Bota al contingut principal

BASES

Des del respecte a la pròpia personalitat política i jurídica, i als principis i declaracions contingudes en les respectives normes de funcionament com a partits polítics, així com des del respecte als Principis Ideològics i als compromisos adquirits, BLOC, IdPV i VEE, ratifiquen els seus acords i proclamen la plena vigència de la coalició COALICIÓ COMPROMÍS, que es regirà per les presents Normes, que marquen el funcionament intern de la coalició que es configura des d’una perspectiva d’espai polític definit pel valencianisme progressista, l’esquerra moderna i l’ecologisme polític, de caràcter estable, obert a la participació ciutadana, i amb vocació de liderar una alternativa política d’obediència valenciana, progressista i verda.

NORMES DE FUNCIONAMENT

TÍTOL I – LA COALICIÓ POLÍTICA

Norma 1.- Denominació. La coalició manté el seu nom de COALICIÓ COMPROMÍS, les seues sigles COALICIÓ COMPROMÍS, els seus logos i els seus elements corporatius utilitzats fins l’actualitat, així com els diferents registres i dominis d’internet la propietat dels quals ha de pertànyer a la coalició.

Norma 2.- Domicili social. El domicili social de la coalició és a la ciutat de València. La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL podrà canviar la ubicació del domicili social, així com obrir noves seus de COALICIÓ COMPROMÍS on considere necessari per al desenvolupament de les seues finalitats.

Norma 3.- Objectius. COALICIÓ COMPROMÍS va nàixer amb l’objectiu de canviar la situació política i social del País Valencià que els partits fundacionals van descriure en el MANIFEST POLÍTIC elaborat per a les eleccions valencianes de 2011, que s’adjunta amb el document “MÉS COMPROMÍS”.

Per a assolir aquest objectiu Coalició Compromís aspira a ser l’alternativa real de govern mitjançant la utilització de tots els instruments posats al seu abast pel vigent ordenament jurídic.

Norma 4.- Temporalitat. COALICIÓ COMPROMÍS té vocació de permanència i estabilitat per la qual cosa, en ser una coalició políticoelectoral, manifesta la ferma voluntat de concórrer als processos electorals municipals, nacionals, estatals i europeus que es convoquen.

TÍTOL II – ELS PARTITS POLÍTICS

Norma 5.- Veu pròpia. Els partits polítics de la Coalició mantenen la plena independència per a l’acció, pronunciament, actuació, defensa o participació en l’esdevenir polític i social. Els partits, quan parlen en nom propi, hauran d’explicitar aquest fet que, en tot cas, no haurà de ser contradictori amb els acords de la coalició.

Norma 6.- Compromís de pertinença. En tot cas, els partits polítics estan obligats a respectar, complir i contribuir a l’execució dels acords vàlidament adoptats pels òrgans competents de COALICIÓ COMPROMÍS, sense menyscapte del dret a fer públic el posicionament propi.

Norma 7.- Dissensos. Els desacords que puguen sorgir entre els partits de la coalició i que afecten a l’actuació política, es plantejaran en els òrgans corresponents prèviament a la seua manifestació pública. La resolució de les discrepàncies haurà de contemplar, en el seu tractament, el respecte als acords comunament acceptats i salvaguardar l’interés general.

Norma 8. Els partits que formen part de COALICIÓ COMPROMÍS hauran de facilitar i actualitzar els seus llistats d’afiliació i simpatitzants a l’aparell administratiu de la coalició per al control del cens, comunicacions internes i correcta gestió de les bases de dades, tot respectant la llei de protecció de dades. El cens de les persones afiliades als partits de la coalició i de les persones adherides serà objecte de regulació reglamentària a proposta de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL.

Norma 9. –  L’abandonament de la coalició per part d’algun dels partits fundadors, o de qualsevol partit local associat, implicarà la pèrdua de tots els drets inherents a haver estat membre de COALICIÓ COMPROMÍS.

La fusió entre alguns dels partits fundadors donarà lloc a una revisió per part de la Comissió Executiva Nacional de la seua representació en els òrgans de COALICIÓ COMPROMÍS.

TÍTOL III – AFILIACIÓ I PERSONES ADHERIDES

Norma 10.- L’afiliació de COALICIÓ COMPROMÍS està formada pels afiliats i afiliades dels partits polítics que componen la coalició i les persones adherides a COALICIÓ COMPROMÍS.

