Bota al contingut principal

CAPÍTOL I

EL CONSELL GENERAL

La definició del Consell General, les seues funcions i el seu règim de convocatòries, ve definit en les Normes de funcionament de la Coalició Compromís:

Norma 16.- Consell General (Bases i Normes de Funcionament de la Coalició Compromís)
Fins que es realitze el primer Congrés de Coalició Compromís, el Consell General és el seu màxim òrgan i li corresponen en exclusiva les competències següents:

a) Aprovar els principis o bases polítiques en què es fonamenta la Coalició, així com establir l’estratègia política general, les prioritats i les línies bàsiques de les polítiques que seguirà COALICIÓ COMPROMÍS.

b) Aprovar els reglaments i, en general, totes les normes que hagen de regir en COALICIÓ COMPROMÍS, així com les modificacions que s’escaiguen.

c) Ratificar les candidatures electorals proposades per la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL en cada procés electoral, d’acord amb allò previst per a l’elaboració de les llistes electorals.

d) Igualment, el Consell general  aprovarà, si s’escau, els programes electorals.

e) Aprovar els possibles acords d’àmbit supramunicipal de la coalició amb qualsevol altra força política, inclosos eventuals acords de govern.

f) Aprovar les directrius generals de la política de pactes d’àmbit  municipal.

g) Impulsar la creació o millora dels òrgans, sistemes, mètodes etc. que contribuïsquen  a perfeccionar el funcionament de COALICIÓ COMPROMÍS.

h) Triar els membres de la Comissió de Garanties i Control.

Norma 21.- Convocatòria (Bases i Normes de Funcionament de la Coalició Compromís)
El Consell General es reunirà de forma ordinària dues vegades a l’any i de forma extraordinària totes les vegades que el convoque la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL o quan ho sol·licite un dels partits fundadors o el 30% de membres del Consell General. Cada partit fundador només podrà fer ús d’aquesta petició una vegada a l’any.

CAPÍTOL II

DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL GENERAL

ARTICLE 1.- Componen el Consell General.
(d’acord amb la Norma 18 de les Bases i Normes de Funcionament de la Coalició Compromís)

a) 10 membres designats o designades per cadascun dels partits coalitzats

b) 10 membres designats o designades per les persones adherides.

c) Els Diputats i Diputades a les Corts Valencianes, Senadors i Senadores, Diputades i Diputats al Congrés, Eurodiputades, Eurodiputats, Alcaldesses i Alcaldes i Diputats i Diputades provincials.

d) Les persones portaveus elegides per les respectives Comissions Executives Comarcals.

e) Representació per cadascuna de les Assemblees Locals de COALICIÓ COMPROMÍS, que tindran una representació més per cada 100 afiliats i afiliades.

f) 1 representació dels partits d’àmbit local que hagen signat el protocol de coalició electoral municipal o els que a posteriori signen un acord de col·laboració estable per a la legislatura, al qual se sumaran 3 representants més de l’Assemblea Local de València, 2 d’Alacant, Elx i Castelló i 1 representació per cadascuna de les altres poblacions amb més de 50.000 habitants.

g) Els i les membres de la COMISSIÓ EXECUTIVA NACIONAL de COALICIÓ COMPROMÍS.

h) 9 membres dels i les joves de COMPROMÍS.

CAPÍTOL III

DE LA MESA DEL CONSELL GENERAL

ARTICLE 2.- Composició de la Mesa.

1.- La Mesa esta formada per:

a) Una persona representant de cadascún dels partits polítics coalitzats.

b) Dos representants de les persones adherides.

Totes 5 han de tenir la condició de membre del Consell General de Compromís.

2.- La persona portantveu dirigirà els debats i presidirà el Plenari. El Secretari/a serà responsable d’alçar acta de tots els acords. Independentment d’estes funcions mínimes, la Mesa tindrà capacitat suficient per a distribuir-se el treball, nomenar comissions, distribuir el temps d’intervenció, procedir al recompte de votacions, així com establir el procediment d’estes segons estableix la Secció Cinquena d’aquest Reglament i segons estableixen les Bases i Normes de Funcionament de Compromís.

