Bota al contingut principal

La coalició reclama a més el compliment de la moció de Compromís aprovada al novembre per a rebaixar l’IVA dels instruments musicals

Madrid, 11 de maig de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamat una rectificació aclaridora sobre l’origen de les Bandes de Música Valencianes recollida en el Reial decret 229/2021, de 30 de març, pel qual es declaren les bandes de música valencianes Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial i que assenyalava de manera confusa en el seu origen “a un moviment mimètic al de les agrupacions corals catalanes (Clavé), moviment que va entrar a València via la Reial Societat d’Amics del País“.

El senador valencianista ha recordat com a diferents tesi, articles, llibres i publicacions especialitzades, tant valencianes com de fora d’ella, qüestionen aquesta confusa afirmació que ja ha sigut qüestionada per la Federació de Societats Musicals del País Valencià que ha realitzat una reclamació formal al Ministeri de Cultura perquè corregisca el Decret 229/2021, de 30 de març. Els investigadors apunten com a causes principals de sorgiment del fenomen bandístic la influència religiosa, la militar i, en menor mesura, la política.

D’altra banda, des de la coalició s’han interessat per la moció de Compromís aprovada al Senat el novembre passat en la qual es reclamava la revisió i modificació del tipus d’IVA aplicable a la compra d’instruments musicals que podria beneficiar a les més de 3,6 milions de persones que s’estima practiquen de manera habitual la música a Espanya. “Aquests músics paguen un IVA que és el doble que la mitjana europea, de manera que Espanya és un dels països que més grava aquests productes, quan països del nostre entorn tenen tipus més baixos a aquesta mena d’expressió i indústria cultural. Si Europa ens exigeix equiparació, aquest abusiu IVA hauria de ser-ho a la baixa”, ha reivindicat Mulet.

La coalició insisteix que els instruments musicals en cap cas són un article de luxe o oci, sinó que fonamentalment són una eina de treball per als músics. Segons consultes formulades per l’Associació Nacional de Fabricants-Comerciants Importadors i Exportadors d’Instruments Musicals (COMUSICA) a la Direcció General de Tributs, es concreta que a Espanya no hi ha cap bonificació o millora en el tipus d’IVA a instruments d’ensenyament i que els instruments musicals destinats a l’ensenyament haurien de tenir un caràcter especial. 

Finalment Mulet recorda que, després de reunir-se amb la Confederació Espanyola de Societats Musicals, “és necessari millorar la fiscalitat de les societats musicals, les seues escoles i bandes de música, així com dels propis músics”. La coalició va traslladar esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat i a la pròpia Llei d’Educació (LOMLOE) de manera que fóra més just el seu esforç fiscal, atesa la voluntarietat dels músics i a la classe de societats, ja que les musicals “manquen de finalitat lucrativa i reverteixen els seus beneficis en activitats d’idèntica naturalesa”.

La coalició valenciana reclamava reduir el tipus de gravamen aplicable en l’impost de societats als rendiments de les activitats pròpies que desenvolupen les bandes de música (concerts i actuacions de carrer), del 25 al 10% i, d’altra banda que les compensacions que reben els músics voluntaris continuen estant tractades en l’IRPF com a rendiments del treball quan haurien d’estar-ho com a meres dietes i assignacions per a la manutenció, ja que es tracta d’unes quantitats simbòliques per les molèsties i costos dels seus desplaçaments que porten música i cultura a nombroses places en festes i activitats.

Compromís pide en el Senado que se rectifique la inspiración catalana de las bandas de música valencianas y reclama rebajas fiscales


La coalición reclama además el cumplimiento de la moción de Compromís aprobada en noviembre para rebajar el IVA de los instrumentos musicales

Madrid, 11 de mayo de 2021

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado una rectificación aclaratoria sobre el origen de las Bandas de Música Valencianas recogida en el Real Decreto 229/2021, de 30 de marzo, por el que se declaran las bandas de música valencianas Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y que señalaba de forma confusa en su origen “a un movimiento mimético al de las agrupaciones corales catalanas (Clavé), movimiento que entró en València vía Real Sociedad de Amigos del País“.

El senador valencianista ha recordado como distintas tesis, artículos, libros y publicaciones especializadas tanto valencianas como fuera de ella cuestionan esta confusa afirmación que ya ha sido cuestionada por la Federación de Sociedades Musicales del País Valenciano que ha realizado una reclamación formal al Ministerio de Cultura para que corrija el Decreto 229/2021, de 30 de marzo. Los investigadores apuntan como causas principales de surgimiento del fenómeno bandístico la influencia religiosa, la militar y, en menor medida, la política.

Por otro lado, desde la coalición se han interesado por la moción de Compromís aprobada en el Senado el noviembre pasado en la que se reclamaba la revisión y modificación del tipo de IVA aplicable a la compra de instrumentos musicales que podría beneficiar a las más de 3,6 millones de personas que se estima practican de forma habitual la música en España. “Estos músicos pagan un IVA que es el doble que la media europea, de forma que España es uno de los países que más grava estos productos, cuando países de nuestro entorno tienen tipos más bajos a este tipo de expresión e industria cultural. Si Europa nos exige equiparación, este abusivo IVA debería serlo a la baja”, ha reivindicado Mulet.

La coalición insiste en que los instrumentos musicales en ningún caso son un artículo de lujo u ocio, sino que fundamentalmente son una herramienta de trabajo para los músicos. Según consultas formuladas por la Asociación Nacional de Fabricantes-Comerciantes Importadores y Exportadores de Instrumentos Musicales (COMUSICA) a la Dirección General de Tributos, se concreta que en España no hay ninguna bonificación o mejora en el tipo de IVA a instrumentos de enseñanza y que los instrumentos musicales destinados a la enseñanza deberían tener un carácter especial. 

Finalmente, Mulet recuerda que tras reunirse con la Confederación Española de Sociedades Musicales “es necesario mejorar la fiscalidad de las sociedades musicales, sus escuelas y bandas de música, así como de los propios músicos”. La coalición trasladó enmiendas  a los Presupuestos Generales del Estado y a la propia Ley de Educación (LOMLOE) de forma que fuera más justo su esfuerzo fiscal, atendiendo a la voluntariedad de los músicos y al tipo de sociedades, puesto que las musicales “carecen de finalidad lucrativa y revierten sus beneficios en actividades de idéntica naturaleza”.

La coalición valenciana reclamaba reducir el tipo de gravamen aplicable en el impuesto de sociedades a los rendimientos de las actividades propias que desarrollen las bandas de música (conciertos y actuaciones de calle), del 25 al 10% y, por otro lado que las compensaciones que reciben los músicos voluntarios sigan estando tratadas en el IRPF como rendimientos del trabajo cuando deberían estarlo como meras dietas y asignaciones para la manutención, ya que se trata de unas cantidades simbólicas por las molestias y costes de sus desplazamientos que llevan música y cultura a numerosas plazas en fiestas y actividades.