Bota al contingut principal

AJUDES URGENTS Al LLOGUER PER LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL PER COVID-19

Línia d’ajudes extraordinàries al lloguer per les persones arrendatàries d’habitatge habitual que, a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total de l’arrendament i es troben en situació de vulnerabilitat.

Les ajudes tenen un import global màxim estimat de 7,5 milions euros, sense perjudici de la seua possible ampliació amb fons procedents de l’Estat o de la Unió Europea. La quantia de l’ajuda podrà aconseguir fins al 100% de la renda que conste en el contracte d’arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període màxim de sis mesos, podent incloure’s com a primera mensualitat la corresponent al mes d’abril.

INSPECCIÓ TELEMÀTICA DE LES OBRES EN LES AJUDES A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS I HABITATGES

Criteris d’actuació a aplicar durant la vigència de l’estat d’alarma davant la COVID-19 en la tramitació d’expedients d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges i edificis.

En la tramitació dels expedients d’ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges, davant la dificultat a causa de l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària de la COVID-19 de realitzar inspeccions d’obra que asseguren la constatació de la correspondència de les actuacions realment executades amb les projectades o declarades, s’estableixen criteris d’actuació a aplicar per a la tramitació de la qualificació definitiva. Excepcionalment, es comprovarà si les actuacions subvencionades s’han executat correctament, d’acord amb el declarat o projectat, mitjançant reportatge fotogràfic remés pel sol·licitant sense necessitat de comprovació sobre el terreny per part dels serveis tècnics habilitats. L’abonament de les ajudes no impedirà que, una vegada alçat l’estat d’alarma, s’exercisquen inspeccions per a comprovar la veracitat i correcció de les actuacions subvencionades. La constatació posterior de falsedat o inducció a error de la documentació aportada a l’expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida, a la devolució de les quanties atorgades amb interessos i a les sancions administratives corresponents. Més informació en la instrucció, que es pot descarregar ací:

GUÍA PER A GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE

Guia ciutadana amb la informació necessària per a conéixer de primera mà les mesures en matèria d’habitatge que s’estan duent a terme durant l’emergència generada per la pandèmia de la COVID-19.

El document s’actualitzarà d’acord amb la nova normativa que el puga modificar, tant estatal com autonòmica. Conté preguntes i respostes freqüents sobre les mesures extraordinàries per a protegir a la ciutadania enfront de les possibles conseqüències socials i econòmiques de la crisi sanitària provocada pel coronavirus i aprovades tant per la Generalitat Valenciana com pel Govern d’Espanya relatives a lloguers, desnonaments, hipoteques, subministraments bàsics o aspectes referents als habitatges públics de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha).

En aquest apartat la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica posa a la seua disposició models diferents de sol·licituds perquè les persones inquilines i les deutores de préstecs hipotecaris puguen fer reclamacions o gestions relacionades amb la situació d’emergència provocada pe la COVID-19, amb la propietat del seu habitatge habitual o amb les entitats bancàries corresponents.

Aquestes sol·licituds hauran de ser presentades abans del 2 de juliol de 2020 (termini prorrogat pel Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, publicat en el BOE el 29 d’abril, que amplia en 2 mesos -acabava el 2 de maig- el termini per a arribar a acords entre propietaris i arrendataris).

Aquestes sol·licituds hauran de ser presentades abans del 2 de maig de 2020:

CONTINUACIÓ PAGAMENTS I ALTRES ACTUACIONS ADMINISTRATIVES APLICACIÓ RDL 10/2020 CONTEXT COVID-19

Mesures de coordinació a adoptar en relació amb pagaments i actuacions administratives dependents d’aquesta Vicepresidència a motiu de la aplicació del Reial Decret- llei 10/2020, de 29 de març, en l’àmbit de la Vicepresidència.

EXEMPCIÓ DEL LLOGUER EN HABITATGE PÚBLIC

Bonificació extraordinària del 100% de les quotes de lloguer d’habitatge durant tres mesos per a les famílies del parc públic de la Generalitat Valenciana, gestionat per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

  • Mesura plantejada inicialment per a les persones que hagueren perdut la seua ocupació o vistos minvats els seus ingressos a causa de la COVID-19. S’estén l’exoneració del pagament de les quotes de lloguer a totes les famílies inquilines del parc públic de la Generalitat.
  • La majoria de persones que viu al parc públic ja té bonificades les quotes per la seua situació de vulnerabilitat. S’evita així el col·lapse de la tramitació dels formularis per a les famílies afectades i la presentació de documentació que acreditara minvament d’ingressos.
  • La resolució s’aplicarà a partir de la quota de lloguer del mes d’abril.
  • La bonificació serà prorrogable pel temps que es mantinga la crisi sanitària.
  • Més informació en http://www.evha.es; per e-mail: [email protected] i en els telèfons: 961207950, 961207975 i 961207978.

MORATÒRIA DEL PAGAMENT DEL LLOGUER A PIMES I AUTÒNOMS EN LOCALS (EVHA)

Concessió d’una moratòria en el pagament de les rendes del lloguer a pimes i autònoms, corresponent a les mensualitats d’abril, maig i juny de 2020, d’aquells locals propietat de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl els contractes d’arrendament del qual es troben en vigor a la data de 30 de març de 2020. Aquestes rendes seran satisfetes de manera prorratejada en els 6 mesos següents, des de juliol a desembre de 2020.

Amb caràcter excepcional podrà ser sol·licitada pels arrendataris, tant dels locals propietat de l’Entitat Valenciana d’Habitatge com d’aquells que formen part del patrimoni de promoció pública de la Generalitat Valenciana gestionats per EVha, l’exempció de la renda del lloguer d’aquestes mensualitats, sempre que aquesta situació extraordinària haja suposat un cessament total de l’activitat per a la qual el local va ser arrendat o caiga la seua facturació un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.