Norma 11.- La coalició reconeix la figura de les persones adherides. La condició d’adherit o adherida podrà ser adquirida per qualsevol persona que reunisca els següents requisits:

a) No estar afiliat ni afiliada en cap partit polític, pertanga o no a la COALICIÓ COMPROMÍS, amb excepció dels partits polítics locals adherits a COALICIÓ COMPROMÍS.

b) Acceptar i complir els Principis i Normes vigents en la Coalició.

c) Estar inscrit o inscrita com a tal en el registres corresponent de la coalició. La inscripció s’efectuarà mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud a la Permanent Local del municipi de residència, que haurà d’aprovar-la. La sol·licitud d’inscripció haurà de d’anar acompanyada per la signatura-aval de dos afiliades o afiliats a qualsevol dels partits coalitzats o dos persones adherides. Si no existira encara Permanent Local, es podrà realitzar el tràmit anterior davant la Permanent Comarcal a la qual corresponga el municipi de residència.

COALICIÓ COMPROMÍS entén la lliure adhesió com un pacte entre la persona i la coalició, del qual es deriven drets i deures recíprocs.

Norma 12.- Drets de les persones adherides. Els drets de les persones adherides són els següents:

a) Rebre la documentació política general de COALICIÓ COMPROMÍS i, en particular, el Manifest Polític, Normes de funcionament, estructura organitzativa i representació institucional.

b) Rebre amb la major immediatesa possible tota la informació generada per COALICIÓ COMPROMÍS o que li afecte en els seus principis o en la seua gestió diària.

c) Participar en totes les activitats i decisions de COALICIÓ COMPROMÍS en l’àmbit de la seua adhesió i d’acord amb allò establert en les presents Normes.

d) Triar o ser triat o triada per a qualsevol càrrec intern de COALICIÓ COMPROMÍS i, igualment, proposar o ser proposat o proposada com a candidat en els diferents processos electorals, tot açò d’acord amb les presents normes.

e) Tota persona adherida a COALICIÓ COMPROMÍS té dret a ser escoltada prèvia i personalment en tots els casos en què es tracte de decidir sobre la seua actuació política i, molt especialment, en cas d’instrucció de procediments sancionadors.

Norma 13.- Obligacions dels les persones adherides. Les obligacions mínimes dels independents adherits o adherides són els següents:

 a) Contribuir en la mesura de les seues possibilitats al perfeccionament, defensa i difusió dels principis i polítiques de COALICIÓ COMPROMÍS.

b) Respectar i complir les normes i acords vigents en la coalició.

c) Abonar la quota establida.

Norma 14.- Els drets i deures de les Normes 11 i 12, són aplicables igualment a les persones afiliades als partits fundadors de la coalició.

Norma 15.- Les persones adherides es dotaran del sistema que es decidisca per a l’elecció dels seus representants en els òrgans de Coalició Compromís.

TÍTOL IV – ÒRGANS DE LA COALICIÓ

Capítol Primer: Del Consell General

Norma 16.- Consell General. Fins que es realitze el primer Congrés de Coalició Compromís, el Consell General és el seu màxim òrgan i li corresponen en exclusiva les competències següents:

a) Aprovar els principis o bases polítiques en què es fonamenta la Coalició, així com establir l’estratègia política general, les prioritats i les línies bàsiques de les polítiques que seguirà COALICIÓ COMPROMÍS.

b) Aprovar els reglaments i, en general, totes les normes que hagen de regir en COALICIÓ COMPROMÍS, així com les modificacions que s’escaiguen.

c) Ratificar les candidatures electorals proposades per la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL en cada procés electoral, d’acord amb allò previst per a l’elaboració de les llistes electorals.

d) Igualment, el Consell general  aprovarà, si s’escau, els programes electorals.

e) Aprovar els possibles acords d’àmbit supramunicipal de la coalició amb qualsevol altra força política, inclosos eventuals acords de govern.

f) Aprovar les directrius generals de la política de pactes d’àmbit  municipal.

g) Impulsar la creació o millora dels òrgans, sistemes, mètodes etc. que contribuïsquen  a perfeccionar el funcionament de COALICIÓ COMPROMÍS.

h) Triar els membres de la Comissió de Garanties i Control.

Norma 17.- El Consell General es dotarà de les normes mínimes per funcionar correctament.

Norma 18.- Componen el Consell General:

a) 10 membres designats o designades per cadascun dels partits coalitzats

b) 10 membres designats o designades per les persones adherides.

c) Els Diputats i Diputades a les Corts Valencianes, Senadors i Senadores, Diputades i Diputats al Congrés dels Diputats, Eurodiputades, Eurodiputats, Alcaldesses i Alcaldes i Diputats i Diputades provincials.

d) Les persones portaveus elegides per les respectives Comissions Executives Comarcals.

e) 1 representant per cadascuna de les Assemblees Locals de COALICIÓ COMPROMÍS, que tindran un representant més per cada 100 afiliats i afiliades.

f) 1 representant dels partits d’àmbit local que hagen signat el protocol de coalició electoral municipal o els que a posteriori signen un acord de col·laboració estable per a la legislatura, al qual se sumaran 3 representants més de l’Assemblea Local de València, 2 d’Alacant, Elx i Castelló i 1 representant per cadascuna de les altres poblacions amb més de 50.000 habitants.

g) Els i les membres de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL de  COALICIÓ COMPROMÍS.

h) 9 membres dels i les joves de COMPROMÍS.

