Anar directament a les notícies

Compromís aporta informes i actes al fiscal per a demostrar que el director general de RTVV ha mentit al consell d’administració

Publicat el en General

El membre del Consell d’Administració de RTVV per Compromís, Rafael Xambó, ha acudit novament a la Fiscalia provincial de València per a lliurar nova documentació per a completar els informes que va aportar al fiscal i, així, ampliar les dades de la seua declaració. Cal recordar que Xambó va portar a la justícia un desfasament de 50 milions d’euros entre els comptes presentats per l’ens en el Registre Mercantil, les dades d’una auditoria externa i la informació facilitada a la Sindicatura de Comptes.

Amb la informació aportada avui, Xambó demostra les “males arts” i les reiterades mentides del director general de RTVV, José López Jaraba, qui ha negat informació tant al conseller nomenat per Compromís com també al grup parlamentari i qui, a més, ha negat també facilitar l’informe de PriceWaterhouseCoopers, adduint que aquest document no tenia cap dada sobre l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), quan, en realitat, “l’informe repassa departament per departament i diu els treballadors que sobra. Si el director general ha mentit en açò als treballadors, als sindicats i al consell d’administració en ple, i aqueixos fets volem posar-los en coneixement del fiscal que investiga el desfasament dels comptes de 2010 perquè sàpia qui és i com li les gasta el director general de l’ens”.

En la documentació presentada, Xambó ha assenyalat paràgrafs de l’informe de PriceWaterhouse Coopers tan interessants com:

“Aquest informe és resultat de les anàlisis realitzades durant els mesos de desembre de 2010 a abril de 2011 i maig/juny de 2012 sobre la base de la informació facilitada per RTVV i les reunions mantingudes amb l’adreça de RTVV. PwC no ha realitzat verificació alguna quant a l’exactitud o veracitat d’aquesta informació i per tant no assumeix cap responsabilitat relacionada amb la mateixa”.

De fet, Xambó considera que, vistes les actes del Consell d’Administració, “queda molt palesa que López Jaraba ha mentit reiterada i conscientment als membres triats per les Corts Valencianes. Tot l’informe de PwC és interessant en si i aporta una gran quantitat de dades, sobre els quals s’ha basat el ERO que pretén executar l’adreça de l’ens”.

El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Enric Morera, ha acompanyat a Xambó a la Ciutat de la Justícia de València i ha declarat que el president de Generalitat, en vista a la documentació aportada, “té l’obligació de destituir als consellers del PP i també a tot l’equip directiu de RTVV”.

INFORME DE GARRIGUES
Julio de 2012

De l’informe encarregat per RTVV al conegut bufet i que s’ha facilitat recentment als membres del Consell d’Administració, destaquen les següents dades:

Exercici 2009


En el cas de TAV i de RAV, atès que tenen la consideració de societats anònimes subjectes a la normativa mercantil, l’informe de l’auditoria posa de manifest que en resultar la xifra de fons propis inferior a la meitat del capital social, les societats es troben “en un dels supòsits contemplats en l’article 260 del Text Refós de la Llei de les Societats Anònimes, en els quals l’Administrador Únic ha de prendre mesures en els terminis legalment establits, per a deixar el patrimoni de la societat en situació equilibrada”. És a dir, ambdues societats mercantils es trobarien culpables en causa de dissolució, avui prevista en l’article 361.1 i) de la Llei de Capital.

(…)

Exercici 2011


L’opinió d’auditoria corresponent a l’exercici 2011 reitera la situació posada de manifest en anys anteriors –pèrdues significatives, fons de maniobra i patrimoni net negatius, tensions de tresoreria-: “aquestes circumstàncies són indicatives d’incerteses significatives sobre la capacitat de l’Ens per a continuar la seua activitat i realitzar els seus actius i liquidar els seus passius pels imports segons la classificació amb la qual figuren en els comptes anuals adjunts, que han sigut preparades assumint que tal activitat continuarà”.

