Bota al contingut principal

Carles Mulet titlla de “indecent” i “injusta” la sanció “que li va arribar abans que les explicacions de l’empresa a les seues queixes pels constants retards

MADRID, 25 de gener de 2021

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha demanat hui que siga el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos, qui pague la multa de 800 euros que han posat a un a dona valenciana que, farta del mal servei de l’empresa Renfe, va esclatar un dia i va manifestar el seu malestar cansada d’arribar tard al treball i de retards diaris de més de 20 minutos en el servei o cancel·lacions sense que Renfe donara la més mínima explicació. Tampoc ho van fer en les taquilles. La comunicació va venir en forma de sanció “indecent i injusta”, assenyala Mulet, que retrau que “li arribe abans una sanció que unes disculpes o explicacions”. 

Des de Compromís reclamen que s’anul·le o compense d’alguna manera a aquesta persona i es millore el servei perquè fets de maltractament cap als usuaris com els succeïts durant l’any passat no tornen a repetir-se mai més.

En aquest sentit ha plantejat diferents preguntes al Govern. La coalició entén que “el Govern té un grau important de responsabilitat política davant el mal funcionament del servei i desesperament dels usuaris, ja que lluny de millorar el servei com seria esperable l’ha empitjorat durant la pandèmia”.

Així Mulet ha registrat la següent pregunta:

La premsa valenciana ha recollit aquest cap de setmana el cas de la sanció de 800 euros a la dona valenciana que, farta del mal servei de l’empresa Renfe, va esclatar un dia i va manifestar el seu malestar cansada d’arribar tard al treball i de retards diaris de més de 20 minuts en el servei o cancel·lacions sense que Renfe donara la més mínima explicació. Tampoc ho van fer en les taquilles. El dia del seu cansament, va ser identificada per la Policia i denunciada i li arriba ara una sanció econòmica considerable en aplicació de la coneguda ‘Llei Mordassa’, que aquest Govern aplica sense titubejar. Mesos després la dona ha rebut una sanció de 800 euros.

«Em multen amb 800 euros per defensar un servei de rodalia digne», lamenta. Encara que assegura que recorrerà la sanció. «M’indigna que, esperant una resposta de Renfe o que alguna persona baixara a donar-me explicacions, decidiren enviar a la policia a identificar-me», apuntava. 

El més lamentable en aquesta situació és que a l’afectada li va arribar abans la sanció que les explicacions o disculpes per les seues raonables queixes pel mal servei.

En aquest sentit aquest senador demana conèixer:

– Com pensa el Govern o les empreses públiques actuar en aquest cas?

– Quan pensen disculpar-se davant la persona afectada pel desproporcionat tracte rebut?

– Preveuen algun dia derogar de veritat la coneguda com a Llei Mordassa que està tenint efectes com els descrits cap a un ciutadà fart del mal funcionament dels serveis públics?

– Per què no assumeix el Govern la seua part de culpa a conseqüència del mal funcionament del servei ferroviari, de les retallades en personal i material rodant i per no haver reforçat en la pandèmia les freqüències de trens, sinó reduir-les i empitjorar el servei, a diferència del que han fet altres països del nostre entorn amb el seu transport públic?

– Quines millores s’han introduït des del Ministeri per a millorar el servei de tren i complir amb les recomanacions sanitàries?

– Pensa el Ministre Ábalos pagar aquesta sanció com a responsable últim de l’incident?

– Dins de les seues estrictes competències, pensa adoptar alguna mesura el Govern per a intentar anul·lar aquesta sanció o compensar-la d’alguna manera?

– Quines mesures pensa adoptar el Govern perquè no es tornen a ocasionar fets com aquests, imputables a RENFE i ADIF?

Compromís pide a Ábalos que pague la multa de 800 euros a la afectada que protestó por los retrasos de Renfe en València

Carles Mulet tilda de “indecente” e “injusta” la sanción “que le llegó antes que las explicaciones de la empresa a sus quejas por los constantes retrasos

MADRID, 25 de enero de 2021

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha pedido hoy que sea el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, quien pague la multa de 800 euros que han puesto a una mujer valenciana que, harta del mal servicio de la empresa Renfe, estalló un día y manifestó su malestar cansada de llegar tarde al trabajo y de retrasos diarios de más de 20 minutos en el servicio o cancelaciones sin que Renfe diera la más mínima explicación. Tampoco lo hicieron en las taquillas. La comunicación vino en forma de sanción “indecente e injusta”, señala Mulet, que reprocha que “le llegue antes una sanción que unas disculpas o explicaciones”. 

Desde Compromís reclaman que se anule o compense de alguna manera a esta persona y se mejore el servicio para que hechos de maltrato hacia los usuarios como los sucedidos durante el pasado año no vuelvan a repetirse nunca más.

En este sentido ha planteado distintas preguntas al Gobierno. La coalición entiende que “el Gobierno tiene un grado importante de responsabilidad política ante el mal funcionamiento del servicio y desespero de los usuarios, ya que lejos de mejorar el servicio como sería esperable lo ha empeorado durante la pandemia”.

Así Mulet ha registrado la siguiente pregunta:

La prensa valenciana ha recogido este fin de semana el caso de la sanción de 800 euros a la mujer valenciana que, harta del mal servicio de la empresa Renfe, estalló un día y manifestó su malestar cansada de llegar tarde al trabajo y de retrasos diarios de más de 20 minutos en el servicio o cancelaciones sin que Renfe diera la más mínima explicación. Tampoco lo hicieron en las taquillas. El día de su hartazgo, fue identificada por la Policía y denunciada y le llega ahora una sanción económica considerable en aplicación de la conocida ‘Ley Mordaza’, que este Gobierno aplica sin titubear. Meses después la mujer ha recibido una sanción de 800 euros.

«Me multan con 800 euros por defender un servicio de cercanías digno», lamenta. Aunque asegura que recurrirá la sanción. «Me indigna que, esperando una respuesta de Renfe o que alguna persona bajara a darme explicaciones, decidieran mandar a la policía a identificarme», apuntaba.

Lo lamentable en esta situación es que a la afectada le llegó antes la sanción que las explicaciones o disculpas por sus razonables quejas por el mal servicio.

En este sentido este senador pide conocer:

– ¿Cómo piensa el Gobierno o las empresas públicas actuar en este caso?

– ¿Cuándo piensan disculparse ante la persona afectada por el desproporcionado trato recibido?

– ¿Prevén algún día derogar en serio la conocida como Ley Mordaza que está teniendo efectos como los descritos hacia un ciudadano harto del mal funcionamiento de los servicios públicos?

– ¿Por qué no asume el Gobierno su parte de culpa como consecuencia del mal funcionamiento del servicio ferroviario, de los recortes en personal y material rodante y por no haber reforzado en la pandemia las frecuencias de trenes, sino reducirlas y empeorar el servicio, a diferencia de lo que han hecho otros países de nuestro entorno con su transporte público?

– ¿Qué mejoras se han introducido desde el Ministerio para mejorar el servicio de tren y cumplir con las recomendaciones sanitarias?

– ¿Piensa el Ministro Ábalos pagar esta sanción puesto que es el responsable último del incidente?

– Dentro de sus estrictas competencias, ¿piensa adoptar alguna medida el Gobierno para intentar anular esta sanción o compensarla de alguna manera?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que no se vuelvan a ocasionar hechos como estos, imputables a RENFE y ADIF?