El Consell General es dotarà d’una Mesa, formada per una persona representant de cadascun dels partits polítics coalitzats i dos representants de les persones adherides. Aquesta Mesa actuarà de forma col·legiada, amb una persona portaveu i una que actuarà de secretària, i serà elegida a proposta de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL i ratificada pel propi Consell General.

Les funcions de la Mesa del Consell General són ordenar i moderar els debats del Consell General, i actuar com a òrgan arbitral de les reunions per tal de garantir la democràcia interna i el respecte a la pluralitat. El secretari o secretària alçarà acta de les reunions del Consell General i donarà fe dels acords adoptats.

Norma 19.- El Consell General adoptarà els acords pel vot favorable de la majoria dels membres presents, a excepció de les Normes que comporten canvis en les condicions que conformen els acords de la Coalició, actuacions en política institucional de caràcter estratègic, iniciatives polítiques o institucionals de calat, acords amb altres forces polítiques, assumptes econòmics o campanyes polítiques, en què la majoria exigida serà de 2/3 parts.

Norma 20.- Quòrum. Les reunions del Consell General seran a doble convocatòria, amb una separació mínima de 30 minuts entre cadascuna d’elles. Per a estar vàlidament constituït el Consell serà necessària, en primera convocatòria, la presència de la meitat més un dels membres del Consell General. En segona convocatòria el Consell General es constituirà amb independència dels membres presents.

Norma 21.- El Consell General es reunirà de forma ordinària dues vegades a l’any i de forma extraordinària totes les vegades que el convoque la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL o quan ho sol·licite un dels partits fundadors o el 30% dels membres del Consell General. Cada partit fundador només podrà fer ús d’aquesta petició una vegada a l’any.

Norma 22.- En les convocatòries ordinàries serà la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL qui determine el lloc, data i Ordre del Dia de la reunió.

En les convocatòries extraordinàries seran els convocants els qui determinen l’Ordre del Dia que haurà de remetre’s juntament amb la sol·licitud a la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL. D’acord amb allò establert en la Norma 16 d’aquestes Normes, el Consell General regularà el desenvolupament dels debats, votació, actes, etc.

Capítol Segon: De la Comissió Executiva Nacional

Norma 23.- La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL és el màxim òrgan executiu de COALICIÓ COMPROMÍS i li corresponen les següents atribucions i responsabilitats:

a) El debat i la proposta al Consell General sobre els temes que afecten a la pròpia naturalesa de la Coalició.

b) La representació de la coalició en els àmbits polítics, jurídics, econòmics, financers, etc.

c) Executar els acords del Consell referents a estratègies, prioritats i línies polítiques a seguir per COALICIÓ COMPROMÍS.

d) Des del respecte a les directrius assenyalades pel Consell General correspon a la Comissió Executiva dissenyar i executar les estratègies, les prioritats i les línies polítiques concretes que seguirà COALICIÓ COMPROMÍS en cada tema i a cada moment.

e) La Comissió Executiva elaborarà i remetrà al Consell General, perquè siguen aprovats, els programes amb els quals la coalició decideix presentar-se a cada procés electoral.

f) La Comissió Executiva elaborarà un Reglament i nomenarà una Comissió de Llistes, per al procés de tria de candidats i candidates i confecció de candidatures supramunicipals, que haurà de ser aprovat pel Consell General i respectarà allò previst en el Norma 35 de les presents Normes.

g) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL haurà de ratificar, si s’escau, totes les candidatures electorals locals que es presenten dins de l’estructura electoral de COALICIÓ COMPROMÍS. Igualment haurà de resoldre els casos de conflicte que s’acrediten en el procés de confecció de les candidatures locals.

h) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL vetlarà pel compliment de les normes vigents i acords adoptats, especialment els referits als Drets i Deures, a la democràcia interna, a la igualtat, la pluralitat i l’equilibri de sexes en els òrgans de la coalició. A aquets efectes, la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL serà l’òrgan de resolució dels conflictes interns de Coalició Compromís, relacionats amb persones membres o amb col·lectius locals.

i) Correspon a la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL aprovar anualment els balanços i pressupostos elaborats d’acord amb les normes que es fixen sobre aquesta matèria.

j) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL té com a objectiu prioritari el desenvolupament de l’organització de COALICIÓ COMPROMÍS a l’àmbit municipal mitjançant la creació d’assemblees locals en estreta col·laboració amb la Comissió d’Organització i d’acord amb allò establert en les presents Normes. També podrà impulsar tota mena d’òrgans de coordinació supracomarcals que considere convenient, i promoure reunions, assemblees o trobades de càrrecs públics i orgànics, per tal de coordinar i unificar l’actuació política de la coalició en tots els àmbits territorials.

k) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL és responsable de les tasques administratives que faran possible el treball diari de la Coalició. Per al compliment de les responsabilitats administratives, la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL contractarà el personal que sota la seua direcció i control haja de realitzar les citades tasques.

l) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL té la facultat d’organitzar reunions o assemblees informatives obertes a tots els membres de COALICIÓ COMPROMÍS.

