Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís, ha presentat avui davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana una querella criminal contra el President de les Corts, Juan Cotino, per presumpta prevaricació i vulneració dels drets individuals en l’elecció del Consell Valencià de Cultura (CVC) el passat 14 de juliol.

La diputada Mónica Oltra ha explicat en roda de premsa que “mentre l’equip jurídic de Compromís preparava un recurs davant el Tribunal Constitucional per les irregularitats en l’elecció del CVC es van adonar que l’actuació del President dels Corts pot tenir també conseqüències penals i en aqueix sentit hem emprès aquesta acció judicial, perquè des de Compromís no estem disposats que es vulneren els nostres drets de la forma que es va fer en aqueix ple de les Corts”.

Segons indica Compromís en la seua querella, dels 21 membres que havien d’haver resultat triats en la votació del CVC, només en foren 19, a causa de la renúncia per incompatibilitat de Josep Martí García (candidat proposat pel grup socialista), i degut també que el candidat proposat per Compromís, Joan Francesc Mira i Castera, únicament va rebre 45 vots, quantitat insuficient per a resultar electe per no arribar a els dos terços del total de diputats que integren les Corts Valencianes.

Resulta que, per a l’elecció dels integrants del CVC, es va utilitzar un sistema de votació i escrutini irregular per inaplicació de l’art. 178.3 del Reglament de les Corts Valencianes a aquelles eleccions que s’han de produir per majoria qualificada, al permetre’s obrir la llista i proclamar als candidats més votats.

En efecte, aquesta manera de votar i efectuar l’escrutini en el cas del CVC va arribar a produir l’anatema jurídic de proclamar-se només 19 dels 21 membres a triar. Si es permet obrir en la votació una llista consensuada de candidats per a un òrgan que requereix votació per majoria qualificada com és el cas del CVC i en l’escrutini uns candidats obtenen els 2/3 requerits i uns altres no, llavors no han de proclamar-se els candidats que sí haguessen obtingut aquesta majoria, com va fer la Taula de les Corts Valencianes, sinó que el que procedeix és l’aplicació del disposat a aquest efecte per l’article 178 RC ,apartats 4 al 8, que entre altres qüestions assenyala que:

“Si en la primera votació no es cobriren els llocs amb els requisits que es refereix l’apartat anterior, es realitzarà una segona votació entre els candidats que no hagen arribat a la majoria requerida”

Segona votació que mai es va produir.

Segons Oltra “Juan Cotino va incórrer en prevaricació per prendre una decisió injusta sabent que era injusta, perquè el reglament de les Corts és molt clar respecte a les successives votacions si no són triats tots els membres del CVC a la primera i a més, com consta en el diari de sessions, des de Compromís li vam advertir allí mateix de la irregularitat que anava a produir-se”.

Els articles 404, 405 i 542 del Codi Penal, que són els quals Compromís sol·licita que s’apliquen, tenen penes de multa de tres a vuit mesos i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic d’un màxim de deu anys. A més, en la querella es demana que s’aplique l’agreujant de discriminació per raons ideològiques que preveu el codi penal.

“Cotino va actuar com un sheriff del salvatge oest, aplicant la llei com a ell i al seu partit li convenia. Des de Compromís ja hem dit en moltes ocasions que no anem a consentir que xafen els nostres drets, que són també els drets dels ciutadans, i en aqueix sentit anem a seguir acudint a la justícia cada vegada que es cometa una il·legalitat”, ha assenyalat Oltra.

Castellano:

El grupo parlamentario Compromís, ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una querella criminal contra el Presidente de Les Corts, Juan Cotino, por presunta prevaricación y vulneración de los derechos individuales en la elección del Consell Valencià de Cultura (CVC) el pasado 14 de julio.

La diputada Mónica Oltra ha explicado en rueda de prensa que “mientras el equipo jurídico de Compromís preparaba un recurso ante el Tribunal Constitucional por las irregularidades en la elección del CVC se dieron cuenta de que la actuación del Presidente de Les Corts puede tener también consecuencias penales y en ese sentido hemos emprendido esta acción judicial, porque desde Compromís no estamos dispuestos a que se vulneren nuestros derechos de la forma en que se hizo en ese pleno de Les Corts”.

Según indica Compromís en su querella, de los 21 miembros que tenían que haber resultado elegidos en la votación del CVC, sólo lo fueron 19, debido a la renuncia por incompatibilidad de Josep Martí García (candidato propuesto por el grupo socialista), y debido también a que el candidato propuesto por Compromís, Joan Francesc Mira i Castera, únicamente recibió 45 votos, cantidad insuficiente para resultar electo por no alcanzar los dos tercios del total de diputados que integran las Cortes Valencianas.

Resulta que, para la elección de los integrantes del CVC, se utilizó un sistema de votación y escrutinio irregular por inaplicación del art. 178.3 del Reglamento de las Cortes Valencianas a aquellas elecciones que se deben producir por mayoría cualificada, al permitirse abrir la lista y proclamar a los candidatos más votados.

En efecto, esta manera de votar y efectuar el escrutinio en el caso del CVC llegó a producir el anatema jurídico de proclamarse sólo 19 de los 21 miembros a elegir. Si se permite abrir en la votación una lista consensuada de candidatos para un órgano que requiere votación por mayoría cualificada como es el caso del CVC y en el escrutinio unos candidatos obtienen los 2/3 requeridos y otros no, entonces no deben proclamarse los candidatos que sí hubieren obtenido dicha mayoría, como hizo la Mesa de las Cortes Valencianas, sino que lo que procede es la aplicación de lo dispuesto al efecto por el artículo 178 RC ,apartados 4 al 8, que entre otras cuestiones señala que:

“Si en la primera votación no se cubrieran los puestos con los requisitos a que se refiere el apartado anterior, se realizará una segunda votación entre los candidatos que no hayan alcanzado la mayoría requerida”

Segunda votación que nunca se produjo.

Según Oltra “Juan Cotino incurrió en prevaricación por tomar una decisión injusta a sabiendas de que era injusta, porque el reglamento de Les Corts es muy claro respecto a las sucesivas votaciones si no son elegidos todos los miembros del CVC a la primera y además, como consta en el diario de sesiones, desde Compromís le advertimos allí mismo de la irregularidad que iba a producirse”.

Los artículos 404, 405 y 542 del Código Penal, que son los que Compromís solicita que se apliquen, tienen penas de multa de tres a ocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de un máximo de diez años. Además, en la querella se pide que se aplique el agravante de discriminación por razones ideológicas que prevé el código penal.

“Cotino actuó como un sheriff del salvaje oeste, aplicando la ley como a él y a su partido le convenía. Desde Compromís ya hemos dicho en muchas ocasiones que no vamos a consentir que pisoteen nuestros derechos, que son también los derechos de los ciudadanos, y en ese sentido vamos a seguir acudiendo a la justicia cada vez que se cometa una ilegalidad”, ha señalado Oltra.