Bota al contingut principal

La coalició demana que la llei contemple el desmantellament i retirada de totes les infraestructures inservibles d’emmagatzematge i transport de fòssils fora de servei abans de 2023

Madrid, 21 d’abril de 2021

Compromís ha presentat propostes perquè la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica (LCCTE) en fase de tramitació al Senat i que ahir va concloure el període d’esmenes al text, incloga la inequívoca aposta institucional per apartar energies contaminants i projectes que han sigut problemàtics per a l’economia valenciana, com ho ha sigut el projecte Castor. Així el portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha assenyalat que les esmenes presentades demanen que, abans de 2023 i en tot cas en el més breu termini possible, l’Estat espanyol es comprometa a desmantellar totes aquelles infraestructures vinculades a l’emmagatzematge i transport de gas natural i uns altres combustibles fòssils fora de servei, inservibles o pendents de desmantellament com ho és aquest projecte energètic construït per Escal UGS (ACS).

D’altra banda, reclama que el Govern desmantelle de manera urgent aquells projectes energètics multimilionaris fallits, construïts per al Govern d’Espanya com Castor, en el termini improrrogable de dos anys des de l’entrada en vigor de la present llei. Aquests treballs hauran de realitzar-se amb la màxima seguretat, respecte pel medi marí, seguretat de la població i la vigilància d’abocaments d’hidrocarburs i gasos. Mulet ha recordat que “a la ministra sembla no córrer-li massa pressa el desmantellament del projecte, malgrat la situació de caducitat d’alguns dels seus elements, la temeritat manifesta d’injectar gas en una zona de falles amb un projecte potiner, un pelotazo que es neguen a investigar vetant la Comissió que reclamen 25 senadors al Senat, per això demanem que mai més es torne a donar un altre Castor, que s’investiguen les responsabilitats i s’esborre de la nostra costa”.

Finalment reclama que la Llei reculla la prohibició des de la seua entrada en vigor de noves autoritzacions d’exploració, permisos d’investigació d’hidrocarburs o concessions d’explotació d’hidrocarburs o altres substàncies combustibles, així com d’adquisicions sísmiques marines, siga com siga la seua finalitat, llevat que s’utilitzen tecnologies que tinguen una completa innocuïtat científicament demostrada. Els plans d’ordenació de l’espai marítim, no podran contenir espais destinats a instal·lacions i infraestructures per a la prospecció, explotació i extracció de petroli, gas i altres recursos energètics, minerals i àrids minerals, amb l’objectiu de protegir el Mediterrani d’extraccions que puguen produir un deteriorament significatiu en algun dels paràmetres que permeten establir l’estat de conservació dels ecosistemes marins. 

La coalició ha presentat 121 esmenes al text. La resta del grup parlamentari de l’Esquerra Confederal 132, seguit de les 103 del PP, 87 del Mixt, 64 de Junts -CC-PNC, 53 de Ciutadans, 19 del PNB, 3 del PSOE i 3 d’ERC-EH Bildu.

Compromís plantea que la Ley de Cambio Climático evite nuevos riesgos evitables en el mar y finiquite el proyecto Castor

La coalición pide que la ley contemple el desmantelamiento y retirada de todas las infraestructuras inservibles de almacenamiento y transporte de fósiles fuera de servicio antes de 2023

Madrid, 21 de abril de 2021

Compromís ha presentado propuestas para que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) en fase de tramitación en el Senado y que ayer concluyó el período de enmiendas al texto, incluya la inequívoca apuesta institucional por apartar energías contaminantes y proyectos que han sido problemáticos para la economía valenciana, como lo ha sido el proyecto Castor. Así el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha señalado que las enmiendas presentadas piden que, antes de 2023 y en todo caso en el más corto plazo posible, el Estado español se comprometa a desmantelar todas aquellas infraestructuras vinculadas al almacenamiento y transporte de gas natural y otros combustibles fósiles fuera de servicio, inservibles o pendientes de desmantelamiento como lo es este proyecto energético construido por Escal UGS (ACS).

Por otro lado, reclama que el Gobierno desmantele de forma urgente aquellos proyectos energéticos multimillonarios fallidos, construidos para el Gobierno de España como Castor, en el plazo improrrogable de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Estos trabajos deberán realizarse con la máxima seguridad, respeto por el medio marino, seguridad de la población y la vigilancia de vertidos de hidrocarburos y gases. Mulet ha recordado que “a la ministra parece no correrle demasiado prisa el desmantelamiento del proyecto, a pesar de la situación de caducidad de algunos de sus elementos, la temeridad manifiesta de inyectar gas en una zona de fallas con un proyecto chapucero, un pelotazo que se niegan a investigar vetando la Comisión que reclaman 25 senadores en el Senado, por eso pedimos que nunca más se vuelva a dar otro Castor, que se investiguen las responsabilidades y se borre de nuestra costa”.

Finalmente reclama que la Ley recoja la prohibición desde su entrada en vigor de nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación de hidrocarburos u otras sustancias combustibles, así como de adquisiciones sísmicas marinas, sea cual sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad haya quedado científicamente demostrada. Los planes de ordenación del espacio marítimo, no podrán contener espacios destinados a instalaciones e infraestructuras para la prospección, explotación y extracción de petróleo, gas y otros recursos energéticos, minerales y áridos minerales, con el objetivo de proteger el Mediterráneo de extracciones que puedan producir un deterioro significativo en alguno de los parámetros que permiten establecer el estado de conservación de los ecosistemas marinos. 

La coalición ha presentado 121 enmiendas al texto. El resto del grupo parlamentario de la Izquierda Confederal 132, seguido de las 103 del PP, 87 del Mixto, 64 de Junts-CC-PNC, 53 de Ciudadanos, 19 del PNV, 3 del PSOE y 3 de ERC-EH Bildu.