Norma 24.- Composició i Organització

a) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL es compon de 21 membres, distribuïts d’acord al protocol fundacional entre els partits polítics (10 BLOC, 5 INICIATIVA PV, 2 EV-EE) i les persones adherides que en  designaran 2, als que se sumaran els representants dels joves i les joves de COMPROMÍS en nombre de 2.

b) Els portaveus o les portaveus al Congrés del Diputats, Senat, Parlament Europeu, Corts Valencianes i Diputacions assistiran a les reunions de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL amb veu i sense vot, en el cas de que no foren membres de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL designats pels seus partits o assemblea de persones adherides.

c) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL triarà d’entre els seus membres el seu Coordinador o Coordinadora, que podrà elegir-se en votació secreta d’entre les persones proposades, pels seus membres.

d) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL triarà d’entre els seus membres el Portaveu o Portaveus de la Coalició, els quals exerciran les funcions de Portaveu o Portaveus en l’àmbit de la política general. El Coordinador o Coordinadora podrà ser un dels Portaveus.

e) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL elegirà una persona que realitze les funcions inherents a la Secretaria de la Comissió.

f) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL elegirà d’entre els seus membres, les persones que coordinaran les Comissions Generals i la coordinació de les Comissions Sectorials. Estes persones respondran davant de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL del funcionament de les esmentades Comissions.

g) La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL nomenarà portaveus territorials o sectorials segons crega convenient per a la seua acció política.

Norma 25.- ACORDS. El principi que regeix els acords de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL és el consens. En els casos excepcionals en què no siga possible, els acords s’adoptaran:

a) Per  4/5 en els temes a que fa referència l’apartat a) de la Norma 23.

b) Per majoria qualificada de 2/3 dels membres presents de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL perquè siguen acords ferms per a resoldre canvis en les condicions que conformen els acords de la Coalició, designació de càrrecs i representacions, contractació de personal, aprovació de pressupostos, actuacions en política institucional de caràcter estratègic, iniciatives polítiques o institucionals de calat, representació externa de la coalició, conformació d’acords amb altres forces polítiques, assumptes econòmics o campanyes polítiques.

c) Per majoria dels membres presents de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL per als temes de política general o institucional que siguen de caràcter ordinari, estiguen acordats prèviament en el programa o no suposen conseqüències importants en la vida política, així com per a l’aprovació de les candidatures electorals. Quan un assumpte siga qüestionat sobre el tipus de majoria que requereix per a la seua aprovació, qualsevol partit de la Coalició podrà sol·licitar que siga decidit per Majoria Qualificada.

Norma 26.- Reunions. La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL es reunirà almenys quinzenalment el dia i hora que aquesta determine. Aquestes reunions tindran caràcter prioritari sobre qualsevol altra activitat de COALICIÓ COMPROMÍS.

Capítol Tercer: De les Comissions

Norma 27.- Comissions. La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL desenvoluparà les seues tasques de manera plenària i mitjançant comissions de treball. Les comissions de treball seran les següents:

A) Comissions Generals 

a) Comissió d’Organització. Farà el seguiment permanent de les necessitats, de tot tipus, que a COALICIÓ COMPROMÍS o als seus membres els puguen sorgir en l’activitat política quotidiana. Ha de mantenir una relació fluida amb les organitzacions locals, atendre els càrrecs públics i respondre a les necessitats organitzatives. Igualment coordinarà tota la tasca administrativa i jurídica de la coalició. Tot això amb el coneixement i sota la supervisió de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL.

b) Comissió de Comunicació. Dirigirà la presència pública quotidiana de la Coalició. Ha de marcar els criteris de comunicació, determinar les conveniències i atendre les necessitats i demandes que puguen sorgir des dels mitjans de comunicació. Igualment haurà d’ajudar les organitzacions locals pel que fa a les seues necessitats de presència pública. També coordinarà la presència de Compromís en l’àmbit de la política 2.0.

