Bota al contingut principal

Carles Mulet: “Ha de respectar-se quines comunitats volen suprimir i quines mantindre les diputacions provincials, encara que apostem per modernitzar el món local i les comarques”

Castelló, 9 de juliol de 2020

Compromís defensarà en el Ple del Senat reformular el futur de les diputacions, amb l’objectiu que les autonomies puguen assumir les seues funcions si així ho desitgen. “Després de dècades de recorregut de les diputacions i de l’actual estat autonòmic, ha arribat el moment de transformar les diputacions o substituir-les per ens associatius voluntaris de l’àmbit local, que siguen més efectius en les funcions d’assistència als municipis i promoció territorial, com ara les agrupacions de municipis, d’acord amb la realitat autonòmica”, assenyala Mulet.

La coalició proposarà que es possibilite la seua desaparició “sense majors traumes”, de manera que “si al País Valencià no les volem i apostem per les comarques com a model territorial, es respecte, però que si una altra autonomia les vol mantenir puga fer-ho, o decidir el nombre de diputacions o funcions”. 

Així Compromís demanarà reconèixer el paper que han tingut les diputacions fins a l’actualitat en les seues funcions d’assistència al municipi i reformular el seu futur. El portaveu de Compromís al Senat ha recordat els anys de centralisme, control clientelista del territori amb subvencions discriminatòries, opacitat, polèmiques per intents de frau electoral en determinats partits judicials o la poca representativitat en el sistema d’elecció dels seus representants “especialment practicada pel PP, que vol continuar tenint aquesta possibilitat oberta, per a res bo, segur”. 

El senador ha recordat que “de la mateixa forma que en les comunitats autònomes uniprovincials la funció d’assistència, administració i competències les ostenten les seues respectives comunitats autònomes, ha de considerar-se la possibilitat que les seues funcions siguen assumides o encarregades a les CCAA que així ho requerisquen”, ha indicat.

Modernitzar el món local

Compromís, finalment, advoca per introducir les reformes legals necessàries perquè les comunitats autònomes puguen decidir sobre el manteniment, reforma o supressió de les diputacions, substituint-les per altres fòrmules associatives locals que tinguen com a principal objectiu l’assistència i cooperació amb els municipis, especialment aquells rurals i més xicotets “els grans oblidats pels diferents governs”. 

Compromís defenderá que las CCAA puedan asumir las funciones y competencias de las diputaciones reforzando la asistencia en el ámbito rural

Carles Mulet: “Debe respetarse qué comunidades quieren suprimir y cuales mantener las diputaciones provinciales, aunque apostamos por modernizar el mundo local y las comarcas”

Castelló, 9 de julio de 2020

Compromís defenderá en el Pleno del Senado reformular el futuro de las diputaciones, con el objetivo que las autonomías puedan asumir sus funciones si así lo desean. “Tras décadas de recorrido de las diputaciones y del actual estado autonómico, ha llegado el momento de transformar las diputaciones o sustituirlas por entes asociativos voluntarios del ámbito local, que sean más efectivos en las funciones de asistencia a los municipios y promoción territorial, tales como las agrupaciones de municipios de acuerdo a la realidad autonómica”, señala Mulet.

La coalición propondrá que se posibilite su desaparición “sin mayores traumas”, de forma que “si en el País Valenciano no las queremos y apostamos por las comarcas como modelo territorial, se respete, pero que si otra autonomía las quiere mantener pueda hacerlo, o decidir el número de diputaciones o funciones”. 

Así Compromís pedirá reconocer el papel que han tenido las diputaciones hasta la actualidad en sus funciones de asistencia al municipio y reformular su futuro. El portavoz de Compromís en el Senado ha recordado los años de centralismo, control clientelar del territorio con subvenciones discriminatorias, opacidad, polémicas por intentos de fraude electoral en determinados partidos judiciales o la poca representatividad en el sistema de elección de sus representantes “especialmente practicada por el PP, que quiere seguir teniendo esta posibilidad abierta, para nada bueno, seguro”. 

El senador ha recordado que “de la misma forma que en las comunidades autónomas uniprovinciales la función de asistencia, administración y competencias las ostentan sus respectivas comunidades autónomas, debe considerarse la posibilidad de que sus funciones sean asumidas o encargadas a las CCAA que así lo requieran”, ha indicado.

Modernizar el mundo local

Compromís, por último, aboga por introducir las reformas legales necesarias para que las comunidades autónomas puedan decidir sobre el mantenimiento, reforma o supresión de las diputaciones, sustituyéndolas por otras fórmulas asociativas locales que tengan como principal objetivo la asistencia y cooperación con los municipios, especialmente aquellos rurales y más pequeños “los grandes olvidados por los distintos gobiernos”.