(…)

En el període analitzat, les pèrdues acumulades han ascendit a -8.12,2 milions d’euros, mentre que la disminució del patrimoni ha sigut únicament de -120,6 milions d’euros. La diferència de 691,6 milions d’euros, es correspon a les aportacions efectuades per la Generalitat Valenciana, titular del Grup, que s’ha articulat per una doble via: increment de fons social i altres aportacions de socis.

(…)

En el cas de RAV i TVV, donada la seua condició de societats mercantils (societats anònimes), la situació de patrimoni net menor a la meitat del capital social (RAV en 2008 i 2009) o negatiu implica incórrer en la causa de dissolució prevista en l’article 363.1 i) del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, segons ha posat de manifest sistemàticament l’auditor de comptes en els informes d’auditoria que acompanyen als comptes anuals.

(…)

A grans nombres, es constata un resultat d’explotació del Grup RTVV sistemàticament negatiu, motivat fonamentalment per la desproporció dels ingressos enfront de les despeses, si bé les pèrdues s’han reduït en un 27% en el període analitzat, passant dels -198 milions d’euros en 2008 a -144 milions d’euros en 2011.

(…)

Liquidació pressupostària

Els següents quadres reflecteixen les desviacions produïdes en el pressupost de despeses i ingressos del Grup RTVV durant els últims tres exercicis liquidats:

(…)

Segons consta en una nota a peu de pàgina en de l’informe de Garrigues (pàgines 18): “A l’efecte de pressupostos l’aportació del soci es comptabilitza com a ingrés per subvenció d’explotació, la qual cosa no és correcte des del punt de vista comptable, motiu pel qual, per a no distorsionar la imatge fidel del compte de pèrdues i guanys presentada per a 2012, no s’ha inclòs”.

(…)

A la vista de l’anterior s’extrauen les següents conclusions:

– El pressupost aprovat per a 2012 no sembla realista quant a l’estimació dels ingressos a percebre per l’activitat, en preveure uns ingressos per l’activitat de 36,7 milions, import que duplica l’aconseguit en 2011. Caldria remuntar-se a 2008 (40,5 milions d’euros) per a trobar un exercici amb una xifra de negoci similar a la pressupostada per a 2012.

(…)

Les variacions més significatives entre el real de l’exercici 2012 a 30 d’abril i el pressupost es localitzen en:

– Ingressos per vendes. La xifra de negoci ha sigut de sol 3,7 milions d’euros en el primer quadrimestre de 2012, accentuant la caiguda continuada iniciada en 2008 com a conseqüència de la crisi del sector de la publicitat. Extrapolant la xifra a tot l’any, el grup RTVV acabaria amb uns ingressos per vendes d’11,1 milions d’euros, aproximadament el 30% dels pressupostat per a 2012 (36,7 milions)
– Aprovisionament i despeses de personal. Com s’ha comentat, a nivell de pressupostos aquestes dues partides han d’analitzar-se conjuntament, estant pràcticament en línia amb els pressupostat (38,8 milions d’euros pressupostats, 38,5 executats).
– A nivell global, s’ha produït una desviació de 9,1 milions d’euros de més despeses d’explotació dels pressupostats a 30-4-2012, la qual cosa extrapolat a 31-12-2012 resultaria una desviació total de 27,3 milions d’euros.

(…)

Segons obra en la nota al peu de la pàgina 25 de l’informe de Garrigues, al·ludint als informes de Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers i Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana: “El finançament dels continus desequilibris del Grup RTVV (…) hauria d’anar acompanyat d’un conjunt de mesures excepcionals de caràcter estructural en el marc d’un pla de viabilitat a mitjà i llarg termini, amb la finalitat de paralitzar el procés de deterioració i restablir l’estructura patrimonial i financera” (pàgina 419 de l’informe de la Sindicatura sobre els comptes anuals de 2010).