c) Comissió Econòmica. Es responsabilitzarà de la correcta aplicació de la Carta Financera de la Coalició. Durà a terme l’oportú seguiment de la situació financera de COALICIÓ COMPROMÍS, amb un coneixement real i permanent de les finances de Compromís. Cercarà la millora del pressupost d’ingressos i assessorarà la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL en la política de despeses, i proposarà l’establiment de quotes ordinàries i derrames extraordinàries.

d) Comissió Institucional. És la responsable de la correcta coordinació i assistència dels diferents càrrecs públics de la Coalició en els diferents nivells en què hi participen (Parlament Europeu, Congrés, Corts Valencianes, Diputacions, Ajuntaments, etc.), especialment pel que fa a la presentació de mocions i iniciatives i l’assistència jurídica.

e) Comissió Permanent. Té la responsabilitat de la planificació, coordinació i elaboració política diària, tant interna com externa. La Comissió Permanent informarà de les decisions que adopte a la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL, que serà l’encarregada de ratificar-les o esmenar-les.

B) Comissions Sectorials

Per al desenvolupament de les activitats referents a polítiques sectorials, la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL comptarà amb el suport de les Comissions Sectorials. Les Comissions Sectorials tenen com a objectiu:

a) Definir les línies generals de les polítiques que ha de mantenir la Coalició en els diferents sectors i fer les propostes oportunes tant a la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL com als diferents responsables institucionals de la Coalició.

b) Assistir a la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL i a les persones que ostenten representació institucional de la Coalició mitjançant els corresponents estudis i informes sobre els temes que els sol·liciten.

Les Comissions Sectorials es constitueixen en base a les constituïdes en les Corts Valencianes, que assumiran, en cas necessari, les possibles especificitats.

Norma 28.- Composició. Les Comissions estaran compostes:

 a) Les Comissions Generals, per un Coordinador o Coordinadora elegit o elegida des de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL, per un membre designat per cadascun dels partits i per un altre membre designat per les persones adherides. Les Comissions Generals podran, quan ho consideren necessari, incorporar als seus treballs a quantes persones estimen que poden ajudar-los.

b) La Comissió Permanent estarà formada pels membres de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL designats per aquesta.

c) Les Comissions Sectorials comptaran amb un Coordinador de Polítiques Sectorials, membre de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL, i es componen de cinc membres a proposta de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL. Les Comissions Sectorials constituiran grups de treball oberts.

Norma 29.- Acords. Les Comissions adoptaran els acords per consens. Únicament en el cas extraordinari en què aquest consens no siga possible, els acords es prendran per majoria simple dels assistents.

Norma 30.- Reunions. Les Comissions es reuniran en sessió constitutiva a requeriment de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL i en ella nomenaran, d’entre els seus membres, la persona que haja de dirigir les reunions i moderar els seus debats. En la mateixa sessió constitutiva les Comissions establiran el seu règim de treball i tot allò que estimen necessari.

Norma 31.- La COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL regularà l’elecció dels diputats i diputades provincials

Capítol Quart: Altres àmbits

Norma 32-. Institucions Supramunicipals

a) CORTS VALENCIANES: El Grup Parlamentari a les Corts Valencianes de COALICIÓ COMPROMÍS està constituït per tots els parlamentaris electes a aquesta cambra.

El Grup Parlamentari de COALICIÓ COMPROMÍS es dotarà del seu propi reglament o normes internes de funcionament, relacions amb la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL, comissions, portaveus, tot açò d’acord amb allò establert en les presents normes de funcionament.

b) CORTS GENERALS: Els grups parlamentaris a les Corts Generals de COALICIÓ COMPROMÍS estan constituïts per tots els parlamentaris electes en el Congrés o el Senat.

El grups parlamentaris de COALICIÓ COMPROMÍS es dotaran del seu propi reglament o normes internes de funcionament, relacions amb la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL, comissions, portaveus, etc., tot açò d’acord amb allò establert en les presents Normes de funcionament.

c) DIPUTACIONS: Els grups a les Diputacions de COALICIÓ COMPROMÍS es dotaran del seu propi reglament o normes internes de funcionament, relacions amb la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL, comissions, portantveus, etc., tot açò d’acord amb allò establert en les presents Normes.

d) PARLAMENT EUROPEU: Els eurodiputats i les eurodiputades de COALICIÓ COMPROMÍS es dotaran del seu propi reglament o normes internes de funcionament i s’adscriuran al Grup Parlamentari que aprove la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL.

