Bota al contingut principal

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació i el Consell de Cambres Oficials de Comerç a fi d’impulsar l’activitat d’aquest òrgan de representació i coordinació dels interessos i els programes d’impuls empresarial que desenvolupen les cinc cambres de comerç valencianes.

Aquest suport es concreta en una aportació de 500.000 euros a través d’un conveni de col·laboració amb què el Consell dóna suport al manteniment de l’estructura de personal i les despeses de funcionament de les cambres de comerç.

La col·laboració entre la Direcció General de Comerç i Consum i el Consell de Cambres Oficials de Comerç en exercicis anteriors ha permés que aquest dispose d’una estructura pròpia, capaç de prestar serveis i de representar i coordinar el conjunt de les cambres oficials.

Fruit d’aquesta col·laboració és també el desenvolupament d’un gabinet d’estudis al servei de les institucions (especialment de l’Observatori del Comerç Valencià) i de les empreses comercials, que ha generat un important patrimoni de coneixement sobre el sector, amb una incidència especial en l’impacte de l’activitat comercial sobre el territori i la seua ordenació espacial.

Aquests serveis són d’interés especial, perquè permeten avançar cap a un model comercial més equilibrat, alhora que la informació que ofereixen permet reduir la incertesa en la presa de decisions, tant de les institucions en matèria de polítiques d’ordenació o de foment del comerç com de les empreses.

El conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació permetrà continuar prestant tots aquests serveis i, d’aquesta manera, continuar contribuint a la competitivitat de les pimes comercials i a la configuració d’una estructura comercial més harmònica i atractiva.