Anar directament a les notícies

L’IVAS aprova una oferta d’ocupació pública per a psicòlegs i terapeutes ocupacionals

Publicat el en Governs amb Compromís Sanitat i Benestar

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat que el consell de direcció de l’Institut Valencià d’Acció Social (IVAS) ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de 2016, constituïda per places vacants de psicòlegs i terapeutes ocupacionals.

Així ho ha anunciat Mónica Oltra al final de la reunió del consell de direcció, que ha precisat que el total de l’oferta ascendeix a 17 places de naturalesa laboral de psicòlegs i terapeutes ocupacionals per procediment de concurs-oposició i en la fase de concurs es valorarà, entre altres mèrits, el temps de serveis prestats a l’IVAS en els llocs de treball a l’IVAS.

La vicepresidenta ha recordat que, des de 1995, no s’han produït processos selectius per a l’ingrés en llocs de treball de l’actual Institut Valencià d’Acció Social (IVAS), que reunisquen els requisits d'”igualtat, mèrit, capacitat i publicitat exigibles en dret”.

També ha destacat que l’oferta conté mesures per promoure la igualtat de gènere i ha explicat que la convocatòria “ha d’incloure com a primer criteri de desempat la resolució en favor de sexe que estiga infrarepresentat”.

A més, ha assenyalat que més del 60% de la plantilla personal no és fixa tot i acumular molts anys d’antiguitat en la majoria dels casos. Per això, segons Mònica Oltra, “és urgent reduir la situació de precarietat del personal de l’IVAS i iniciar processos graduals de consolidació de l’ocupació, dins dels límits establerts per la normativa aplicable”.

Aquesta oferta d’ocupació pública ha estat negociada en la seua Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del dia 18 de novembre de 2016 i dotades econòmicament en el pressupost de la Generalitat per al present exercici.

Processos selectius per a persones amb diversitat funcional

Les proves selectives destinades a persones amb diversitat funcional tindran idèntic contingut que les establertes per a la resta de les persones aspirants, sense perjudici de les adaptacions i els ajustaments raonables necessaris de temps i mitjans per a la seua realització, per assegurar que les persones amb diversitat funcional participen en condicions d’igualtat.

De conformitat amb el que es disposa en l’article 46 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, es convocaran i resoldran els processos selectius corresponents a l’oferta d’ocupació pública que s’aprova, en el termini improrrogable de dos anys des de la publicació de l’oferta al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Promoció interna

Les convocatòries de promoció interna que s’ofereixen s’obriran al personal laboral fix de l’IVAS que pertanya a una categoria d’un grup de classificació immediatament inferior al de les places convocades, i que estiga dins del mateix itinerari professional (promoció interna vertical).

També al personal que pertanya a una altra categoria del mateix grup de classificació professional (promoció interna horitzontal) i el que pertanya a una categoria d’un grup de titulació immediatament inferior al de les places convocades, i que no estiga dins el mateix itinerari professional (promoció interna mixta).

Les convocatòries de promoció interna han de determinar, en cada cas, quines proves o de quines matèries quedarà exempt el personal que participe a través de cadascuna d’aquestes modalitats de promoció interna, sempre que es tracte de coneixements que es puguen considerar prou acreditats.

IVAS

L’Institut Valencià d’Acció Social, després de la reestructuració realitzada per la vicepresidència, a més de gestionar centres per a persones amb diversitat funcional, és l’encarregada de coordinar l’atenció social i sanitària de les persones amb diversitat funcional o amb trastorn mental greu tutelades per la Generalitat. Enguany, l’IVAS compta amb un pressupost de 34,8 milions d’euros i, per al pròxim exercici 2017, es preveu un increment de 3 milions fins a arribar als 37,8 milions d’euros.