Norma 33.- Àmbit Local

A nivell local COALICIÓ COMPROMÍS es dota d’un sistema organitzatiu similar al desenvolupat en l’àmbit territorial i, en conseqüència, haurà de comptar amb els següents òrgans:

a) Assemblea Local. Òrgan equivalent al Consell General i que adoptarà al seu àmbit les competències i normes de funcionament d’aquell. Estarà formada per totes les persones, membres dels partits polítics coalitzats i les persones adherides, residents en el municipi.

b) Comissió Executiva Local. Òrgan equivalent a la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL amb la mateixa naturalesa executiva en l’àmbit del seu municipi i amb la responsabilitat que li atribueixen les Normes 8 i 11.c) de les presents normes de funcionament en relació a la inscripció i registre de les persones adherides.

c) La creació i subsegüent funcionament de les organitzacions locals es durà a terme d’acord amb l’apartat j) de la Norma 23 precedent.

d) Grup Municipal. Constituït pels regidors i regidores de COALICIÓ COMPROMÍS en cada Ajuntament, es dotarà d’un reglament d’acord amb allò disposat en les presents normes de funcionament. D’acord amb les seues normes el Grup Municipal designarà els càrrecs i responsabilitats institucionals internes. El Grup Municipal debatrà i acordarà les actuacions institucionals segons el programa amb què COALICIÓ COMPROMÍS haja concorregut a les eleccions.

Norma 34.- Organització Comarcal

 a) Assemblea Comarcal.- Òrgan equivalent al Consell General i que adoptarà al seu àmbit les competències i normes de funcionament d’aquell. Estarà formada per totes les persones, membres dels partits polítics coalitzats o persones adherides, residents en la comarca. Elegeix la Comissió Executiva Comarcal.

b) Comissió Executiva Comarcal. Organitza, coordina i impulsa la política de Coalició Compromís en el seu àmbit territorial. Exercirà la responsabilitat que li atribueixen  les Normes 8 i 11.c) de les presents normes de funcionament en relació a la inscripció i registre de les persones adherides, en els casos de no existir assemblea local. Elegirà, d’entre els seus membres, la persona portaveu que representarà la comarca al Consell General.

c) Grup Comarcal. Es podrà constituir a iniciativa de la Comissió Executiva Comarcal. Es compondrà  pels regidors i regidores de COALICIÓ COMPROMÍS en la comarca i designarà els representants en la mancomunitat o mancomunitats de la comarca. El Grup Comarcal debatrà i acordarà les actuacions institucionals segons el programa amb que COALICIÓ COMPROMÍS haja concorregut a les eleccions.

TÍTOL V. TRIA DE CANDIDATS I CANDIDATES. 

Norma 35.-  Les candidates i els candidats a càrrecs electes en tots els nivells representatius seran elegits per vot directe, a través d’un procés de primàries en què participaran, com a mínim, tots els membres de COALICIÓ COMPROMÍS, seguint el principi d’una persona un vot. El sistema a utilitzar serà arreplegat en el Reglament redactat a l’efecte per la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL i aprovat pel Consell General. El procés d’elecció es realitzarà de forma individual i secreta.

Les persones candidates a les Corts Valencianes, Parlament espanyol i Europeu seran elegides a nivell nacional.

TÍTOL VI. DELS I LES JOVES DE COMPROMÍS

Norma 36 .- Les joventuts de COALICIÓ COMPROMÍS estan compostes per les respectives joventuts dels partits integrants de la coalició, les quals s’autoorganitzaran amb plena sobirania.

a) Podrà ser una organització política juvenil sobirana i amb personalitat jurídica pròpia. Atesa la coincidència ideològica, programàtica i d’origen entre les JOVENTUTS DE COMPROMIS i COALICIÓ COMPROMÍS aquest reconeix les JOVENTUTS DE COMPROMIS com l’organització política juvenil pròpia, en tant que les JOVENTUTS DE COMPROMIS reconeix COALICIÓ COMPROMÍS com l’organització política que els representa a les institucions.

b) Les relacions econòmiques entre ambdues organitzacions es regulen mitjançant una carta financera.

Norma 37. Participació de les JOVENTUTS DE COMPROMIS en el projecte:

a) Correspon a les JOVENTUTS DE COMPROMIS el disseny, la planificació i l’execució de les polítiques de joventut de COALICIÓ COMPROMÍS, en coordinació amb els seus diferents òrgans, els quals en cap cas podran substituir-les en aquestes funcions.

b) COMPROMÍS assegurarà la presència de representants de les JOVENTUTS DE COMPROMIS en l’estructura política de l’organització i a les llistes electorals, així com el seu adequat finançament. La persona o persones designades per les JOVENTUTS DE COMPROMIS serà la portaveu pública en tot allò referent a les politiques de joventut i a qualsevol tema que afecte al sector jove de la població.

Norma 38. Resolució de conflictes. Qualsevol conflicte que puga sorgir entre ambdues organitzacions serà estudiat per la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL, qui coordinarà les relacions entre ambdues organitzacions, les quals s’inspiraran en els principis de lleialtat, bona fe i cooperació.

