Bota al contingut principal

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals i de l’ocupació en les mateixes. El termini per a presentar sol·licituds s’inicia dilluns que ve, 14 de novembre i finalitzarà el 22 de novembre.

Tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) se subvencionarà la incorporació d’aturats com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats laborals, sempre que la incorporació s’haja produït des de l’1 d’agost i així mateix se subvencionarà la constitució de noves cooperatives o societats laborals, realitzada des de l’1 de gener de 2016.

El termini per a presentar sol·licituds s’obrirà el dilluns, 14 de novembre, i finalitza el 22 de novembre. En total, la Conselleria d’Economia Sostenible destinarà enguany un total d’1.922.000 euros.

En aquest sentit, cal destacar l’aposta i promoció del cooperativisme com a peça fonamental del nou model productiu que s’està impulsat des de la conselleria d’Economia Sostenible, i els valors de la qual estan també representats en el model cooperatiu, on existeix una responsabilitat social empresarial molt important i tenen molt en compte aspectes fonamentals com la conciliació familiar i els treballadors.

Quant a les subvencions per la incorporació de socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals, la quantia serà de 8.000 euros per cada persona aturada quan pertanya als següents col·lectius: menor de 30 anys que no hagen tingut abans una primera ocupació fixa, major de 45 anys, aturada de llarga durada i aturades als qui s’haja reconegut l’abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic, per a la seua incorporació com a sòcies a la societat cooperativa o societat laboral que sol·licita la subvenció.

Si la persona incorporada pertany a alguns d’aquests col·lectius i és dona, la quantia serà de 10.000 euros. Igualment, quan la persona incorporada siga dona aturada que s’incorpora com a sòcia treballadora o de treball a jornada completa en els 24 mesos següents a la data del part, adopció o acolliment la quantia serà de 10.000 euros.

En el cas de persones amb diversitat funcional en risc d’exclusió social, la quantia de l’ajuda serà de 12.000 euros i si es tracta d’una persona prèviament vinculada amb l’empresa per contracte laboral l’ajudes serà de 6.000 euros i de 7.500 euros si és dona.

Pel que es refereix a les ajudes per a la constitució de noves societats laborals o cooperatives de treball associat o que compten amb persones sòcies de treball efectivament incorporades en la data de la sol·licitud, cal destacar que l’import de la subvenció, per tots els conceptes subvencionables, no podrà excedir de 2.500 euros, o de 3.000 euros quan l’empresa s’haja constituït per quatre o més persones sòcies treballadores o de treball actives en la data de la sol·licitud.

En tot cas, la subvenció per a despeses d’assessorament i assistència tècnica quedarà limitada a un màxim de 500 euros, o a la quantitat menor que resulte de multiplicar per 0,3 la suma de les quantitats efectivament pagades per raó d’aquestes despeses.

Finalment, cal destacar que s’han introduït criteris de valoració de les sol·licituds com la implementació de polítiques en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i participació de dones en els òrgans de direcció i administració.