Bota al contingut principal

Al seu judici la situació del litoral i la Declaració d’Emergència Climàtica impedeixen macroampliacions. La LCCTE conclou hui la fase d’esmenes i es debatrà en el pròxim Ple 

Madrid, 20 d’abril de 2021

Compromís ha traslladat al Senat el seu rebuig a l’ampliació del port de València amb esmenes a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica (APLCCTE). El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha ressaltat que “una ampliació en els actuals termes, aferrant-se a una DIA de 2007 i una llei de 1986, sense actualitzar i amb una alarmant situació en el litoral a conseqüència d’una situació d’emergència climàtica que el propi Govern ha declarat, ha de quedar descartada fins que es replantege el projecte sobre la base del sentir científic i tècnic actual i no de plantejaments megalòmans unilaterals que prioritzen interessos privats d’empreses per damunt dels de la ciutadania”.

La coalició en les seues esmenes a la Llei alerta dels greus problemes de mobilitat que generaria un port com el que es planteja a la ciutat i la seua àrea metropolitana amb un augment de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, una situació que considera “incompatible” amb l’actual projecte de Llei de Canvi Climàtic en fase de tramitació al Senat. “Lamentablement l’APLCCTE sorgit del Congrés és molt millorable i hauria de comptar amb mesures de protecció d’espais com el Parc Natural de l’Albufera, de reducció d’emissions a la ciutat de València i dels problemes de regressió que està experimentant la nostra costa, qüestions que són les grans oblidades i es pretenen burlar amb les maniobres entre APV i els diferents ministeris”, abunda Mulet.

Les esmenes presentades reclamen una gestió “transparent i multilateral” en la presa de decisions sobre el futur del port. Per al senador “esta Llei deu deixar sense efecte els projectes d’ampliació, construcció i explotació projecte del port de València fins que no es duga a terme una nova Declaració Estratègica d’Impacte Ambiental que realitze una anàlisi integral del projecte d’ampliació modificat, consensuat amb la resta d’administracions i incloent aspectes com els accessos, les noves concessions previstes i qualsevol altre projecte en l’àmbit d’aquest port, per les conseqüències que aquesta activitat puguera tenir”. 

Per a Compromís, la competència estatal exclusiva hauria de ser solament sobre la gestió estratègica del propi port, això és, de les seues activitats industrials, comercials, logístiques i de trànsit de passatgers, reservant la resta d’usos a una gestió més flexible i consensuada “ja que duplicar el port implica el doble de barcos, de trànsit i el doble de contaminació”.

La coalició ha reclamat que, a tenor de la declaració d’emergència climàtica subscrita pel nostre país i nombroses Comunitats Autònomes, es tornen a tramitar noves Declaracions d’Impacte Ambiental en actuacions en ports i litoral anteriors a la Declaració emergència climàtica i ambiental pel Consell de Ministres de gener de 2020 en resposta al consens generalitzat de la comunitat científica, que reclama una acció urgent per a salvaguardar el medi ambient, la salut i la seguretat de la ciutadania.

Així mateix, reclama al Govern que prioritze actuacions per a millorar el transport intermodal de contenidors en els ports per ferrocarril enfront del transport per carretera i que no s’autoritze augment d’activitat o ampliació d’instal·lacions en ports que puguen suposar un increment de contaminació atmosfèrica per damunt dels nivells admesos per l’OMS.

La LCCTE conclou hui la fase d’esmenes i es debatrà en el pròxim Ple. 

Compromís enmienda la Ley de Cambio Climático para que no permita la ampliación del puerto de València

A su juicio la situación del litoral y la Declaración de Emergencia Climática impiden macroampliaciones. La LCCTE concluye hoy la fase de enmiendas y se debatirá en el próximo Pleno 

Madrid, 20 de abril de 2021

Compromís ha trasladado al Senado su rechazo a la ampliación del puerto de València con enmiendas a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE). El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha resaltado que “una ampliación en los actuales términos, aferrándose a una DIA de 2007 y una ley de 1986, sin actualizar y con una alarmante situación en el litoral como consecuencia de una situación de emergencia climática que el propio Gobierno ha declarado, debe quedar descartada hasta que se replantee el proyecto en base al sentir científico y técnico actual y no de planteamientos megalómanos unilaterales que priorizan intereses privados de empresas por encima de los de la ciudadanía”.

La coalición en sus enmiendas a la Ley alerta de los graves problemas de movilidad que generaría un puerto como el que se plantea en la ciudad y su área metropolitana con un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, una situación que considera “incompatible” con el actual proyecto de Ley de Cambio Climático en fase de tramitación en el Senado. “Lamentablemente el APLCCTE surgido del Congreso es muy mejorable y debería contar con medidas de protección de espacios como el Parque Natural de l’Albufera, de reducción de emisiones en la ciudad de València y de los problemas de regresión que está experimentando nuestra costa, cuestiones que son las grandes olvidadas y se pretenden burlar con las maniobras entre APV y los distintos ministerios”, abunda Mulet.

Las enmiendas presentadas reclaman una gestión “transparente y multilateral” en la toma de decisiones sobre el futuro del puerto. Para el senador “esta Ley debe dejar sin efecto los proyectos de ampliación, construcción y explotación proyecto del puerto de València hasta que no se lleve a cabo una nueva Declaración Estratégica de Impacto Ambiental que realice un análisis integral del proyecto de ampliación modificado, consensuado con el resto de administraciones e incluyendo aspectos como los accesos, las nuevas concesiones previstas y cualquier otro proyecto en el ámbito de dicho puerto, por las consecuencias que esta actividad pudiera tener”. 

Para Compromís, la competencia estatal exclusiva debiera ser solamente sobre la gestión estratégica del propio puerto, esto es, de sus actividades industriales, comerciales, logísticas y de tráfico de pasajeros, reservando el resto de usos a una gestión más flexible y consensuada “ya que duplicar el puerto implica el doble de barcos, de tráfico y el doble de contaminación”.

La coalición ha reclamado que, a tenor de la declaración de emergencia climática suscrita por nuestro país y numerosas Comunidades Autónomas, se vuelvan a tramitar nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental en actuaciones en puertos y litoral anteriores a la Declaración emergencia climática y ambiental por el Consejo de Ministros de enero de 2020 en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, reclama al Gobierno que priorice actuaciones para mejorar el transporte intermodal de contenedores en los puertos por ferrocarril frente al transporte por carretera y que no se autorice aumento de actividad o ampliación de instalaciones en puertos que puedan suponer un incremento de contaminación atmosférica por encima de los niveles admitidos por la OMS.

La LCCTE concluye hoy la fase de enmiendas y se debatirá en el próximo Pleno.