Norma 39. Militància de LES JOVENTUTS DE COMPROMIS

Són militants de ple dret de les JOVENTUTS DE COMPROMIS les persones d’entre 18 i 30 anys inclusiu, adherides directament a aquestes, així com les que ho siguen dels partits de la Coalició o adherides a aquesta compreses en aquestes edats, que no hagen manifestat expressament l’opinió contrària en el moment d’afiliar-se.

TÍTOL VII. SIMPATITZANTS DE COMPROMÍS 

Norma 40.- Les persones simpatitzants podran participar en Coalició Compromís, per donar suport, participar de les activitats i rebre informació bàsica de la Coalició. A tal efecte, caldrà estar inscrit o inscrita com a tal en el registre corresponent de la coalició. La inscripció s’efectuarà mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud al registre de Coalició Compromís, el qual donarà compte a la Permanent Local del municipi de residència.

Participaran en les activitats de les seues assemblees locals, en funció del que aquestes aproven i del conjunt de Coalició Compromís en funció del que acorde el Consell General.

TÍTOL VIII – PORTAVEUS

Norma 41.- En l’àmbit de la política general, la persona que ostente la Coordinació de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL serà també la portaveu de COALICIÓ COMPROMÍS, amb les condicions i els límits que la pròpia Comissió establisca.

Norma 42.- En la política institucional, serà portaveu qui haja encapçalat la candidatura de COALICIÓ COMPROMÍS en cadascuna de les institucions i d’acord amb el que establisquen els respectius reglaments.

Norma 43.- Els portaveus o les portaveus de Compromís representen a la Coalició ens els àmbits competencials que els són propis. Simbolitzen, doncs, l’opinió de Compromís i traslladen els acords polítics i institucionals de la coalició al conjunt de la societat i als interlocutors socials i polítics.

TÍTOL VII – CÀRRECS PÚBLICS

Capítol Primer: Estatus dels càrrecs públics

Norma 44. Les persones que concorren en les llistes de COALICIÓ COMPROMÍS accepten els objectius i programa de la coalició i es comprometen a la seua defensa en l’àmbit institucional al qual concorren.

Les persones que participen en les candidatures de Compromís representen l’enllaç de la coalició amb la ciutadania.

Les persones elegides per a un càrrec públic s’incorporaran i organitzaran en el grup institucional corresponent i hi participaran de les preses de decisió del grup. El compromís dels càrrecs públics amb la societat és el programa electoral, que les persones que resulten elegides per a ocupar un càrrec públic es comprometen a aplicar buscant els acords i les aliances que els permeten dur-lo endavant. Els acords dels grups institucionals vinculen solidàriament tots els seus membres.

Els càrrecs electes, siga quina siga la seua adscripció: partidista, adherida o independent, es comprometen a col·laborar en el manteniment de la COALICIÓ COMPROMÍS, en el percentatge sobre els seus ingressos públics que es decidisca en el Consell General.

Norma 45. COALICIÓ COMPROMÍS es compromet a mantenir la confiança, donar cobertura política i dotar dels mitjans humans, tècnics i econòmics possibles a les persones que hagen sigut elegides com a càrrecs públics al llarg de la legislatura. Igualment, la coalició es compromet a estudiar, elaborar i atendre les demandes derivades de la seua activitat política institucional. Les directrius emanades dels òrgans de decisió de COALICIÓ COMPROMÍS seran concordes amb el programa acceptat per les persones que hagen resultat elegides.

Les persones que col·laboren, assessoren o ajuden al desenvolupament de l’activitat institucional, independentment de la seua procedència, seran nomenades  cercant l’acord del el grup institucional i la Comissió Executiva de Coalició Compromís del seu nivell competencial corresponent.

Norma 46. Corresponsabilitat. 

a) Les persones electes en les llistes de COALICIÓ COMPROMÍS s’obliguen a actuar baix el programa amb que es presenta  COALICIÓ COMPROMÍS en eixa contessa electoral i els seus reglaments interns.

b) La realització d’activitats fraudulentes o punibles penalment per part de les persones electes en les llistes de COALICIÓ COMPROMÍS, serà objecte d’acció disciplinària immediata.

