Bota al contingut principal

El representant de Compromís en el Consell d’Administració de RTVV, Rafa Xambó, ha tornat a aportar aquest matí documentació a la Fiscalia de València, on s’han obert diligències d’investigació penal al voltant dels comptes irregulars de l’ens.

En aquesta ocasió, Xambó ha adjuntat l’informe de fiscalització d’empreses públiques i altres ens de la Sindicatura de Comptes de l’any 2011, on s’ha pogut contrastar anomalies, com la contractació irregular de programes i també, la condonació de deute per part de RTVV a altres emissores de TDT per serveis prestats per l’ens autonòmic.

Respecte al primer cas, Xambó ha informat a la Fiscalia que, segons aquest informe de la Sindicatura de Comptes, “en la fiscalització de l’exercici 2008 es va observar que s’havia contractat un programa de producció pròpia, però en l’expedient d’aquest no existia documentació acreditativa de les despeses realitzades per la productora. Com a conseqüència d’això, TVV va sol•licitar la documentació a l’empresa productora i, un cop analitzada, es va posar de manifest que no s’havien justificat degudament despeses per un import d’1.785.295 euros; la productora, doncs, hauria de tornar aquesta quantitat”.

A més, “el 2010 la productora va fer reconeixement del deute i el Grup RTVV ha comptabilitzat en la partida “D’altres resultats” del compte de pèrdues i guanys un ingrés per l’esmentada quantitat. El problema està en què la quantitat no ha estat lliurada en efectiu, sinó amb el lliurament d’un altre programa de la mateixa productora que es valora en una quantitat igual al deute; això és el resultat d’un acord signat entre el Grup RTVV i la productora el mes d’octubre de 2010”.

El setembre de 2011, quan es va elaborar l’informe de la Sindicatura de Comptes, el programa encara no s’havia emés i a l’informe elaborat pel Grup RTVV no es donava informació de les causes per les quals no s’havia començat la seua emissió.

Xambó ha informat a la Fiscalia que l’acord entre el Grup i la productora “va donar lloc a un contracte, però aquest no s’ajusta a la normativa de TVV per a l’adquisició d’aquest tipus de contractes (apartats 6.2 i 6.5.2 del mateix informe de la Sindicatura)”.

El programa en qüestió era Planta 25, una sèrie produïda per Alba Adriática, empresa que forma part del Grupo José Luis Moreno, i que va ser emesa a partir del mes de novembre de 2006 per algunes de les cadenes que formen part de la FORTA amb unes audiències mínimes (a Canal 9 es va estrenar el 23 de novembre de 2006 en prime time i va tindre una audiència del 9’1%, malgrat que l’audiència mitjana d’eixe dia a la cadena va ser del 14’1%). Malgrat les baixes audiències, RTVV va renovar el contracte amb la productora per a la realització de 100 capítols.

Com molt bé indica l’informe, la productora no va justificar despeses per quasi 1,8 milions d’euros, i finalment va accedir a abonar la quantitat mitjançant la venda d’una nova producció per eixe import, el programa de “varietats” De un tiempo a esta parte, de 40 capítols. Això duu, com a mínim, dos problemes: en primer lloc, que cap productor podria valorar aquest programa en eixa quantitat de diners, molt més barat i d’una molt baixa qualitat; en segon lloc, que el mateix programa va ser emés a Televisió de Castella-La Manxa entre els anys 2008 i 2009.

Xambó creu que RTVV, “ha permés que una productora que li devia diners li’ls pague “en espècie”, però amb un programa que en cap cas val eixa quantitat i que, a més, ja havia estat emés en altres televisions; quan es va fer l’informe de la Sindicatura, l’any 2011, el programa encara no s’havia emés a Canal 9, però ha entrat en antena a posteriori programant-se per als diumenges a les 00.00 hores”.

