Bota al contingut principal

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat ajudes destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades valencianes sense ànim de lucre en el curs escolar 2015-2016.

Aquestes subvencions s’emmarquen en l’objectiu de desenvolupar les eines necessàries per a garantir la qualitat educativa. En aquest cas, el projecte està directament relacionat amb la innovació i té com a finalitat promoure l’educació intercultural i l’atenció a l’alumnat immigrant.

Segons el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, “quan parlem d’innovació educativa no parlem sols de nous materials o de noves tècniques per aconseguir millors resultats acadèmics. La innovació també és cercar noves maneres d’educar, noves mirades i perspectives que ens ajuden a comprendre millor el món en el qual vivim, i els reptes que ens presenten els canvis que estem veient en la nostra societat”.

Els àmbits d’actuació dels materials podran ser, entre d’altres, l’educació per a la salut; l’educació viària; l’educació civicotributària; la igualtat de gènere i la coeducació; la diversitat sexual, de gènere i familiar; l’educació per al desenvolupament i per una ciutadania global; així com la resolució pacífica de conflictes i la promoció de la convivència.

Per a poder ser avaluats els materials presentats hauran de mostrar la seua idoneïtat, estratègia, sostenibilitat, participació i avaluació. D’aquesta manera, hauran d’incorporar continguts coherents amb els àmbits d’actuació i l’objecte definits en la convocatòria i estan relacionats amb l’activitat de l’entitat sol·licitant; de la mateixa manera hauran d’incloure la planificació i el cronograma, així com els recursos humans, materials i econòmics amb els quals comptarà, amb l’objecte que siguen viables econòmicament i tècnicament. Finalment, els materials hauran de posar en valor la participació i incorporar l’avaluació del seu desenvolupament, resultats i impacte.

Les ajudes, que han sigut convocades enguany per primera vegada, l’import global màxim de les quals serà de 144.200 euros, es concediran en règim de concurrència competitiva i permetran sufragar totalment o parcialment les despeses generades per la realització de les accions o programes educatius innovadors.

Per tant, la Conselleria pretén amb aquestes subvencions incentivar el desenvolupament d’accions i programes que afavorisquen la vinculació entre l’educació formal i no formal i que potencien la consecució dels valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania compromesa amb l’entorn.

Les entitats interessades a sol·licitar aquestes subvencions tindran un termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Les entitats interessades podran sol·licitar a partir del 26 d’octubre les ajudes i tindran un termini de 10 dies hàbils.

Enllaç al DOGV de les ajudes:
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8404.pdf