Bota al contingut principal

El dia 20 de setembre els grups municipals de Compromís i de PSOE a l’Ajuntament de Xeraco elegiren com a nou alcalde del municipi Francesc Serralta, portaveu fins aquell moment del grup de Compromís.

Després de cent dies de govern cal donar comptes a la ciutadania de Xeraco.

Les prioritats d’aquest govern han estat i seran les persones del poble de Xeraco. És per això que tot el que s’ha fet durant aquests 100 dies de govern ha anat encaminat a posar les bases per tal de millorar, en la mesura del possible, la condició de vida dels nostres ciutadans.

En aquest sentit, s’han pres les següents mesures i actuacions:

PRIMERA. ESTRUCTURA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.

És feia imprescindible reorganitzar l’estructura político-administrativa del consistori per tal d’aconseguir un funcionament més racional i eficient. Reorganització que ha consistit en:

1. Nomenar quatre Tinents d’Alcalde, que tenen delegacions genèriques per tal de poder dirigir, gestionar i organitzar els seus serveis corresponents així com adoptar resolucions.

2. La Junta de Govern Local es configura com un òrgan d’assistència permanent a l’alcalde per tal que les decisions que s’hagen d’adoptar guanyen en agilitat i eficàcia.

3. S’implanta un model organitzatiu dels diferents serveis municipals, orientat a l’increment de la professionalització de l’administració i a la consecució de l’eficiència i l’eficàcia en el funcionament i la prestació dels serveis públics.

SEGONA. EDUCACIÓ.

L’equip de govern té molt clar que l’educació pública és la garantia de progrés del nostre alumnat i, tenint en compte les condicions en les que es troben els centres de primària de Xeraco, s’ha decidit actuar en primer lloc en el CEIP Joanot Martorell, immoble fet “al comú” pels nostres pares a principis dels cinquanta i que a més d’un valor històric, té un valor sentimental perquè en ell ens hem format el 97% dels xeraquers i xeraqueres.

1. Sol·licitud d’una subvenció de 60.000 € per dedicar-los a la rehabilitació del sostre i finestres del CEIP Joanot Martorell de les ajudes que concedeix la Diputació per a la restauració i conservació de bens immobles de valor històric i d’una d’11.000 € gestionada a través del grup Compromís dins del Pla d’Actuacions Programades de la Diputació per destinar-los a la millora de la façana del mateix col·legi.

2. S’han subvencionat 60 famílies en ajudes per a llibres en els ensenyaments obligatoris de Primària i ESO. I van a donar-se 6.500 € en concepte de beques per a estudiants que han acabat el batxiller i mamprenen estudis superiors.

TERCERA. SEGURETAT

1. S’han invertit 50.000 € en la millora de la xarxa de pluvials del sector sud de la platja com a mesura preventiva per evitar les possibles inundacions per pluges torrencials.

2. Aprovació de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals perillosos i de l’Ordenança reguladora de la taxa per concessió de la corresponent llicència

3. Hem realitzat juntament amb la RENFE el simulacre d’evacuació a la nostra estació, per conscienciar al públic i millorar l’eficiència dels serveis en cas d’accident.

QUARTA. MEDI AMBIENT I TURISME

Finalització en breu del projecte del Mirador de la Marjal iniciat per l’anterior equip de govern. El primer pas per dotar al nostre terme d’un element que augmente el seu valor des del punt de vista mediambiental i d’oferta turística de la platja, esperant que al llarg del temps puguem anar incorporant més territori aquàtic al projecte de la marjal.

CINQUENA. SERVEIS.

1. Contracte de gestió del servei de recollida i trasllat de residus sòlids urbans.

En el Ple de Novembre es va aprovar l’expedient per la nova contractació de la concessió de recollida i transport dels residus sòlids urbans, ja que l’actual estava en període de pròrroga, introduint-se en els nous plecs que han de regir la contractació, a més de la l’oferta econòmica, altres criteris d’adjudicació destinats a millorar la qualitat i la imatge del servei a través de les ofertes que presenten les empreses, tals com la substitució i reposició dels actuals contenidors per altres de major capacitat i millor disseny, la disposició dels vehicles i els equips de llava-contenidors, la realització de campanyes de sensibilització social i mediambiental, l’adopció de mesures específiques per als establiments de restauració o de venda i/o distribució d’aliments.

2. Contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure i de neteja i control de la piscina

En el Ple de desembre s’aprova l’expedient per a la contractació de tots els serveis que es presten al Poliesportiu i a la Piscina municipal: socorrisme, neteja, control i conservació de l’aigua de la piscina, porteria i impartició d’activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure, serveis que actualment estaven adjudicats a dos empreses diferents a través de dos contractes.

La unió de tots els serveis en una sola contractació així com altres ajustos que s’han realitzat en les plecs abaratiran notablement els costos dels serveis.

Si es compara el preu anual dels serveis que actualment ascendix a uns 223.900 euros amb el pressupost anual de la nova licitació que està voltant de 205.200 euros, hi ha una reducció de cost d’uns 18.000 €, sense tindre en compte la baixa que es produirà en l’adjudicació i que disminuirà considerablement el preu definitiu del contracte.

SISENA. TERRITORI I PATRIMONI

1. Impuls dels tràmits d’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana

S’han avançat els treballs de redacció de la documentació del Pla General d’Ordenació Urbana, el Catàleg de Béns i Espais Protegits i demés Estudis Annexos i s’han mantingut reunions en diferents organismes (Direcció Territorial de Cultura, Demarcació de Carreteres de l’Estat…) per tal d’impulsar els tràmits pendents per a l’aprovació d’este instrument.

2. Sol·licitud de substitució del projecte Casal Jove, finançat a càrrec del Pla Confiança, pel projecte de Rehabilitació de l’Antic Col·legi de les Monges per a evitar que aquest immoble de gran valor històric es deteriore més del que està i puga causar algun dany als nostres veïns, a banda de poder destinar-lo en un futur a finalitats historico-culturals i jovenívoles donant un valor afegit al nucli històric de la localitat.

SETENA. OCUPACIÓ

En primer lloc cal constatar que hi ha entre un 11% i un 14% d’atur a la localitat. Xifra que per sort es troba per baix de la mitjana de la resta del país i procurarem dins de les escasses possibilitats que té un Ajuntament com el nostre buscar mesures adients perquè vaja baixant.

1. S’han dedicat 12.000 € a de l’ INEM Agrari per a neteja de sendes.

2. S’han contractar 9 persones a través de l’ENCORP.

VUITENA. ECONOMIA

S’ha aprovat en el plenari del 28-12-2013 el PRESSUPOST de 2014.

Certament, ha estat una faena intensa duta a terme entre el funcionariat de l’ajuntament i el regidor de l’àrea d’economia, doncs per primera vegada podem disposar d’un pressupost aprovat abans de finalitzar el període de l’anterior.

Aquesta feina ens va a permetre encarar el 2014 amb una clara i completa visió econòmica de l’any en curs facilitant de manera més eficient la política local econòmico-administrativa.

Característiques del pressupost de 2014 que ascendeix a 4.800.000€.

Les grans diferències entre els 2013 i el 2014 han estat en la manera tècnica i precisa en la qual s’ha dut a terme la seua elaboració, a més de la rapidesa.

Ha estat confeccionat en base a la recaptació real, disminuint per tant en 400.000€ els nostres ingressos per tal d’elaborar el pressupost i partint d’un endeutament del 64%.

Pel que respecta a les inversions, l’endeutament s’ha planificat a llarg termini per poder suportar millor la càrrega, donat que segons tenim entès, la Diputació donarà les ajudes del 2014 i 2015. Prioritzarem el consens amb l’oposició en el tema de les inversions.

S’ha contemplat una reducció en el capítol 2 aproximadament d’uns 228.000, tot i que els passius financers estaran al voltant dels 67.000 €. Precisament en aquest Capítol 2 s’han incrementat més partides en despeses socials- Conveni de menjar a casa, material per al PQPI, reparacions i manteniment de la casa de la cultura i 6000 euros dedicat a la joventut. També s’han incrementat les partides destinades a contractacions temporals.

INVERSIONS PREVISTES 2014

PPOS DEL 2014 i 2015: 123.000€. Consensuem amb l’oposició, si realment es confirma la subvenció, la inversió que farem.

Pla de Camins Rurals: 50. 000€

Eficiència energètica, acabar la instal·lació de leds, Reductor de corrent en platja i polígon, substituir aire condicionat en algunes dependències municipals per tal de millorar l’eficiència energètica.

Senyalítica (Carrer Mondúver i Mercat)

Ampliació de la plaça de la Sénia Ferrer: 15.000

Compra d’una barca per al Socorrisme

Reparació de la tanca del Col·legi Joanot Martorell.