També, el representant de Compromís al Consell d’Administració de RTVV ha recordat que de les fosques relacions entre l’ens autonòmic i les productores de José Luis Moreno “se’n va fer ressò la premsa i, de fet, les relacions entre aquest empresari i la televisió de les Illes Balears va ser objecte d’investigació en seu judicial durant el procés contra l’expresident Jaume Matas”.

IMPAGAMENTS PERMESOS

Xambó també ha aportat a la Fiscalia informació referent als més de 900.000 euros que RTVV “va perdonar” a vàries emissores de TDT pels serveis prestats. A la pàgina 431 de l’esmentat informe de la Sindicatura, apartat “Deutors comercials i altres comptes per cobrar”; segons la investigació feta pel Síndic, al tancament de l’exercici, “altres clients per vendes i serveis” devien 901.369 euros que corresponen a l’import facturat mensualment per TVV a dues televisions locals des de l’exercici 2008 fins a l’exercici 2010. El concepte de la facturació: serveis prestats per TVV en “codificació, injecció de dades, multiplexació, transport i difusió dels senyals de TDT després que les televisions hagen obtingut la concessió del servei públic de TDT”.

Tenint en compte l’antiguitat del deute i les escasses expectatives de cobrament, TVV hauria d’haver reclassificat la quantitat al compte de “Clients de dubtós cobrament”, tot seguint el principi comptable de prudència valorativa, la qual cosa hauria permés una correcció valorativa de l’esmentat import.

Segons Xambó, “el tema es complica perquè la prestació realitzada per TVV no estava sustentada en cap contracte, tot i que el 30 de març de 2010 es va signar amb una d’elles un contracte amb efecte retroactiu a 1 de gener de 2008. El contracte té una vigència indeterminada, ja que la seua conclusió està vinculada a la finalització del període de concessió del servei públic de TDT”.

El 15 de desembre de 2010, com a conseqüència dels impagaments, es va fer un annex al contracte pel qual les quantitats que es devien fins al mes de març de 2010 (les corresponents als exercicis 2008 i 2009 i al primer trimestre de 2010) es compensarien amb insercions publicitàries que TVV encarregarà a l’esmentada televisió local en un futur, i el mateix amb les quantitats dels mesos d’abril en avant.

L’annex significa: la compensació (pràcticament la condonació) del deute, l’adjudicació d’un contracte sense acreditar la seua necessitat ni l’adequació d’aquesta necessitat a les condicions estipulades. A més, l’adjudicació no ha atés els principis de publicitat i concurrència. Respecte a l’altra televisió, l’informe de la Sindicatura recomana “que s’intensifiquen les gestions tendents a la seua percepció”.

Per a Xambó, aquest tema suposa que dues televisions locals (no es diu de quins municipis) “reben el multiplex de TDT però el transport del senyal així com la resta de requeriments tècnics els paga RTVV amb diners públics i després, en detectar la Sindicatura l’operació, se signa un contracte opac sense saber si hi havia necessitat o no del servei que prestaria la televisió local en qüestió”.

També, Xambó considera que, entre les múltiples raons “del “forat” econòmic de RTVV en aquests anys hi ha hagut un evident tracte de favor a empreses “amigues”, com les vinculades al grup José Luis Moreno i com aquelles que gestionen la TDT de les televisions locals esmentades. En total, quasi 3 milions d’euros “regalats” a costelles dels diners públics i que, a posteriori, s’han intentat justificar amb operacions contractuals de dubtosa legalitat i que, en cap cas, no responen als criteris que haurien de presidir la contractació de serveis per part d’una empresa pública”.

Per al conseller de Compromís a RTVV, “l’ombra de la sospita planeja sobre la gestió econòmica de RTVV, l’anterior director general, Pedro García, ha estat acusat al cas Gürtel, recentment s’han afegit altres directius, entre els quals el responsable econòmic Ricardo Calatayud. Ara volen fer caure sobre els caps dels treballadors la seua nefasta i corrupta gestió”.