Bota al contingut principal

El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, vol que el Govern cree diferents categories en l’Impost de Béns Immobles (IBI) per als diferents tipus de béns rústics, de manera que no hagen de pagar el mateix una explotació agrària o una edificació residencial.

La iniciativa, que serà debatuda en la Comissió parlamentària d’Hisenda, recorda que l’IBI només distingeix actualment els béns de naturalesa urbana, els de naturalesa rústica i els de característiques especials. Així, en els béns rústics s’apliquen bonificacions en funció del règim d’explotació, de manera que, per exemple, els immobles de les cooperatives tenen el 95% del gravamen bonificat.

No obstant això, en el Cadastre la classificació de béns rústics es fa en funció de si estan sent explotats, si estan abandonats o si són urbans però terrenys rústics, assignant un valor diferent en cada cas.

Per calcular l’import a pagar en concepte d’IBI, els ajuntaments poden també diferenciar els tipus segons el bé gravat, sempre dins d’uns límits. Però “tot i existir diferents nivells de valoració cadastral, el tipus de gravamen per als béns de naturalesa rústica és únic”, lamenta Compromís.

Això obliga que una explotació agrària haja de pagar el mateix que un habitatge en terreny rústic, i “es produeix la paradoxa que els terrenys rústics puguen patir major càrrega fiscal” si s’equipara el tipus de gravamen a un ús urbà, mentre que les cases construïdes en zones rurals poden acabar pagant menys que les explotacions.

“Cal distingir el tipus de gravamen dels terrenys de naturalesa rústica en base a dos criteris: si alberguen construccions d’ús residencial o no”, creu el diputat valencià, convençut que la tributació en funció de si un terreny està explotat o no, independentment de si té construccions de naturalesa urbana, és més justa.

A més, Baldoví defensa que d’aquesta manera s’afavoriria el manteniment de les explotacions, i no el seu abandó, sobretot en l’actual conjuntura de “crisi sistèmica” al camp, que “mereix l’acció i la intervenció de l’Administració pública en tots seus fronts”.

Per això, demana al Govern que revise i/o corregisca de la manera que considere oportuna el tipus de gravamen de l’IBI de tipus rústic per distingir entre explotacions agràries, no explotacions i edificacions d’ús residencial en terreny rústic.