Bota al contingut principal

El rebut de la contribució no pujarà el 2014, a pesar d’haver-se aplicat els coeficients d’actualització dels valors cadastrals marcats pel Govern central.

L’augment del 10% del valor dels immobles es compensa abaixant el tipus de gravamen a 0’75, que marca l’ordenança municipal.

El rebut del Impost sobre Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana que paguem els veïns de Corbera no s’incrementarà en 2014 i es congelarà per tercer any consecutiu, a pesar de l’increment del 10% en els valors cadastrals autoritzat pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Aquest augment dels valors cadastrals –base de càlcul de l’IBI- és incompatible amb la pujada extraordinària del tipus de gravamen que s’ha aplicat en 2012 i 2013, també d’un 10%, per imposició del Govern central.

D’aquesta manera, el 2014 el valor cadastral pujarà, però el tipus de gravamen municipal a aplicar per a calcular l’impost es reduirà en el mateix percentatge, abaixant del 0’825 –que s’aplicava els anys 2012 i 2013 per manament del Govern central- al 0’75 previst en les ordenances municipals. Per tant, la quantitat final a pagar serà la mateixa que en els dos últims anys.

El Govern central ens obliga als ajuntaments, per tercer any consecutiu, a recaptar un 10% més en l’IBI, però enguany ens ha suggerit que ho férem augmentant els valors cadastrals a tots aquells municipis on fa molts anys que no s’ha fet revisió, per tal d’apropar-los als del mercat. A Corbera l’ultima revisió és de l’any 1996.

Complint amb dates marcades pel Ministeri, el dia 5 de novembre de 2013 se sol·licita al Cadastre de València l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans, dels coeficients que a tal efecte estableix la Ley de Presupuestos Generales del Estado per al 2014, prèvia apreciació pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Des d’eixe dia, el govern municipal de Corbera no hem canviat d’opinió, ni la nostra proposta ha estat modificada, perquè sempre hem obrat dins la legalitat i seguint les directrius que ens ha obligat a prendre el Govern central: o incrementar el valor cadastral o augmentar el tipus de gravamen. Hem escollit la primera opció, i hem deixat el gravamen al 0’75.

Per tant, els veïns pagaran en 2014 la mateixa quantitat que pagaren en els dos anys anteriors. Excepte, com és natural, aquells veïns que en 2013 hagen regularitzat en el Cadastre les alteracions practicades en els seus immobles o s’hi hagen donat d’alta.