Bota al contingut principal

 L’Oficina de Drets Lingüístics (ODL) tindrà per objecte garantir els drets lingüístics de la ciutadania que estan reconeguts tant en l’Estatut d’Autonomia com en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) i es posarà en funcionament al 2017. Aquest anunci s’ha realitzat en el marc de la celebració del Dia dels Drets Lingüístics de les valencianes i dels valencians, que serà el pròxim diumenge 4 de desembre.

L’Estatut d’Autonomia i la LUEV expliciten el dret de la ciutadania a usar qualsevol de les dues llengües oficials i el dret a no patir cap tipus de discriminació per utilitzar-les. També la ‘Carta europea de les llengües regionals o minoritàries’ compromet a facilitar i promoure, en diferents àmbits de la vida pública i privada, l’ús de les llengües que les distintes comunitats autònomes amb llengua pròpia diferent del castellà de l’Estat reconeixen com a oficials.

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha explicat que “la creació de l’Oficina de Drets Lingüístics ve donada pel context de desequilibri lingüístic que pateix el valencià i que es veu reflectit en les queixes de persones que pateixen un greuge per usar la seua llengua que anualment registren i tramiten institucions de caràcter públic i entitats cíviques” i ha afegit que “l’ODL, servirà de canal per a esmenar els fets objecte de denúncia i ajudarà a restablir en la societat la normalitat d’usos que corresponen al valencià com a llengua oficial”.

L’ODL atendrà les queixes i els suggeriments que es formulen en matèria de drets lingüístics. Amb aquesta finalitat, oferirà a la ciutadania un mecanisme que resolga les seues demandes d’una manera àgil i eficaç, enfront dels recursos administratius o la via judicial. Açò serà sense perjudici que puga utilitzar unes altres vies previstes en l’ordenament, i que a més a més atenga situacions de discriminació lingüística que ultrapassen l’àmbit dels usos administratius. Per a tramitar aquests escrits, l’ODL assumirà el paper de mitjancera entre la part reclamant i la part que ha originat els fets denunciats, posant-se en contacte, no sols amb les institucions públiques sinó també amb les persones físiques i jurídiques de caràcter privat que han perjudicat amb la seua actuació els drets de la ciutadania, a fi que tinguen ocasió d’esmenar-la. A més, en una segona fase, l’ODL oferirà a la part infractora el suport i els recursos adequats per a evitar que aquests tipus de comportaments es reproduïsquen en el futur.

L’ODL atendrà tres tipus de peticions: els escrits que la ciutadania presenta a l’ODL per tal de fer saber que els seus drets lingüístics han sigut vulnerats; suggeriments de la ciutadania amb la intenció de contribuir a la salvaguarda dels drets lingüístics en la societat i, especialment, per tal de millorar l’atenció lingüística dels serveis; i consultes per a obtindre assessorament sobre els drets lingüístics i sobre la normativa que els empara.

Cal assenyalar que l’ODL elaborarà una memòria anual sobre les seues actuacions i també sobre el nombre i la naturalesa de les queixes, els suggeriments i les consultes que recull, tramita i resol, de la qual donarà compte al Consell de la Generalitat, a les Corts Valencianes i al conjunt d’administracions públiques amb seu al territori valencià. La memòria tindrà caràcter públic i estarà disponible per a la ciutadania en suport digital.