Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís defensarà en el ple de les Corts Valencianes del proper dimecres les seues esmenes al Projecte de Llei de la Generalitat per a l’establiment d’una Carta de Drets Socials. Unes esmenes que amplien i matisen l’articulat “perquè realment siga una carta de Drets Socials i no es quede en una mera manifestació de bones intencions”.

Segons ha assenyalat la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “una de les mancances més greus que hem trobat en la Carta de Drets Socials elaborada pel Consell és que obvia completament tot allò que concerneix als drets econòmics i l’accés al mercat de treball dels ciutadans i ciutadanes que estan directament lligats als drets socials i que també han de ser garantits per la Generalitat”.

En eixe sentit Compromís planteja una sèrie de principis i directrius per a què la política social i econòmica que marquen els poders públics establisca les mesures necessàries per a plantar cara a les situacions de pobresa i exclusió social. “No sols s’ha de repartir equitativament els recursos, també cal redistribuir la riquesa per evitar desigualtats”.

Per a garantir estos objectius les esmenes de Compromís incorporen tot un article nou sobre la promoció de l’ocupació que planteja, entre altres qüestions, la introducció, mitjançant acords entre els agents socials, de mecanismes de repartiment d’ocupació basats fonamentalment en la combinació de la reducció del temps de treball, l’eliminació d’hores extraordinàries, la introducció de mecanismes flexibles d’organització i la promoció de noves contractacions.

Segons Oltra “en la Carta de Drets Socials ha de quedar patent que l’administració autonòmica valenciana garanteix uns serveis socials dignes, dotats econòmicament i presents a tots els municipis valencians, que atenguen les situacions d’exclusió social i previnguen les situacions de risc d’exclusió dels habitants del territori valencià. La Carta de Drets Socials elaborada pel Consell suavitza les obligacions de la Generalitat parlant només de què ha de promoure, des de Compromís ho hem esmenat recalcant que la Generalitat ha de garantir estos drets no només promoure’ls”.

L’article sobre la protecció de les persones majors ha sigut esmenat per Compromís establint que la Generalitat garantirà a les persones majors que així ho requerisquen i sol•liciten una plaça de residència pública i gratuïta, una plaça de centre de dia o un recurs d’assistència a domicili, amb la fi de protegir-los adequadament i afavorir al màxim la seua autonomia i dignitat personals.

Una altra de les mesures introduïdes per la coalició d’esquerres, verda i valencianista és que la Generalitat garantisca l’accés dels ciutadans i ciutadanes a una vivenda digna. A tal fi posarà a disposició de la ciutadania vivendes socials el cost de lloguer de les quals no supere el 25% de la renda disponible de la unitat familiar.

En quant a la renda de ciutadania les esmenes de Compromís estableixen que la seua quantia no podrà ser menor del 75% del salari mínim interprofessional anual, repartit en dotze mensualitats, a sumar un 25% per a la segona persona i d’un 10% més per a cada persona a partir de la tercera.

Una altra esmena canvia l’enunciat del Títol III i on diu “De la defensa integral de la família”, Compromís proposa que s’anomene “De la defensa de les famílies diverses” i estableix que la Generalitat garantirà la defensa integral de les famílies independentment de la forma d’unitat de convivència matrimonial o no, del fet o no de tenir descendència i dels tipus de família amb descendència: heteroparental, homoparental o monoparental. Alhora es procurarà la visibilitat i respecte de totes les formes de família.

En eixe sentit s’estableix que les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, protegiran especialment les famílies que per les seues condicions econòmiques, per la seua composició o per tractar-se de col•lectius minoritzats, poden patir més discriminacions socials o tenir-ne més dificultats. Així prestaran especial atenció a famílies monoparentals, famílies homoparentals, famílies nombroses o reconstituïdes.