ARTICLE 3.- Elecció de la Mesa.
La Mesa, triada per al període de vigència del Consell General, actuarà de forma col·legiada, amb una persona portantveu, una vice-portantveu i una que actuarà de secretària, i serà elegida a proposta de la Comissió Executiva Nacional i ratificada pel propi Consell General.

En cas de dimissió o absència, ocuparà el seu lloc la persona anomenada com a suplent. La suplència de membres de la Mesa, en el exercici de les seues funcions, ho seran de forma nominal i permanent, notificats per les organitzacions que els anomenaren.

ARTICLE 4.- Revocació de la Mesa.
La Mesa podrà ser revocada, quan així ho sol·licite la majoria absoluta de membres del Consell General, a proposta per escrit d’almenys un 10% del seus o les seues membres.

ARTICLE 5.- Funcions de la Mesa.
1.- La Mesa dirigirà les sessions del Consell General, tot vetlant perquè es desenvolupen ordenadament, d’acord amb allò que és previst a les Normes i Bases de Compromís i en este Reglament.

2.- Les decisions de la Mesa seran preses per majoria simple. La persona portantveu tindrà vot diriment.

3.- La Mesa podrà acordar d’excloure del recinte aquelles persones que alteren greument el bon ordre del Consell General.

CAPÍTOL IV

Del Funcionament del Consell General

Secció primera: De la Convocatòria.

ARTICLE 6.- De la convocatòria i l’ordre del dia.
1.- En les convocatòries ordinàries serà la Comissió Executiva Nacional qui determine el lloc, data i Ordre del Dia de la reunió.

2.- En les convocatòries extraordinàries qui convoque serà qui determine l’Ordre del Dia que haurà de remetre’s juntament amb la sol·licitud a la Comissió Executiva Nacional. Es seguirà allò establert en les Normes 21 i 22 de les Bases i Normes de Funcionament de Compromís.

3.- Les convocatòries s’enviaran amb 10 dies d’antelació i inclouran l’esborrany de l’acta anterior i l’Ordre del Dia. L’enviament es farà per correu electrónic i, excepcionalment a títol individual, per correu ordinari a les persones que ho sol·liciten.

4.- L’ordre del dia del Consell General ordinari inclourà, si més no, l’aprovació de l’acta anterior, l’informe de Portantveus de la Comissió Executiva Nacional, de la resta de Comissions Generals i un torn obert de paraules.

5.- Quan, a criteri de la Comissió Executiva Nacional, i atenent la conjuntura política, siga convenient l’enviament de documentació addicional a la facilitada amb la convocatòria, aquesta s’enviarà per correu electrònic a les persones membres del Consell General, amb un mínim de 48 hores d’antelació. En aquest cas, cabrà la presentació d’esmenes per escrit davant la Mesa, a l’inici de la sessió.

6.- La Comissió Executiva Nacional fixarà la data de celebració dels Consells Generals ordinaris amb una antelació de 30 dies naturals a la data de la seua celebració, i n’informarà, d’aquesta data, als i les membres també amb aquesta antelació.

Secció segona: De la vàlida constitució de les sessions del Consell General.

ARTICLE 7.- Sistema d’acreditació de membres del Consell General.
1.- Tots els i les membres del Consell General hauràn d’acreditar-se degudament en la Mesa d’acreditacions habilitada al respecte.

2.- Els i les següents membres del Consell General no tenen possibilitat de suplència: membres de la Comissió Executiva, càrrecs públics de la Coalició de les Corts Valencianes, Senat, Congrés dels diputats i les diputades, europarlamentaris i europarlamentàries, Diputacions, alcaldes i alcaldesses.

3- La resta d’integrants del Consell general podran ser substituïts per les persones suplents comunicades pels àmbits i òrgans d’origen. Els i les suplents ho seran de forma nominal i permanent, fins nova comunicació de canvi. Les suplències seran comunicades a Organització de País.

ARTICLE 8.- Constitució del Consell General. Quòrum.
(d’acord amb la Norma 20 de les Bases i Normes de Funcionament de Compromís)
Les reunions del Consell General seran a doble convocatòria, amb una separació mínima de 30 minuts entre cadascuna d’elles. Per a estar vàlidament constituït serà necessària, en primera convocatòria, la presència de la meitat més un dels o les membres del Consell General. En segona convocatòria el Consell General es constituirà amb independència dels o les membres presents.

