del ministre Luís Planas davant les plagues”, de desmantellament dels laboratoris valencians mentre s’aposta cegament pel Cetal de Lugo com a centre de referència en sanitat vegetal. Així Mulet ha denunciat la “desesperant connivència de la Comissió Europea davant l’entrada de cítrics amb residus de pesticides prohibits procedents de països tercers com Turquia i on el ministre hauria de demanar majors controls de seguretat alimentària i el mateix tracte al qual se sotmet als productors valencians i espanyols, o en cas contrari s’acabarà guanyant el malnom de Luis Plagas”. El senador ha responsabilitzat als eurodiputats espanyols “de PP i PSOE”, de “no fer res per defensar el control de ports i tolerar que Turquia inunde Europa de pesticides que són un perill per a la salut dels consumidors davant una institució incapaç de controlar les fronteres i vetlar per la salut i els interessos d’Unió”.

Problema greu de seguretat alimentària

El senador ha lamentat que les alertes de seguretat alimentària constaten la presència de metil-clorpirifòs i clorpirifòs, eficaços amb plagues com el cotonet de Sud-àfrica procedents de Turquia en llimes, taronges, mandarines i aranges, uns plaguicides que eren claus per a moltes plagues i l’ús de les quals ha sigut prohibit al nostre país amb dràstics efectes en l’economia valenciana. “Mentre passen fets tan greus per a la seguretat alimentària, Planas segueix sense immutar-se davant una competència perillosa i deslleial. El ministre ha de pal·liar els efectes que les plagues que s’han colat al nostre país estan generant en els nostres agricultors i com a responsable d’un Estat membre exigir mesures amb els tercers països que incompleixen la nostra legislació. La nostra agricultura ha de deixar de ser moneda de canvi en interessos geopolítics i, si ho és, que se la compense i se li permeta afrontar l’arribada de plagues amb garanties, perquè la gent puga continuar vivint de produir aliments sans, cuidant el nostre territori, paisatge i manera de ser”, ha conclòs Mulet.

Compromís considera ‘insuficientes’ las medidas del Gobierno para erradicar el cotonet  africano y la falta de control en las importaciones

 
El senador de Compromís señala que “el Gobierno debe intensificar la financiación de medidas contra el cotonet y los eurodiputados españoles de PP y PSOE acabar con la inundación de alimentos con pesticidas que entran en Europa

Madrid, 24 de marzo de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado al Gobierno central que multiplique su colaboración con las autonomías en la lucha contra el cotonet de Sudáfrica, como así lo está haciendo la Generalitat Valenciana ante la dimensión y expansión que está adquiriendo esta plaga que alcanza ya a territorios como Murcia, Andalucía y Cataluña. 

Mulet ha recordado que “las competencias de control de entrada de material vegetal y de propagación en los puertos corresponde al Gobierno, así como de autorizar unos tratamientos en los cítricos cuando la administración valenciana y el sector lo estaban reclamando desesperadamente”. Hoy en día las organizaciones agrarias, como la Unió de Llauradors había cifrado en más de 120 millones las pérdidas ocasionadas por esta plaga para los agricultores, entre la producción afectada y el coste del control de la plaga. La Conselleria de Agricultura está distribuyendo 350.000 trampas con feromonas para las zonas más afectadas. 

Se trata”, indica Mulet “de unos tratamientos caros e insuficientes”. Lo que más preocupa al senador “es el contexto de inacción del ministro Luís Planas ante las plagas”, de desmantelamiento de los laboratorios valencianos mientras se apuesta ciegamente por el Cetal de Lugo como centro de referencia en sanidad vegetal. Así Mulet ha denunciado la “desesperante connivencia de la Comisión Europea ante la entrada de cítricos con residuos de pesticidas prohibidos procedentes de países terceros como Turquía y donde el ministro debería pedir mayores controles de seguridad alimentaria y el mismo trato al que se somete a los productores valencianos y españoles, o de lo contrario se acabará ganando el mote de Luis Plagas”. El senador ha responsabilizado a los eurodiputados españoles “de PP y PSOE”, por “no hacer nada por defender el control de puertos y tolerar que Turquía inunde Europa de pesticidas que son un peligro para la salud de los consumidores ante una institución incapaz de controlar las fronteras y velar por la salud y los intereses de Unión”.

Problema grave de seguridad alimentaria

El senador ha lamentado que las alertas de seguridad alimentaria constaten la presencia de metil-clorpirifos y clorpirifos, eficaces con plagas como el cotonet de Sudáfrica procedentes de Turquía en limones, naranjas, mandarinas y pomelos, unos plaguicidas que eran claves para muchas plagas y cuyo uso ha sido prohibido en nuestro país con drásticos efectos en la economía valenciana. “Mientras ocurren hechos tan graves para la seguridad alimentaria, Planas sigue sin inmutarse ante una competencia peligrosa y desleal. El ministro debe paliar los efectos que las plagas que se han colado en nuestro país están generando en nuestros agricultores y como responsable de un Estado Miembro exigiendo medidas con los terceros países que incumplen nuestra legislación. Nuestra agricultura debe dejar de ser moneda de cambio en intereses geopolíticos y, si lo es, que se la compense y se le permita afrontar la llegada de plagas con garantías, para que la gente pueda seguir viviendo de producir alimentos sanos, cuidando nuestro territorio, paisaje y forma de ser”, ha concluido Mulet.