Bota al contingut principal

La diputada autonòmica, Mónica Oltra, ha signat este matí, en representació de Compromís, el contracte que la Plataforma en defensa de la LLei de Dependència ha plantejat als partits polítics.

Oltra s’ha reunit amb representants d’esta plataforma per mostrar el recolzament de Compromís a les reivindicacions i denuncies per la deficient aplicació de la Llei de Dependència al País Valencià.

La diputada de Compromís ha compartit en esta reunió la seua preocupació per les declaracions del candidat del PP Mariano Rajoy de hui mateix ha mostrat els seus dubtes sobre la viabilitat de la llei. En eixe sentit Oltra ha reivindicat la importància de la LLei de la Dependència en favor de la dignitat de les persones i ha assegurat que el programa de Compromís-Equo recull les reivindicacions que venen plantejades en el contracte signat amb la Plataforma.

CONTRACTE ENTRE LES PLATAFORMES EN DEFENSA DE LA LLEI 39/2006, DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A les PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (LAPAD), I LA REPRESENTACIÓ DEL PARTIT POLÍTIC SIGNATARI.

ELS SOTASIGNATS ES COMPROMETEN, EN ELS ÀMBITS COMPETENCIALS CORRESPONENTS, A DEFENSAR I IMPULSAR EL SEGÜENT DECÀLEG PRESENTAT A LES AUTORITATS I A LA SOCIETAT PER LES PLATAFORMES EN DEFENSA DE LA LAPAD.

Primer:

Assegurar la promoció de l’Autonomia Personal i l’atenció a les persones en situació de dependència amb caràcter prioritari a altres polítiques, implementant un sistema d’informació transparent i eficaç, ja que l’adequat compliment de la LAPAD, no només és un dret subjectiu i universal, sinó que té una enorme incidència en les condicions de vida de milions d’afectats i els seus familiars, en el manteniment i recuperació del sector econòmic dels serveis socials, així com en la creació i manteniment de centenars de milers de llocs de treball públics i privats, fomentant la Inversió Socialment Responsable.

Segon:

Mantindre en tot l’Estat l’accés al dret constitucional de rebre atenció a la dependència en condicions d’igualtat i suficiència, eliminant les substancials diferències territorials o sectorials respecte a prestacions, serveis, terminis, compatibilitats, drets administratius o idoneïtat de les baremacions.

Tercer:

Exigir a les administracions públiques lleialtat als principis que inspiren la llei i honestedat en la seva aplicació, sancionant amb rigor a aquells que dificultin o impedeixin l’exercici dels drets reconeguts. Impulsar l’aprovació de Lleis de Serveis Socials adequades a la LAPAD, amb participació de les Plataformes en Defensa de la Llei, professionals de serveis socials de base i/o comunitaris i altres agents socials.

Quart:

Complir l’obligatorietat de resoldre les ajudes en el termini de 6 mesos, així com revocar immediatament les normatives autonòmiques que han convertit el silenci administratiu positiu en negatiu, contradient la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú i les normes subsegüents per a la seva aplicació. Així mateix, eliminar la discriminació que suposa, per als afectats per la LAPAD, les restriccions que els concerneixen en la nova Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, en particular la seva disposició final 7ª paràgraf 2 sobre la seva entrada en vigor.

Cinquè:

Eliminar els retards que afecten a les persones que estan en el “LIMB DE LA DEPENDÈNCIA”, és a dir: amb el dret reconegut per la resolució del Dictamen de grau i nivell, però tot esperant la proposta i/o resolució del PIA.

Sisè:

Integrar els serveis de promoció de l’Autonomia Personal i atenció a la dependència a la Xarxa de Serveis Socials de Base de GESTIÓ DIRECTA. Eliminació dels sistemes paral•lels que escapen al control públic i que a més són més cars i ineficaços.

Setè:

Rebre el pagament directe i sense espera de sentència judicial per aquelles persones sol•licitants que en el procés van morir des de l’any 2007 fins avui, tot esperant resolució del seu expedient. L’administrat no pot ser el que empare la negligència administrativa.

Vuitè:

Defensar un Sistema Públic de Serveis Socials en el qual s’incloguen els serveis de promoció de l’Autonomia Personal i l’atenció a la Dependència, per coherència i sostenibilitat, evitant que aquests es desenvolupen a costa d’aquell.

Novè:

Comprometre’s al pagament, en els cinc primers dies de cada mes de les prestacions econòmiques o de serveis del mes anterior vençut, contribuint així a la seguretat, estabilitat i tranquil•litat de les persones afectades (dependents, familiars, cuidadors/as, professionals del sector, etc.), Així com el pagament urgent i des de l’endemà a la data de presentació de la sol•licitud dels endarreriments (retroactivitat) generats per la mala aplicació de la Llei.

Dècim:

Aprovar urgentment la normativa, desenvolupament i aplicació de les mesures de Prevenció de la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal: en particular el Servei d’Ajuda a domicili, l’Estatut de la figura de l’Assistent Personal per a grans dependents i la regularització de COMPATIBILITATS.