Bota al contingut principal

El Govern lliura a la coalició auditories que constaten les escandaloses despeses que serien evitables per mantenir una activitat inútil

València, 17 d’abril  de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha considerat “urgent i inajornable” el desmantellament de les instal·lacions de Castor, després de conèixer-se arran de les auditories lliurades a la coalició que ha requerit invertir tres milions en helicòpters i vaixells tan sols entre 2014 i 2017 i que en poc més de quatre anys s’han auditat despeses per valor de 42 milions d’euros.

Són dades que s’han conegut per les reiterades peticions d’informació de Carles Mulet davant uns Governs “del PP als del PSOE que ocultaven aquestes escandaloses xifres i que segueixen sense iniciar un procés de desmantellament al qual es van comprometre, van anunciar en període electoral i del qual hui dia no existeix cap novetat més que despesa, despesa i més despesa per a una obra que s’ha demostrat inútil i perillosa”, ha assenyalat el senador valencianista.

Fruit de l’auditoria de Deloitte  s’ha conegut que l’empresa participada per l’Estat, Enagás, ha percebut 4,2 milions de benefici industrial per gestionar aquestes instal·lacions en la seua xarxa. La firma manté una reclamació contra l’Estat per valor de 50 milions, després que el Constitucional i Suprem anul·laren els cobraments relacionats amb les indemnitzacions a aquest projecte a conseqüència del Decret de 2014 del Govern del  PP.

Per a Mulet “els clients continuen pagant interessos i els costos relacionats amb la hibernació de les instal·lacions, la qual cosa suposa estar tirant diners a la mar per mantenir un fiasco en peus que damunt de perillós, és inútil i que té vàlvules temporals que d’estan deteriorant en haver arribat al final de la seua vida útil, com queda clar en els documents als quals ha tingut accés Compromís, mentre el Govern segueix sense actuar”.

El senador ha assenyalat que “si bé ara és prioritària la lluita contra la pandèmia, se suposa que la resta de l’administració segueix amb el seu treball i, a pesar que l’Administració central s’ha vist sobrepassada per aquesta infraestructura a la qual Compromís sempre s’ha oposat, veiem com no es prenen les mesures que es van anunciar de desmantellament després dels contundents informes tècnics de diferents institucions científiques”.

Els serveis exteriors han suposat un desemborsament de 16,11 milions en 2015 i despeses de 3,41 milions en helicòpters i embarcacions de vigilància i transport. Aquests lloguers es van endur també 2,62 milions en 2016 i 2,67 en 2017. “En personal 300.000 euros a l’any, un rastre de despeses com si les instal·lacions estigueren funcionant, quan no serveixen per a res, ni per a emmagatzemar gas ni per a res per al que van ser dissenyades i mal executades per ACS”, ha afegit Mulet, que ha recordat com “Enagás cobrava 17 milions del sistema gasista per hibernar i mantenir les instal·lacions fins que la xifra va ser corregida a 8,73 milions”. “Tot un despropòsit”, conclou.

liquidacions liquidacions 3 luquidacions 2 luquidacions 1 luqiidacions r

Compromís considera ‘inaplazable’ y urgente el desmantelamiento del Castor por sus elevados costes de mantenimiento

El Gobierno entrega a la coalición auditorías que constatan los escandalosos gastos que serían evitables por mantener una actividad inútil

València, 17 de abril de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha considerado “urgente e inaplazable” el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, después de conocerse a raíz de las auditorías entregadas a la coalición que ha requerido invertir tres millones en helicópteros y barcos tan solo entre 2014 y 2017 y que en poco más de cuatro años se han auditado gastos por valor de 42 millones de euros.

Son datos que se han conocido por las reiteradas peticiones de información de Carles Mulet ante unos Gobiernos “del PP a los del PSOE que ocultaban estas escandalosas cifras y que siguen sin iniciar un proceso de desmantelamiento al que se comprometieron, anunciaron en período electoral y del que a día de hoy no existe ninguna novedad más que gasto, gasto y más gasto para una obra que se ha demostrado inútil y peligrosa”, ha señalado el senador valencianista.

Fruto de la auditoría de Deloitte se ha conocido que la empresa participada por el estado, Enagás, ha percibido 4,2 millones de beneficio industrial por gestionar estas instalaciones en su red. La firma mantiene una reclamación contra el Estado por valor de 50 millones, después que el Constitucional y Supremo anularan los cobros relacionados con las indemnizaciones a este proyecto como consecuencia del Decreto de 2014 del Gobierno del PP.

Para Mulet “los clientes siguen pagando intereses y los costes relacionados con la hibernación de las instalaciones, lo que supone estar tirando dinero al mar por mantener un fiasco en pie que encima de peligroso, es inútil y que tiene válvulas temporales que de están deteriorando al haber llegado al final de su vida útil, como queda claro en los documentos a los que ha tenido acceso Compromís, mientras el Gobierno sigue sin actuar”.

El senador ha señalado que “si bien ahora es prioritaria la lucha contra la pandemia, se supone que el resto de la administración sigue con su trabajo y, a pesar que la Administración central se ha visto sobrepasada por esta infraestructura a la que Compromís siempre se ha opuesto, vemos como no se toman las medidas que se anunciaron de desmantelamiento tras los contundentes informes técnicos de distintas instituciones científicas”.

Los servicios exteriores han supuesto un desembolso de 16,11 millones en 2015 y gastaba 3,41 millones en helicópteros y embarcaciones de vigilancia y transporte. Estos alquileres se llevaron también 2,62 millones en 2016 y 2,67 en 2017. “En personal 300.000 euros al año, un suma y sigue de gastos como si las instalaciones estuvieran funcionando, cuando no sirven para nada, ni para almacenar gas ni para nada para lo que fueron diseñadas y mal ejecutadas por ACS”, ha añadido Mulet, que ha recordado cómo “Enagás cobraba 17 millones del sistema gasista por hibernar y mantener las instalaciones hasta que la cifra fue corregida a 8,73 millones”. “Todo un despropósito”, concluye.