Bota al contingut principal

El diputat i portaveu de Compromís a la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local, Silverio Tena, ha presentat una proposta a les Corts per tal que s’impulse la creació d’una xarxa municipalista per a la transparència en els governs locals, que estiga formada per la Generalitat, les diputacions provincials, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i altres actors municipalistes.

Segons ha explicat el diputat Tena, “volem que, en el marc d’aquesta xarxa municipalista, s’estudien les mesures dirigides a evitar duplicitats en el subministrament d’informació per part de les administracions locals, i afavorir economies d’escala en el compliment de les obligacions de publicitat dels ajuntaments mitjançant la col·laboració de la Generalitat i les diputacions provincials”.

A més a més, “és necessari crear dins de GVA Oberta una plataforma que incorpore els portals de transparència de les entitats locals valencianes per a facilitar la seua consulta per la ciutadania. I també possibilitar i promoure la federació de les dades obertes de les entitats locals i de la resta d’administracions públiques valencianes en el portal de dades obertes de la Generalitat”.

“Les obligacions de transparència que tenen tots els municipis són, d’una banda, poder donar accés a la informació pública que sol·licite la ciutadania i, d’altra banda, publicar com a mínim la informació que estableix la llei, i que es classifica en informació institucional, organitzativa i de planificació; informació de rellevància jurídica; i informació econòmica, pressupostària i estadística. Aquesta informació l’han de publicar en les seues seus electròniques o pàgines web i d’una manera clara, estructurada i comprensible i, sempre que siga possible, en formats reutilitzables”.

“Però no només és desitjable que els ajuntaments complisquen la normativa de transparència sinó també fomentar l’obertura i reutilització de les seues dades de caràcter estadístic o en matèries com informació econòmica i pressupostària, habitatge, transport, urbanisme i infraestructures, cultura i oci, població, serveis, sector públic o medi ambient. És a dir, no només garantir el compliment estricte de la llei sinó també promoure bones pràctiques i innovació en el servei públic, tant en els municipis menuts com en els grans. La implantació de sistemes d’integritat mitjançant codis ètics i de conducta, amb l’elaboració de codis ètics o l’adhesió als codis de bon govern de la Generalitat o de la FEMP, van també en eixe sentit”.

“Si bé en l’Administració de la Generalitat s’han estat implementant mitjans per poder facilitar l’establiment de tots els elements que s’han d’establir per garantir la transparència, es tracta d’un procés costós que per als ajuntaments resulta enormement complex, tenint en compte la diversitat existent entre els municipis valencians i els recursos molt limitats amb què compten. En eixe sentit, una de les responsabilitats del Consell ha de ser ajudar als ajuntaments perquè estiguen en condicions de poder complir les obligacions establides per a la normativa de transparència, ja que sense aquest suport serà molt difícil que els ajuntaments, especialment els més menuts, puguen fer front al repte que suposa la implantació de la transparència en les seues actuacions”.

Per això, “en aquesta tasca, cal l’aliança amb els actors municipalistes per a facilitar la col·laboració amb els governs locals, garantir que les diputacions provincials realitzen les seues funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de transparència i garantir que les mesures de suport als municipis siguen coherents en tot el territori valencià”, ha conclòs el diputat Silverio Tena.