Anar directament a les notícies

Agricultura estima provisionalment 10 candidatures a Grups d’Acció Local

Publicat el en Governs amb Compromís Medi Ambient

La conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha estimat de manera provisional 10 candidatures dins del procés de selecció dels Grups d’Acció Local (GAL) per a estratègies de LEADER (Vincles entre Accions de Desenvolupament de l’Economia Rural) en al període 2014-2020.

La relació íntegra de municipis seleccionats es pot veure en la resolució que hui publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) (enllaç)

S’ha desestimat una candidatura de les comarques del nord, atés que comprén un territori inferior a 10.000 habitants i no reunix els requisits d’excepcionalitat, en compliment dels requisits establits en l’Orde 5/2016, i atenent al que establix la normativa europea i en el Marco Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020. Els municipis (amb participació d’entitats públiques i privades) de la candidatura desestimada podran integrar-se en candidatures de la seua agrupació comarcal que hagen sigut seleccionades.

A partir d’este moment, els 10 GAL estimats procediran a elaborar les estratègies de desenvolupament per al seu territori. Per a cobrir el cost de la seua elaboració, estos grups podran sol·licitar les ajudes preparatòries, que convocarà la Conselleria d’Agricultura i medi Ambient, per un import de global de 320.000 euros.

Les estratègies són els plans de desenvolupament local per al territori del GAL i han de contemplar les necessitats i el potencial de cada zona. Estes establiran unes actuacions i uns indicadors d’execució, de resultats i d’impacte, així com el procés de participació de la comunitat i un pla financer.

Atés que el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) aprovat per la Comissió Europea el 29 de juliol de 2015 fixa en nou el nombre màxim de Grups d’Acció Local que ha d’haver-hi i que es tracta d’un procediment de concurrència competitiva, es procedirà a triar les nou estratègies que obtinguen major puntuació segons la baremació, i estes seran les definitives. Com en la fase anterior, els municipis de la o les candidatures desestimades podran integrar-se en candidatures de la seua mateixa agrupació comarcal que han sigut seleccionades.

Procediment transparent i obert

El procediment de selecció dels GAL provisionals ha sigut transparent, democràtic i participatiu. Es tracta d’un procés obert que busca que el territori s’organitze per a generar xarxes participatives de cooperació territorial per mitjà de l’aplicació d’una estratègia comuna, prioritzant projectes generadors d’ocupació estable de caràcter privat.

A diferència del període de programació 2007-2013, en el període actual la selecció dels GAL s’ha basat en criteris objectius, primant la màxima ruralitat territorial dels municipis (deficiències o problemes de població, envelliment, accessibilitat, infraestructures educatives i sanitàries, estructura econòmica, zones de muntanya, espais naturals protegits).

La selecció de les estratègies de desenvolupament local participatiu està basada en criteris objectius, primant la seua qualitat, el procés participatiu en el territori i la priorització de projectes promoguts per entitats privades, de naturalesa productiva, d’ocupació estable, promoguts per jóvens i dones, en zones rurals de caràcter prioritari, en activitats innovadores i dirigits a la mitigació del canvi climàtic i adaptació a este.

La proposta de selecció dels GAL i de les estratègies de desenvolupament local participatiu es realitza per un comité de selecció integrat per set tècnics de la conselleria d’Agricultura, i assessorades per un Òrgan Consultiu format per representants de les cinc universitats públiques valencianes, experts en desenrotllament rural.

Estratègies de desenvolupament local participatiu

Les estratègies de desenvolupament local participatiu hauran d’elaborar-se en un termini de tres mesos a partir d’este dijous, data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les candidatures estimades com a GAL provisional.

La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient realitzarà una jornada formativa durant el mes de novembre dirigida als 10 GAL provisionals seleccionats, a fi de facilitar l’elaboració de les estratègies de desenvolupament local participatiu, posant a disposició de tots els grups un manual comú.

Una vegada presentades les estratègies, el Comité de Selecció les analitzarà i baremarà de forma objectiva, assessorat per l’Òrgan Consultiu. Les estratègies preseleccionades tindran un període d’exposició publica d’un mes, podent efectuar presentar observacions al seu contingut. Una vegada arreplegades estes observacions, es procedirà a publicar les candidatures que hagen adquirit la condició de GAL LEADER per al període 2014-2020.

A partir d’eixe moment es procedirà a publicar l’orde d’ajudes, quantificades en 27 milions d’euros i a les que podran accedir els agents públics i privats, destinades a subvencionar projectes acords amb el que establix l’estratègia de desenvolupament local de cada territori.