ARTICLE 9.- De la falta d’assistència no justificada.
Quan un o una membre del Consell General haja faltat a l’assistència a tres sessions sense haver presentat cap justificació, la Mesa, prèvia informació al Plenari, passarà a comunicar amb la persona afectada per tal de sol·licitar la seua dimissió com a membre del Consell General amb la finalitat de ser substituïda en la mateixa forma que va ser triada.

Secció tercera: Del règim d’intervencions i participació.

ARTICLE 10.- De la funció de moderació del o la Portantveu de la Mesa.
Les sessions del Consell General i la comunicació entre membres seran moderades per la persona Portantveu o, en cas d’absència, per la persona vice-portantveu.

ARTICLE 11.- Del règim de participació i votació.
La participació en les deliberacions i votacions és personal i indelegable. Això no obstant, qualsevol membre podrà manifestar en les seues intervencions la seua condició de portaveu d’un grup.

ARTICLE 12.- De les intervencions.
Ningú no haurà de fer ús de la paraula si no li ha estat concedida prèviament per la Mesa. Ningú no haurà de sofrir interrupcions durant la seua intervenció, excepte per ser cridat o cridada a l’ordre per la persona Portantveu.

ARTICLE 13.- Dels debats.
1.- Serà preceptiva l’obertura d’un debat per cada punt de l’ordre del dia.

2.- Hi podrà intervenir qualsevol membre demanant-ho prèviament a la Mesa, incloent el nom i cognom, dins del termini que esta fixarà a l’efecte de cada torn. La Mesa designarà el lloc on es farà ús de la paraula.

3.- Per a procedir al debat, la Mesa obrirà un torn d’intervencions. Vistes les paraules demanades, la Mesa podrà fixar limitacions del temps per fer-ne ús, en el primer torn; tot seguit, si s’escau, s’obrirà un segon torn amb limitació de temps. La Mesa podrà decidir un tercer torn fixant clarament el temps per a concloure el debat.

4.- Si fruit del debat es proposa per algun o alguna membre del Consell General la modificació parcial del document sotmès a votació, la persona Portantveu de la Mesa, prèvia deliberació de la mateixa, passarà a votació les esmenes o propostes presentades si no és possible arribar al consens.

5.- La Mesa podrà autoritzar intervencions suplementàries per al·lusions. Açò només autoritzarà a respondre a les manifestacions que sobre la seua persona o els seus actes hagen estat fetes durant la discussió, però sense entrar en el fons de la qüestió. La Mesa fixarà el límit de temps per a la intervenció.

6.- Quan l’al·lusió afectés el decòrum o la dignitat d’un grup de membres, la Mesa podrà concedir a una representació d’aquell l’ús de la paraula, amb les condicions establertes al punt anterior.

ARTICLE 14.- De la participació de persones i entitats que no tinguen la condició de membres del Consell General

1.-Amb la finalitat de garantir la màxima participació i transparència, totes les persones membres de Compromís estaran puntualment informades de les convocatòries i ordre del dia del Consell General.

2.-Les sessions del Consell General seran obertes a totes les persones membres de Compromís.

3.-Les persones membres de Compromís que no tinguen la condició de membres del Consell General, gaudiran del dret de veu a les sessions de debat, tant ordinàries com extraordinàries, amb les mateixes condicions i formes que aquelles que sí que ho són, de membres del Consell General.

4.-Amb la finalitat de permetre a la societat civil valenciana i a les seues organitzacions socials un contacte directe i participatiu amb el Consell General, aquestes podran gaudir del dret de veu en les sessions del Consell General, tant a petició pròpia de les organitzacions, com a petició de la Comissió Executiva Nacional o del propi Consell General, per tal d’informar de qüestions relacionades amb el seu àmbit d’actuació.

La Mesa del Consell General regularà la forma de dur a terme aquesta participació.

Secció quarta: De la presentació de propostes i la presa d’acords.

ARTICLE 15.- De les propostes urgents.
No es podran prendre acords sobre cap assumpte que no figure en l’ordre del dia, tret que siga declarat d’urgència pel vot favorable de la majoria absoluta de membres presents.