Capítol Segon: Codi ètic

Norma 47.- Com a element específic de la Coalició, és necessari ressaltar el compromís de tots els càrrecs públics de COALICIÓ COMPROMÍS amb un codi ètic de conducta sobre com estar en la política, que inclou:

a) Informació i transparència enfront de l’opacitat habitual, habilitant mecanismes d’informació, d’opinió mitjançant consultes o enquestes entre els seus membres i entre el seu electorat, així com canals de comunicació fluida amb tots els col·lectius socials i organitzacions civils de la nostra societat.

b) Actitud de servei a la societat valenciana, exercint el seu càrrec amb la dedicació, intensitat i dignitat que exigeix.

c) Fomentar i aplicar valors de generositat, d’altruisme i sobrietat en l’exercici de la seua activitat política.

d) En l’exercici del servei, consubstancial al càrrec públic, s’avantposaran  els interessos generals i els específicament atribuïts al càrrec, a qualsevol classe d’interès personal, tant en l’ordre econòmic com d’una altra naturalesa.

e) Els càrrecs públics de COALICIÓ COMPROMÍS no percebran més que els honoraris, salaris i dietes que estiguen establerts  per a l’exercici de la seua funció. El cobrament de qualsevol altre ingrés inherent a la seua participació en qualsevol Consell d’Administració d’empreses públiques per raó del seu càrrec requerirà el vistiplau i l’acceptació de la Permanent de la Coalició. A tal fi, els càrrecs públics de COALICIÓ COMPROMÍS respectaran escrupolosament la legislació sobre incompatibilitats, així com els principis que sobre aquest tema introduïsca la Coalició.

f). Els càrrecs públics de COALICIÓ COMPROMÍS no podran estar vinculats a negocis o activitats professionals que entren en conflicte amb la seua actuació oficial o els seus deures públics.

g). Els càrrecs públics de la Coalició no acceptaran, ni amb efectes actuals ni de futur, propostes de prestació de serveis, celebració de contractes sobre cessió i/o utilització de béns i drets de qualsevol classe i/o participacions en empreses, societats, etc., que suposen un valor econòmic i/o patrimonial.

h) Els càrrecs públics de COALICIÓ COMPROMÍS no acceptaran obsequis, prestacions ni serveis per raó del seu càrrec que no formen part dels usos socials comunament acceptats i, en tot cas, sempre es faran públics en la web oficial de COALICIÓ COMPROMÍS.

i) Els càrrecs públics no utilitzaran a favor seu ni en el de tercers les informacions a les quals tinguen accés per raó del seu càrrec, a fi d’obtenir alguna contraprestació o avantatge de qualsevol naturalesa.

TÍTOL VIII – RÈGIM DISCIPLINARI

Norma 48.- Qualsevol actuació que atempte contra els principis, les normes de la Coalició o el règim de drets i deures dels membres de COALICIÓ COMPROMÍS suposarà, d’acord amb la seua gravetat, la imposició de la corresponent sanció.

Norma 49.- La imposició de qualsevol sanció vindrà precedida per l’obertura de l’oportú expedient sancionador i per l’audiència de la persona expedientada.

Norma 50.- Els expedients sancionadors seran incoats per la Comissió de Garanties i Control d’ofici, a instàncies de part.

Norma 51.- Un reglament disciplinari, elaborat per la Comissió de Garanties i Control i aprovat pel Consell General, establirà concretament les actuacions que es consideren sancionables, la graduació de la seua gravetat i definirà detalladament el procediment sancionador.

TÍTOL IX – GARANTIES I CONTROL

Norma 52.-  Es constitueix la COMISSIÓ DE GARANTIES I CONTROL, amb les següents atribucions i característiques.

a) Vetlar pel compliment lleial de les normes i principis continguts en els presents normes de funcionament.

b) Vigilar pel màxim respecte a la democràcia interna en el si de COALICIÓ COMPROMÍS.

c) Defensar els drets i la dignitat de les persones i les organitzacions que componen la Coalició.

Norma 53.- La Comissió de Garanties i Control estarà composta per cinc persones elegides pel Consell General en votació secreta, respectant la pluralitat de la coalició.

La pertinença a la Comissió de Garanties i Control és incompatible amb qualsevol altre càrrec orgànic o institucional de COALICIÓ COMPROMÍS, així com amb qualsevol vincle laboral o econòmic amb la Coalició. Serà incompatible la pertinença a la comissió de garanties i membre del Consell General.

Norma 54.- La Comissió de Garanties i Control establirà les seues pròpies normes de funcionament, que hauran de ser sancionades pel Consell General i triarà d’entre els seus membres la persona que haja de dirigir les reunions i moderar els seus debats.

TÍTOL X. COMUNICACIO INTERNA

Norma 55.- Les convocatòries, comunicacions internes, lliurament de documents i actes es faran exclusivament per correu electrònic. En els casos excepcionals d’aquelles persones que no puguen rebre la informació per aquest conducte, se’ls comunicarà per altres mitjans, prèvia petició i justificació.

TÍTOL XII. DISSOLUCIÓ

Norma 56.- Coalició Compromís es dissoldrà o extingirà per decisió del Consell General que, amb eixe únic punt a tractar en l’orde del dia, serà convocat a este efecte per la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL que haurà de fer la proposta amb l’acord, almenys, de dos terços dels seus membres.