Bota al contingut principal

El passat divendres 25 d’octubre es van presentar al plenari municipal 13 propostes de modificació, més exactament 12 modificacions i la imposició d’una nova ordenança que venia a substituir-ne altres 3 que es derogaren.

Gran part de les modificacions plantejades contemplaven adaptacions normatives, modificacions en la redacció, simplificacions i millorament per a contemplar més objectes tributaris. Una vegada presentades pel regidor d’Hisenda i les matisacions dels diferents grups polítics, les 13 propostes eixiren endavant sense cap vot en contra; de fet, 11 ho foren per unanimitat.

Cal dir que tant sols hi hagué una abstenció del Partit Popular en la modificació de l’ordenança que regula la taxa per l’ús dels edificis municipals. La regidora de Gd’A es va abstindré en la proposta de modificació de l’ordenança que regula l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Les ordenances fiscals que afecten més al conjunt de la ciutadania, com són IBI o la taxa de recollida de fem, no s´han modificat, per tant per a aquest 2014 no hi haurà una apujada de les mateixes.

Carles Bayarri, regidor d’hisenda afirmava que “algunes modificacions presentades i aprovades al plenari tenen com a objectiu millorar la recaptació, encara que tenen un efecte molt limitat. Caldria assenyalar que l’IAE, l’impost que afecta les empreses que facturen més d’un milió d’euros, s’ha augmentat el coeficient de situació de l’1,5 al 1,85, només per a que aquelles que estan a la zona centre. En l’Impost sobre Vehicles, s’ha augmentat només als turismes que tenen més de 11,9 cavalls fiscals; concretament 3,60€ als que tenen entre 12 i 15,99 cavalls fiscals, 8,07€ als que tenen entre 16 i 19,99 cavalls fiscals i 14,56€ als que tenen més de 20 cavalls fiscals. S’ha augmentat la taxa que es cobra als caixers automàtics dels bancs a 1.000,00€ per caixer si es troben a la zona centre, i 750,00€ els que estiguen a la resta del poble. I en la guarderia municipal s’ha diferenciat la taxa que s’ha de pagar segons la renda per càpita familiar, establint 6 trams de renda, de manera que només els de major renda els afectarà l’increment de la taxa”.