ARTICLE 16.- De la presentació d’opinions i propostes.
1.- Qualsevol membre del Consell General podrà donar a conéixer i comunicar la seua opinió al respecte dels temes proposats per al debat en el Plenari, així com presentar esmenes als documents que es sotmetran a votació, sempre que 48 hores abans de la seua celebració adrece aquestes consideracions per escrit a la Comissió d’organització de la Comissió Executiva Nacional de Compromís (adreça de correu: [email protected]). Les opinions i esmenes així traslladades seran enviades per correu electrònic, a petició del o la membre que les expose, als i les membres del Consell General.

2.- En el cas dels Consells Generals ordinaris, qualsevol afiliat, afiliada o organisme del partit podrà fer arribar, a l’adreça de correu electrònic adés indicada, propostes en un termini de quinze dies abans de la celebració del plenari. La Comissió Executiva Nacional i la Mesa del Consell General, en sessió conjunta, decidiran, si s’escau, incloure-les a l’ordre del dia. En cas de no ser acceptades, la afiliada, afiliat o organisme que ha presentat la proposta podrà sol·licitar a la Mesa, abans de l’inici de la sessió plenària que se realitze una votació prèvia on es decidisca, pel vot favorable de la majoria absoluta de membres presents, si s’inclou a l’ordre del dia. En qualsevol cas, es farà arribar la informació relativa a aquestes propostes als i les membres del Consell General en l’enviament per mail de la documentació corresponent a la sessió, tot adjuntant la resolució, motivada, respecte a la inclusió o no de les propostes en l’ordre del dia.

ARTICLE 17.- De la qüestió d’ordre.
Durant la discussió d’un assumpte, qualsevol membre del Consell General podrà plantejar una qüestió d’ordre sobre la qual decidirà la Mesa. Constitueixen qüestió d’ordre les mocions encaminades a:

a).- Suspendre provisionalment la sessió.

b).- Cloure la sessió.

c).- Ajornar el debat sobre el tema que es discuteix.

d).- Tancar el debat sobre el tema que es discuteix.

e).- Proposar simplificacions de procediment sempre que no suposen la vulneració d’este Reglament.

ARTICLE 18.- De les propostes de resolució.
1.- La Mesa podrà acceptar Propostes de Resolució, que es discutiran i aprovaran, si s’escau, pel Plenari del Consell General, sempre que es presenten per escrit, que estiguen motivades en fets recents d’actualitat i que les persones que la proposen justifiquen el seu caràcter d’urgència.

2.- Les Propostes de Resolució es procurarà fer-les arribar a la Mesa amb la màxima antelació per tal de distribuir-les en temps i forma.

Secció cinquena: Del règim de votacions.

ARTICLE 19.- Dels requisits dels acords i les votacions.
1.- Segons la Norma 19 de les Normes i Bases de Compromís, el Consell General adoptarà els acords pel vot favorable de la majoria de membres presents, a excepció de les Normes que comporten canvis en les condicions que conformen els acords de la Coalició, actuacions en política institucional de caràcter estratègic, iniciatives polítiques o institucionals de calat, acords amb altres forces polítiques, assumptes econòmics o campanyes polítiques, en què la majoria exigida serà de 2/3 parts de membres presents.

2.- La Mesa procurarà que a l’hora de les votacions n’hi haja presents a la sala el màxim número de membres possible, i amb suficient antelació.

ARTICLE 20.- Tipus de votacions.
1.- Les votacions podran ser públiques o secretes. Serà votació secreta quan ho demane el 10% de membres presents i també, necessàriament, quan afecte a persones.

2.- Ningú podrà interrompre les votacions per cap raó. Mentre es realitza la votació, la Mesa no podrà concedir la paraula i cap persona podrà entrar al recinte de votacions, ni eixir-ne, tret que la votació siga nominal i secreta.

ARTICLE 21.- Del recompte de vots.
El recompte de votacions es farà en la forma que determine la Mesa del Consell General. En les votacions secretes, el recompte serà públic. En ambdós casos la Mesa podrà ajudar-se d’altres persones presents a la sala.