Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha presentat una proposició no de llei amb què s’insta al Consell a establir mesures per garantir la qualitat formativa i la conciliació familiar de les més de 150 persones que actualment estan desenvolupant contractes de pràctiques en diferents departaments de la Generalitat.

Segons explica la portaveu adjunta de Compromís, Mònica Àlvaro, “després de què la Inspecció de Treball concloguera que Presidència de la Generalitat mantenia 29 becaris realitzant en realitat funcions pròpies d’empleats públics, la solució no passa per eliminar eixe tipus de beques sinó per ajustar les mateixes a la legalitat. Pensem que estem a temps d’esmenar els errors del passat, heretats de dècades de desgovern del PP, per això llancem esta proposta en positiu”.

“Des de Compromís plantegem que el Consell elabore unes directrius generals de compliment per totes les conselleries per a garantir la qualitat de les pràctiques professionals al si de la Generalitat, assegurant l’existència d’un pla d’acollida i de formació, la comprovació de que les tasques a desenvolupar són expressament formatives, i l’establiment de períodes de descans que permeten conciliar l’exercici de la beca amb les seues obligacions familiars i personals”.

Segons s’explica en la proposició no de llei presentada per Àlvaro, la Inspecció General de Serveis dins del seu Pla de treball 2016-17, va incloure entre les seues actuacions la inspecció i control de beques de les pràctiques professionals, la qual es va concretar en l’informe de 17 de febrer de 2017. En l’elaboració d’aquest informe es detallen diverses circumstàncies que haurien de ser revisades per al millor aprofitament de la beca, com ara la manca de plans específics on se concreten les tasques a desenvolupar per la persona becària en quasi la totalitat dels departaments visitats o la manca de reunions de seguiment més enllà de les reunions per a tractar l’execució de tasques concretes.

Així mateix, la Inspecció va recomanar que des de les Sotssecretaries, com a departaments que ostenten la direcció de personal, s’elaboren unes directrius sobre alguns aspectes relacionats amb la incorporació de becaris, com ara un pla d’acollida on se situe als becaris en el marc de la Generalitat i se’ls informe sobre els seus drets i obligacions, l’obligatorietat de mantenir, durant tot el desenvolupament de la pràctica, una adequada correspondència entre el perfil formatiu del becari i les tasques que s’assignen, l’elaboració d’una memòria final de la beca o l’establiment de períodes de descans que permeten conciliar l’exercici de la beca amb les seues obligacions familiars i personals.

Així, la proposta de Compromís passa per recollir totes estes recomanacions de la Inspecció de Treball per aconseguir un correcte desenvolupament dels contractes de practiques en l’administració valenciana.