Bota al contingut principal

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que la nova renda valenciana d’inclusió preveu un increment de fins al 25%, destinat a sufragar despeses derivades del lloguer o del pagament de les quotes hipotecàries de l’habitatge habitual ja garantir els subministraments energètics bàsics.

Oltra ha explicat que amb la nova llei de Renda Valenciana d’Inclusió, que entrarà en vigor a finals del proper mes d’abril, es garanteix per fi “un dret subjectiu a una prestació econòmica que permeta cobrir necessitats bàsiques”, com és l’accés a un habitatge o el pagament de l’aigua, la llum o el gas, que són qüestions bàsiques per tenir una vida digna.

“La nova llei estableix un conjunt de complements per a la valoració específica en l’accés a recursos, com les ajudes d’emergència social, l’habitatge social, l’obtenció de plaça a l’escola infantil pública així com en centres educatius sustentats amb fons públics”, ha assenyalat.

En aquest sentit, ha destacat que les persones destinatàries de la renda també tindran accés directe a beques d’educació infantil, ajudes de llibres de text, a més de veure bonificats les despeses de matrícula d’educació secundària, formació professional i estudis universitaris.

“Les persones que estan en una situació de vulnerabilitat no poden dedicar tot el seu temps a anar de finestreta en finestreta demanant diferents ajudes, sinó que han de centrar tots els seus esforços a buscar el camí per a la seua inclusió social i/o sociolaboral”, ha assenyalat Oltra, que ha incidit que això és el que es busca amb la nova renda.

Així, les modalitats de renda que començaran a aplicar-se aquest any, que seran les d’inclusió social, el titular subscriu voluntàriament un acord d’inclusió social; i la d’ingressos mínims, el beneficiari no subscriu aquest compromís, podran incloure en els dos casos increments de fins al 25% per fer front al pagament de l’habitatge o a situacions de pobresa energètica.

D’aquesta forma, un unitat de convivència formada per 4 persones podrà arribar a percebre, en la modalitat de renda d’inclusió social, fins 883 euros al mes, dels quals 176 corresponen al percentatge per a habitatge; i aquesta quantitat es pot incrementar fins als 1.011 euros en aquells casos en què la unitat familiar estiga formada per 6 membres.

Aquestes quantitats es redueixen en el cas de la renda d’ingressos mínims, i seran de 432,2 euros en el cas d’unitats de convivència formades per 4 persones, comptant amb el suplement d’habitatge i de fins a 505,9 euros en el cas de llars formades per 6 membres.

Una prestació amb més opcions

La vicepresidenta ha incidit que la nova llei introdueix novetats significatives com la de contemplar la possibilitat que la renda tinga caràcter indefinit, quan fins ara hi havia un límit de 3 anys, amb una carència de dos.

El beneficiari d’aquesta prestació serà qualsevol persona, que compte amb l’informe favorable dels serveis socials, i compte amb un any d’empadronament en qualsevol municipi valencià.

La nova prestació amplia l’edat per poder sol·licitar-la fins als 16 anys, en aquells supòsits especials com les de joves ex tutelats per la Generalitat o amb persones al seu càrrec.