Bota al contingut principal

Al mes de març del 2013, i després de ser aprovat en la Comissió de Desnonaments, que presideix la Regidora de Compromís, Mònica Àlvaro, es va engegar un nou Servei d’Assessorament Jurídic per a persones en risc de perdre el seu habitatge habitual. Des d’aleshores i fins a desembre, el servei ha atès més de 195 persones, que han passat per les instal·lacions de Serveis Socials preocupades per una possible pèrdua del seu habitatge.

“Una cosa a destacar, segons la regidora, és que es manté el cost inicial de 4.000 euros anuals gràcies a les negociacions dutes a termes, en virtut de les quals els costos extraordinaris que esdevenen de duplicar l’oferta del servei municipal, han sigut assumits per altres entitats supramunicipals”. Cal recordar que per a la prestació del Servei d’Assessorament Jurídic a l’habitatge, l’Ajuntament de Vila-real va signar un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Castelló, pel qual el col·legi designa advocats per atendre les persones en risc de perdre el seu habitatge habitual.

Així, actualment, el servei ha incrementat en un dia més la seua atenció al públic, ja que en principi solament atenia dijous de 9.30 a 13.30 hores i ara també s’atén al públic en divendres amb el mateix horari al Centre Social de la localitat, depenent de la Regidoria de Serveis Socials.

A hores d’ara, són ja 43 les persones que han signat un acord amb entitats bancàries. Es tracten d’acords formalitzats que poden variar entre les dacions en pagament (en el pitjor dels casos), les refinançacions del deute hipotecari, sempre sense canviar el valor de taxació de l’hipoteca inicial, per a no generar una pèrdua de valor de l’habitatge per al futur, que podria perjudicar molt als propietaris, carències i ajornaments beneficioses per a que els propietaris puguen continuar mantenint la propietat,  i també arrendaments solidaris que en alguns casos es donen en la propia casa de l’usuari. Cal destacar que gràcies al servei s’han pogut parar procediments que iniciaven el desnonament dels propietaris.

A més, una bona part de les persones que s’adrecen al SERVEF, 52 fins a desembre, ho fan per consultes referents a l’habitatge, sent les més nombroses les que fan referència a les clàusules sòl. En aquestos casos s’ajuda a les persones a presentar la documentació escaient davant del banc, se les informa i a sovint se’ls redacta queixa formal.

El servei està destinat a persones en risc de perdre la seva vivenda habitual, però al ser d’assessorament extrajudicial, sols pot actuar abans de que s’inicie el procediment judicial (tot i que encara que estigiera iniciat, s’han aconseguit, amb col·laboració amb l’advocat designat, alguns acords satisfactoris per a les parts). En cas de que el procediment d’execució hipotecaria (judicial) ja estiga iniciat, és necessària l’intervenció d’un advocat per a la millor defensa dels interessos dels afectats, i com que el servei sols és de mediació, els advocats que presten el servei, no poden intervindre, i es deu sol·licitar un advocat d’ofici al Servei d’Orientació Jurídica i si l’afectat no disposa de mitjans econòmics, serà gratuït. Així vora 30 persones que han passat pel Servei d’Assessorament Jurídic Municipal, han estat remeses al Servei d’Orientació Jurídica escaient i fins i tot s’ha contactat per elles amb els advocats d’ofici.

Òbviament, el servei contínua presetant-se i la resta de casos no esmentats es troben pendents de portar tota la documentació, o l’espera de contestació per part de l’entitat financera o pendents de la signatura de l’acord. Cal insistir que des de la primera consulta fins a l’acord final poden passar fins a quatre mesos o signar-se en un mes, depenent de l’entitat financera i el cas concret.

Així que quan valorem que han estat 195 persones ateses, s’està parlant d’una primera atenció, ja que hi ha més cites subsegüents per entrega de documentació, explicar un acord, etc a banda de les reunions que els dos advocats designats pel Col·legi mantenen amb les entitats bancàries, remissió de documentació, etc. Cal dir que la mitjana d’atenció diària és de 8 persones, tot i que si es presenta una urgència poden arribar fins a les 11 persones ateses en un mateix dia.

Així, a data d’avui, la Regidora de Compromís, Mònica Alvaro, considera que el Servei d’Assessorament Jurídic, pioner a la comarca, s’ha esdevingut com a un eix clau de l’actuació amb i per les persones fonamentals als Serveis Socials. “Mentre que el bipartidisme canvia en ple estiu l’article 135 de la Constitució Espanyola per poder rescatar la banca, nosaltres, a Compromís, mantenim allò de “rescatem persones” i posem a disposició de la ciutadania eines i ferramentes que els emparen en els drets fonamentals, com l’habitatge, que altres els han menystenint”.